اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

01هزار واحد صنعتی با اجرای طرح رونق

اقتصادی و تولید فعالسازی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.