اشتغال پایدار در مناطق کمتر برخوردار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-گروه صنایع کوچک:

براس//اس اصل۴۴ قانون اساس//ی، س//ازمانهای توسعهای باید در مناطق کمتر توسعهیافته مشارکت داشته باش//ند زیرا این مناطق از لحاظ زیرساختی و زیربنایی آمادگیهای الزم را برای سرمایهگذاری ن//دارد. همچنین گاهی به دلی//ل قرارگرفتن برخی شهرس//تانها در نقاط دورافت//اده و با فاصله زیاد از مرکز، مشکالت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و در نتیجه بررسی و رفع نمیشود.

بعد از تاکید رهبر معظم انقالب بر شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در سالجاری و توجه ویژه ب//ه بنگاههای کوچک و متوس//ط، دولت تمهیدات ویژهای را برای رس//یدگی به این موضوع اندیشید. ماموریتی ک//ه به وزارت صنعت، مع//دن و تجارت محول ش//د بازگش//ت 7هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط و ورود آن به خط تولید بود.

گذش//ته از ای//ن موضوع نی//ز اکن//ون غالمرضا س//لیمانی، مع//اون س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران از ارائه طرح اشتغالزایی در روس//تاها به گسترش صنعت گفت: این طرح از س//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه ش//ده اس//ت و بعد از تصویب در هی//ات دولت به مجلس تحویل خواهد شد.

همچنین محمدرض//ا نعم//تزاده، وزیر صنعت، مع//دن و تج//ارت از اولوی//ت اش//تغال در مناطق کمتربرخ//وردار و مناط//ق م//رزی در ای//ن ط//رح اشتغالزایی خبرداد و گفت: شغلهایی مانند کولبری در مناطق مرزی کشور به دلیل نبود اشتغال پایدار در این مناطق اس//ت و وظیفه ما است که اشتغال پای//دار را در مناطق کمتربرخوردار و مناطق مرزی در داخل ش//هرکها یا خارج از شهرکها و نواحی صنعتی ایجاد کنیم.

این در حالی اس//ت ک//ه تا 8 یا 9 م//اه آینده 3 طرح بزرگ ملی در خراسان جنوبی به بهرهبرداری خواهد رس//ید که 02هزار میلی//ارد ریال برای این طرحه//ا درنظر گرفته ش//ده اس//ت؛ ای//ن موضوع محمدرضا فی//اض، معاون امور اس//تانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به این اس//تان فراخواند. فیاض در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی بیرجند ب//ا تاکید بر نظ//ارت ویژه به هزینهکرد تس//هیالت گفت: تاکنون اس//تقبال واحدهای تولیدی از طرح رونق اقتصادی خوب بوده و امید است تا پایان سال بی//ش از 01هزار واحد صنعت//ی وارد چرخه تولید ش//ود و در حوزه راهان//دازی و بکارگیری واحدهای صنعتی هم توفیقهایی حاصل شود. این پول وقتی وارد عرصه تولید ش//ود باید اطمینان حاصل کنیم که خرج تولید ش//ده و محص//ول تولیدی وارد بازار میشود.

به گفته فیاض، در خراسان جنوبی تاکنون حدود 300 واحد تولیدی کوچک و متوسط موفق شدهاند از امکان//ات و کمکهای دولت بهرهمند ش//وند. در ح//ال حاضر 3 طرح مهم ملی در خراس//ان جنوبی مدنظر است که امیدواریم یکی پس از دیگری وارد خط تولید شود.

به گزارش گس//ترش صنعت، خط تولید سیمان باق//ران درمیان یک//ی از این طرحهای ملی اس//ت ک//ه قرار اس//ت ت//ا دهه فجر امس//ال راهان//دازی ش//ود. همچنی//ن دو طرح دیگر ش//امل فوالد قائنات که در بهار س//ال 96 و ط//رح بزرگ زغ//ال کک طبس، پیشبینی میشود قبل از پایان تابستان سال 96 به بهرهبرداری برسد.

پی//ش از این نی//ز رون//ق تولید در مناطق کمتر توسعهیافته با اختصاص ردی//ف 003میلیون تومان//ی در قانون بودجه 93 کشور از سوی دولت تعریف شده بود که هنوز این اعتبار اختصاص نیافته است. هرچند منابع مالی دولت مح//دود اس//ت اما میت//وان با اعمال مش//وقهای دلگرمکننده س//رمایهگذاران را به توس//عه صنعت جذب کرد.

‹مشو ‹قهای‹سرمای ‹هگذاری‹ ‹

نعمتاهلل حقیقی، رییس س//ابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد: امکانات الزم برای مناط//ق کمتربرخ//وردار در تمام//ی ش//هرکهای صنعت//ی ب//ه منظور توس//عه صنایع ب//زرگ فراهم نیس//ت؛ بهعنوان مث//ال، در ش//هرکهای صنعتی نهبن//دان طبس ...و در این اس//تان بای//د عالوهبر صنایع کوچک، زیرس//اختها برای صنایع متوسط فراهم باشد تا بتوان س//رمایهگذاران را در کمترین زمان جذب کرد.

حقیقی با تاکید بر اینکه تنها تامین زیرساختها نمیتواند جذابی//ت کافی برای س//رمایهگذاران به منظور ورود به ش//هرکهای صنعتی داش//ته باشد، گف//ت: در مناطق کمتر برخوردار بع//د از یک بازه زمانی مش//خص پس از استقرار س//رمایهگذار باید مش//وقها مانند بهره بانکی تخفی//ف قیمت زمین ...و ارائه شود تا س//رمایهگذاران برنامهریزی الزم را انجام دهند.

رییس س//ابق س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان خراس//ان جنوب//ی اف//زود: در مناط//ق کمتربرخ//وردار مانند خراس//ان جنوبی که تثبیت اشتغال و سکونت مردم در مناطق مرزی در تامین امنیت ملی برای دولت اهمیت دارد، باید شهرکهای صنعتی متناسب با ظرفیتهای موجود توسعه یابد. در این اس//تان بیش//ترین ذخایر زغالسنگ وجود دارد و از 60 نوع ماده معدنی کشفشده دارای 50 نوع ماده معدنی است که میتوان با احداث صنایع پاییندس//تی برای باال بردن می//زان تولید ناخالص داخلی به کار برد و در این راس//تا از زیرساختهای مناس//ب تجاری و بازارچههای مرزی برای توس//عه صادرات اس//تفاده کرد. حقیقی ادامه داد: هزین//ه تامی//ن زیرس//اختها در ردیف بودجه کش//ور لحاظ ش//ده اما س//رمایه کشور برای توس//عه صنعتی کافی نیست و باید سرمایههایی خارج از اس//تان و کشور برای توسعه صنعت در مناطق کمتربرخوردار جذب شود.

رییس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان خراس//ان جنوبی با پیش//نهاد فراهم ک//ردن امکانات الزم برای اس//تفاده ش//رکت ش//هرکهای صنعتی از منابع مالی داخل اس//تانی ب//ه منظور تامی//ن زیرس//اختهای صنعتی گفت: س//ازمانهای توس//عهای در ایجاد صنایع بزرگ در خ//ارج از محدوده ش//هرکهای صنعت//ی عملکرد مناس//بی داش//تهاند، چراکه قابلیت ش//هرکهای صنعتی ایجاد صنایع کوچک و متوسط است.

به گزارش گس//ترش صنعت، اعمال مش//وقهای س//رمایهگذاری در ش//هرکهای صنعتی با تخفیف 05درص//دی، پرداخ//ت ح//ق انتف//اع و همچنین پرداخت حداقل 5درص//د پیشپرداخت و بقیه در اقس//اط 8۴ ماهه ب//رای مناط//ق کمتربرخوردار و کمتقاضا مطرح و عملیاتی شد.

‹معافی ‹تها‹و‹تخفی ‹فها ‹

آنط//ور که س//هراب بنام با اش//اره ب//ه وجود 2 ش//هرک صنعت//ی ب//دون تقاض//ا در کهگیلوی//ه و بویراحم//د تصریح کرد، مقرر ش//ده ت//ا حق انتفاع در ش//هرکها و نواح//ی صنعت//ی در مناطق کمتر توسعهیافته و کمتقاضا با 05درصد تخفیف دریافت ش//ود. همچنین پیشپرداخت این حقوق انتفاع تا 5درصد متناس//ب با موقعیت شهرک امکان کاهش دارد و بقی//ه این ح//ق انتفاع در اقس//اط 8۴ماهه پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحم//د با بیان رش//د قیمت کمتر از نرخ تورم در یک شهرک صنعتی از این استان ادامه داد: نرخ ح//ق انتفاع در هر ش//هرک و ناحیه صنعتی از قبل مصوب شده و امسال افزایشی نداشته است.

به گفته بن//ام، زمین صنعتی دارای زیرس//اخت مناسب در کشور وجود دارد و با اعمال مشوقهای س//رمایهگذاری جدی//د زمین//ه ب//رای رونق بخش صنعت فراهم ش//ده است. تاکنون متقاضیان 20 تا 03درصد ح//ق انتفاع را پرداخت کرده و بقیه را به صورت اقساط پرداخت میکردند.

به نظر میرسد با توسعه صنایع کوچک و متوسط به دلیل زودبازده بودن و نیاز به س//رمایه اندک در راهان//دازی میت//وان در مدتزمانی کمتر به اهداف مورد نظر در ایجاد اش//تغال مان//دگار برای مناطق م//رزی در مناطق کمتربرخوردار رس//ید. همچنین میتوان با درنظر گرفتن مشوقاتی مانند بهره بانکی کمت//ر، تخفیف قیمت زمین ...و س//رمایهگذاران را برای حضور در این مناطق جذب کرد.

باید درنظر داشت که امنیت سرمایهگذاری و اطمینان خاطر صاحبان صنایع از بازگش//ت سرمایه همیشه در اولویتهای نخس//ت برنامهریزی سرمایهگذاران برای مش//ارکت در پروژههای صنعتی اس//ت. هرچند موانع گوناگون//ی از جن//س اقتصادی، سیاس//ی و اجتماعی میتواند مس//یر فعالیت سرمایهگذاران را ناهموار کند اما همکاری سازمانهای توس//عهای و سرمایهگذاری دولت//ی در کن//ار س//رمایهگذاران میتوان//د ضری//ب اطمینان س//رمایهگذاری را بیش//تر کن//د. بنابراین، با برنامهری//زی برای توس//عه صنعت//ی در مناطق کمتر توس//عهیافته ب//ر پای//ه ظرفیتهای موج//ود میتوان موجب رشد ناخالص تولید داخلی و نیز تامین امنیت در مناط//ق مرزی همگام با جلوگی//ری از مهاجرتها ش//د زیرا در صورتی که ظرفیتهای هر منطقه برای توسعه صنعت و ایجاد اشتغال پایدار در توسعه مناطق کمتربرخوردار شناس//ایی و همراه با ایجاد مشوقهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران اطالعرسانی شود، صنعت در این مناطق توسعه مییابد و افزایش رفاه و تولید ثروت را به همراه خواهد داشت.

این روزها در حالی از ارائه طرح اش/تغالزایی دولت در مناط/ق مرزی و کمتربرخوردار س/خن به می/ان میآید که به گفته مس/ئوالن، 01هزار واحد صنعتی کوچک و متوس/ط با اجرای طرح رونق اقتصادی و تولید فعالسازی شده و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. رونق تولید در مناطق کمتر توسعهیافته با اختصاص ردیف 00۳میلیون تومانی در قانون بودجه ۳۹ کشور از سوی دولت تعریف شده بود که هنوز این اعتبار اختصاص نیافته

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.