پرداخت 05درصد از هزینه اجرای طرحهای امکانسنجی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس با اشاره ب//ه برنامههای وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت برای جذب س//رمایهگذار خارجی از اختصاص یارانه برای اجرای طرحهای امکانس//نجی واحدهای صنعتی متقاضی جذب سرمایهگذار خارجی خبر داد.

ب//ه گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از فارس، ش//اهپور قنبری با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مالی از مهمترین مشکالت صنایع کوچک ش//هرکهای صنعتی است، گفت: از راهکارهای مه//م در این بخش، جذب س//رمایهگذار خارجی اس//ت که در ای//ن زمینه با تعام//ل و هماهنگ//ی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه بس//تر مناس//ب برای جذب س//رمایهگذار خارجی در صنایع کوچک و متوسط فراهم شده است.

قنب//ری با اش//اره ب//ه اینکه شناس//ایی فرصته//ای جذب س//رمایهگذاری خارجی برای مش//ارکت با ش//رکای ایرانی در شهرکها و نواحی صنعتی و معرفی سرمایهگذاران خارجی از برنامههای صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به ش//مار میرود، گفت: برای طرحهای متقاضی جذب س//رمایهگذار خارج//ی در این راس//تا یارانه اختصاص مییابد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: براساس دس//تورالعمل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ای//ران،05 درصد هزین//ه طرحهای امکانس//نجی متقاضیان جذب سرمایهگذاری خارجی به صورت یارانه پرداخت میشود.

قنبری تاکید کرد: این یارانه به متقاضیانی پرداخت میشود که طرحهای امکانس//نجی جذب س//رمایهگذار خارجی را در فرمتهای طراحی ش//ده از س//وی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و به دو زبان فارس//ی و انگلیس//ی تهیه کنند و به تایید معاونت صنایع کوچک سازمان برسانند.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان فارس اس//تفاده از توان و ظرفیت س//رمایهگذاران خارجی در توسعه و تکمیل واحدهای فعال و نیمهفعال مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان، شناسایی طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی مس//تقر در ش//هرکهای صنعت//ی متقاضی جذب سرمایهگذار خارجی، شناسایی و معرفی مزیتها و قابلیتهای س//رمایهگذاری هری//ک از ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان به متقاضیان سرمایهگذاری و اعالم اولویت سرمایهگذاری در هر یک از ش//هرکها با توج//ه به مزیتهای هری//ک از آنان را از برنامههایی اعالم کرد که برای جذب س//رمایهگذار خارجی در شهرکهای صنعتی فارس عملیاتی خواهد شد.

قنبری با بیان اینکه ش//هرکهای اس//تان فارس بسترهای مناس//بی برای جذب س//رمایهگذار خارجی دارد، گفت: یکی از مزیته//ای عمده فارس در این بخش، جذب س//رمایههای فارس//یهای مقیم کش//ورهای ح//وزه خلیجفارس اس//ت که میتواند ش//تاب در بخش صنعت اس//تان را به همراه داش//ته باش//د. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان فارس اف//زود: در این زمینه با ایجاد زیرس//اختها در ش//هرکهای صنعتی مناطق جنوبی اس//تان مانند الر، خنج، گراش، المرد، مه//ر، اوز و بیرم ظرفیت جذب س//رمایهگذاری ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیجفارس فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.