تامین‹وثیقه‹برای‹4‹واحد‹صنعتی‹در‹شهرک‹پاسارگاد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس از آمادگ//ی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک برای تامین کس//ری وثیقه واحدهای صنایع کوچک این اس//تان تا سقف 30 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس، سیدهاشم موس//ویجهانآباد پس از بازدی//د از۴ طرح صنعتی متقاض//ی دریاف//ت ضمانتنامه از صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنای//ع کوچ//ک اظهار ک//رد: این صندوق از صندوقهای توس//عهای بخش تولید است که با هدف تس//هیل س//رمایهگذاری از طریق صدور ضمانتنام//ه اعتب//اری ایجاد و در اس//تان فارس نیز فعالیت دارد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک، وثیقههای موردنیاز واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت بانکی را به میزان 70 درصد اصل و سود تسهیالت در مناطق توسعهیافته و 85 درصد اصل و س//ود تسهیالت در مناطق کمتر توسعهیافته تعهد میکند.

موس//ویجهانآباد ادام//ه داد: صنعتگ//ران در کوتاهتری//ن زمان و بدون مراجعه ب//ه بانک در ازای وثیقه ق//رار دادن محل اجرای طرح میتوانند از این ضمانتنامههای صادرش//ده از سوی صندوق، در نظام بانکی استفاده کنند.

مع//اون صنای//ع کوچ//ک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس اف//زود: اولویت تامین ضمانت این صن//دوق برای دریافت تس//هیالت س//رمایه در گردش، طرحه//ای ایج//ادی، عارضهیابی واحدهای صنعت//ی، طرحهای دانشبنیان و طرحهای مس//تقر در شهرکهای صنعتی و شهرکهای فناوری است.

موسویجهانآباد با اش//اره به بازدید از ۴طرح در ش//هرک صنعتی پاس//ارگاد برحمایت از این طرحها برای تس//ریع در راهان//دازی و آغاز فعالیتش//ان در بخ//ش تولید و صنع//ت تاکید کرد و گف//ت: پرونده این واحدها برای ضمانتنامههای صندوق ضمانت به سرعت تکمیل و به تهران ارسال خواهد شد.

براساس این گزارش، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس در سفر به شهرک صنعتی پاس//ارگاد از ۴ واحد صنعتی شامل سنگبری، واحد تولیدی چس//ب، کارخانه تولید حلب و واحد صنایع رب گوج//ه فرنگی و ترش//ی که متقاض//ی دریافت ضمانتنامه صندوق ضمانت بودند، بازدید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.