احداث فاز نخست شهرک صنعتی جاسک از دهه فجر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از آغاز امور اجرایی مرحله نخس//ت شهرک صنعتی جاس//ک در دهه فجر امسال خبر داد.

ب//ه گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از هرم//زگان، علی یزدانی در دهمین نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان که با محوریت طرح توسعه سواحل مکران با حضور معاونان 3 وزیر و اس//تاندار برگزار ش//د، اظهار کرد: پروژههای مدنظر در ش//هرک صنعتی جاسک با مش//ارکت شرکتهای خارجی و داخلی اجرا میشود که امید است در دهه فجر امور اجرایی این ش//هرک در فاز نخس//ت با وسعت 2هزار مترمربع انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن، راه و شهرسازی نیز در این نشست عنوان کرد: در برنامه توسعهای جدید ویژه توسعه و عمران سواحل مکران سعی شده مسیرهای نادرست گذش//ته اصالح و این طرح در شورای برنامهریزی استانهای سیس//تان و بلوچستان و هرمزگان که س//واحل آنها را شامل میشود، به مشورت گذاشته شود تا اصالحات احتمالی اعمال شود.

پی//روز حناچی ادامه داد: ش//اهبیت مطالعات مش//اور طرح نامبرده، پهنهبندی شده است که روی «جیآیاس» نیز انجام و تالش شده تمامی اطالعات الزم به صورت نقشه و الیهبندی درآی//د و در تصمیمگیریهای آینده بهعنوان یک اصل و پایه شناخته خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن، راه و شهرسازی اف//زود: این ن//وع روش کار میتواند کمک زی//ادی بهویژه در تصمیمگیریه//ا و عملی//ات اجرایی محلی باش//د که س//بب پایداری طرحها خواهد شد.

حناچی گفت: طرح توسعه سواحل مکران، فرصتی استثنایی برای توس//عه دو اس//تان مش//مول این طرح است که از طرف مرکز بهطور جدی پیگیری میشود، که در این راه باید ایدهها و مش//اورهها را در حد امکان به دبیرخانه طرح توسعه منتقل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.