ارتقای شاخصهای کیفی تصفیهخانههای فاضالب تهران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون بهرهبرداری شرک//ت فاضالب تهران از ارتقای شاخصهای کیفی و شرایط بهرهبرداری تصفیهخانههای فاض//الب محلی شهر ته//ران خبرداد و گف//ت: ارتقای کیفیت پس//اب تولی//دی در تصفیهخانهه//ای فاضالب محلی شه//ر تهران از اولویتهای این شرکت است. به گزارش گسترش صنعت، به نقل از پایگاه خبری شرکت فاضالب تهران، یونس مظاه//ریزاده در اینباره گفت: هماکن//ون 6 تصفیهخانه فاضالب محلی در شهر تهران در مدار بهرهبرداری قرار دارد که شامل تصفیهخانههای فاضالب زرگنده، قیطریه، اکباتان، صاحبقرانیه، محالتی و شه//رک ق//دس است و ارتقای کمی و کیفی پس//اب تولی//د شده در این تصفیهخانهها در دستور کار شرکت قرار گرفته است. وی به گس//ترش فعالیتهای نظارتی معاون//ت بهرهبرداری همزمان با انتق//ال این واحدها به شرکت فاضالب تهران اشاره کرد و گفت: درحالحاضر ابزاره//ای دقی//ق کنترلی و تجهی//زات پایش لحظهای پس//اب با اختص//اص بودج//ه الزم در تصفیهخانههای محلی نص//ب و راهاندازی شده است بهطوری که پایش روزانه پساب و افزایش کارکرد تصفیهخانههای فاضالب در ح//د استاندارده//ای تعریفش//ده انج//ام میشود. مظاهریزاده گفت: از دیگر اقدامات معاونت بهرهبرداری شرکت فاضالب تهران، ارتقای سیس//تم برق و ممیزی بلوئره//ا برای کنترل مصرف انرژی و همچنین استفاده از تکنیکهای روز به منظور ویدئومتری شبکه و خطوط انتقال و تعمیر دستگاه فیلتر پرس برای خش//ک شدن لجن مازاد در تصفیهخانهها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.