بهرهبرداری از 4طرح تامین برق در جیرفت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

طرحه//ای برقرسانی در بخش ساردوئی//ه و طرح رفع اف//ت ولتاژ در شه//ر جیرفت ب//ه بهرهب//رداری رسید. به گزارش ایرن//ا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب است//ان کرمان در آیین بهرهب//رداری از این طرحها گفت: در طرح برقرسانی بخ//ش ساردوئیه روستاهای امردوئیه، گمب//د به//رام و مهدیآباد ب//ا ۱۳ خانوار برق//دار شدند. عبدالوحی//د مهدوینی//ا افزود: ب//رای برقرسان//ی به این ۳روستا 6۱ کیلومتر خط فشار متوسط اجرا و برای اجرای ای//ن طرحهای برقرسانی ۰۸۲ میلیون تومان هزینه شده اس//ت. وی گفت: با برقدار شدن ای//ن روستاها در بخش ساردوئی//ه جیرفت تا پایان امس//ال ۵روستا هم با استفاده از ان//رژی خورشیدی برقدار خواهند ش//د. مدیر امور برق جیرفت هم در این آیین گفت: فاز نخس//ت طرح رفع افت ولتاژ برق در مناطق شهری و روستایی جیرفت افتتاح شد. غالمعباس انجمشعاع افزود: این طرح با اعتبار ۰۱ میلیارد ری//ال، نصب ۷۸۲ ترانس//فورماتور برق و ۰9 کیلومتر خط فش//ار ضعیف اجرا شد و با افتت//اح آن مناطق دارای افت ولتاژ برق در جیرفت تا قبل از فصل گرم سال آینده دیگر افت ولتاژ نخواهند داشت. وی گفت: با وارد مدار شدن این ۰۴ ترانسفورماتور مش//کل افت ولتاژ برق در چند منطقه شه//ری جیرفت رفع شده اس//ت. نماینده مردم جیرفت و عنبرآب//اد در مجلس شورای اسالم//ی نیز در حاشیه آیین افتتاح طرح رفع افت ولتاژ شهر جیرفت گفت: دولت تدبیر و امید خدمات خوب زیرساختی به شهرستانهای جیرفت و عنبرآب//اد ارائه کرده است که ج//ای تقدیر دارد. یحیی کمالیپور افزود: در زمینه برق با مش//کالت بس//یاری در دو شهرست//ان جیرفت و عنبرآباد مواجه بودیم که با توجه وی//ژه دولت تدبیر و امید برطرف ش//د. وی گفت: شرکت توزیع نی//روی برق جنوب کرمان ب//ا فعالیتهای جهادی خ//ود ۰۸ درصد خواستههای م//ردم این منطقه را محقق ک//رده است. نماینده مردم جیرف//ت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی گفت: نداشتن برق و افت ولتاژ شبکه برق از جمله مش//کالت م//ردم این منطقه ب//ود و امروز شاهد برطرف شدن این مش//کل هس//تیم. وی گفت: امیدواریم پای//ان امس//ال جش//ن برقدار ش//دن تمام//ی روستاهای شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد برگزار شود. وی با اشاره به نامگذاری امس//ال به «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از س//وی رهبر معظم انقالب اسالم//ی گفت: فراهم کردن زیرساخت مناط//ق محروم مصداق واقعی شعار سال است و امیدواریم این حرکت تا رفع کامل مشکالت زیرساختی جن//وب کرمان در بخشهای مختلف ادام//ه داشته باشد. کمالیپور افزود: مردم جنوب کرمان در تمامی عرصهها و تاریخ انقالب وفاداری خود را به انقالب، ارزشها و رهبری ثابت کردهاند بنابراین نباید از حداقل امکانات زیرساختی محروم باشند. شهرستان جیرفت با ۰۸۲ هزار نفر جمعیت از ۴ بخ//ش مرک//زی، اسماعیل//ی، ساردوئی//ه و جبالبارز تش//کیل شده و در فاصل//ه ۰۳۲ کیلومتری جنوب کرمان واقع است.

تولید بنزین در پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ‹

فرماندهقرارگ//اه سازندگ//ی خاتماالنبیا از راهان//دازی واحد بنزینسازی پاالیش//گاه ستاره خلیجفارس به عنوان بزرگترین پاالیش//گاه میعانات گازی کش//ور تا پایان امس//ال خبر داد. به گ//زارش ایرنا، س//ردار عباداله عبداللهی در نشس//تی خبری با تش//ریح عملکرد این قرارگاه، ظرفیت نهایی پاالیش//گاه ستاره خلیجف//ارس را ۰6۳ ه//زار بش//که در روز دانس//ت و اف//زود: از یکماه پی//ش تولید روزانه ۰۱ میلیون لیت//ر گازوئیل و نفتا در آن آغ//از شده اس//ت. وی گفت: با لغو قرارداد ساخت کش//تی از س//وی شرکتهای کرهای، قرارگاه خاتم االنبیا میتواند با ایجاد کنسرسیومی با محوریت صدرا، این کشتیها را در کشور بسازد. س//ردار عبدالله//ی افزود: این کش//تیها را میتوانی//م با تامین فاینان//س ۵۸ درصدی و ارائه سهم ۵۱ درصدی دولت بس//ازیم. وی گفت: قرار بود این کش//تیها را شرکتهای کرهای بس//ازند اما به دلیل تحریمها خودداری کردند. به گفته سردار عبداللهی با ساخت هر کشتی، برای یک هزار نفر اشتغالزایی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.