برنامههای تامین برق تابستان 96 کلید خورد

خریدکشتیهای کرهجنوبی از انتقاد تا دفاع

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون اول رییسجمهوری با اشاره به جزئیات قرارداد خرید کشتی از کرهجنوبی گفت: این قرارداد برای سال ۸۰۰۲م است و موضوع جدیدی نیس//ت که فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) از قرارداد خرید کشتی از کره انتقاد میکند.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نقل از پایگاه خب//ری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران، اسحاق جهانگی//ری در دوازدهمین گردهمای//ی مدیران قرارگ//اه خاتماالنبی//اء(ص) با اشاره ب//ه انتقادات فرمانده قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) راجع به انعقاد قرارداد خرید کشتی از کرهجنوبی گفت: این قرارداد برای سال ۸۰۰۲م است و موضوع جدیدی نیس//ت. در زمان انعقاد قرارداد بیش از ۵۲درصد مبلغ قرارداد به طرف کرهای پرداخت شد اما در مراحل بعدی به دلیل تحمل تحریمها امکان انتقال پول فراهم نشد. وی افزود: طرف کرهای پس از دریافت ۵۲درصد اولیه کار کشتیسازی را آغاز کرده بود اما به دلیل پرداخت نشدن پول از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد.

مع//اون اول رییسجمه//وری با اش//اره به فراهم ش//دن امکان نقل و انتق//االت مالی پ//س از برجام گفت: بعد از برج//ام در جریان مذاکراتی ک//ه با کرهایها انجام شد قرار شد که قرارداد قبلی با ۵۲درصد کمتر از سمت آنها اجرایی شود.

جهانگیری با تاکید بر لزوم استفاده از توان ساخت داخل گفت: دولت و ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی همواره بر این موضوع اصرار دارند و هیچ قراردادی نباید امضا شود مگر اینکه از ظرفیتهای داخلی بهطور کامل استفاده و پیوست فناوری نیز لحاظ شود.

اعتراضها بر توافق با کره ‹

ق//رارداد ایران با گروه صنای//ع سنگین هیوندای کره برای ساخت ۰۱ کشتی در حالی چندی پیش به امضا رسید که سازندگان داخلی آن را نادیدهگرفتن توان داخلی میدانند.

ای//ن گفت//ه از سوی آنه//ا زمانی مط//رح شده که مش//اور مدیرعامل کش//تیرانی تاکید ک//رده سازندگان داخلی درحالحاض//ر توان ساخت کشتی با فناوریهای روز را ندارند.

علیاکبر غنجی عالوه بر این قاطعانه گفته بود که داللی و واسطهگری خرید لوازم و ماشینآالت پشت این فرافکنیهاست.

وی به بدعهدی سازندگان داخلی اشاره کرده و گفته بود: شرکتهای داخل//ی، مونتاژکارند و ما خود بدون واسطه میخواهیم سفارش ساخت کش//تی دهیم و پولهایی را که در زم//ان تحریم در کره فریز شده بود زنده کنیم. مدیرعامل کش//تیرانی دریای خزر ب//ا اشاره به نوع قرارداد ساخت کشتی در سال ۸۰۰۲م بین ایران و کره گفت: تیپ کشتیهایی ک//ه در آن زمان به کره سفارش داده بودیم اکنون دیگر به درد صنعت حملونقل ای//ران نمیخورد. بنابراین تصمی//م گرفتیم در شرایطی که کشتیرانی ایران از بازار بینالمللی عقب مانده با این کشور وارد گفتمان شوی//م. درنتیجه به این سو رفتیم ت//ا در تعامل با کره، پولی که در این کش//ور بلوکه شده ب//ود را زنده کنیم و در کن//ار آن، دیگر پولی به این کشور پرداخت نکنیم. بههمیندلیل ساخت ۴ کشتی کانتینری بزرگ و 6 تانکر را به این کشور سفارش دادیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.