افزایش حجم تولید با تصمیم اوپک

رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رییس کمیته نفت و گاز کمیس//یون انرژی مجلس با تاکید بر تصمیم اخیر اوپک بر اقتصاد کشور گفت: این مسئله با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان هم در صادرات و هم در میزان قیمت هر بشکه نفت تعیینکننده است. حسن بهرامنیا بابیان اینکه تصمیمات اوپک اگر خارج از نگاه سیاسی باشد مشخص و تاثیرگ//ذار اس//ت، گفت: در هر صورت نفت کاالیی اس//ت که بر اقتصاد هر کش//وری تاثیرگذار است و با توجه به اتکای هر کشور به آن، میتواند هم در می//زان صادرات و هم قیمت نفت تعیینکننده باشد. نماینده مردم نهاوند در مجل//س گفت: نگاه به نفت باید یک نگاه توسعه پایدار باشد و در واقع منطق اوپ//ک باید با نگاه بر قیمت عادالنه هر بش//که نف//ت باشد که به طور طبیعی جامع//ه بینالمللی و کش//ورهای تولیدکننده هم در جه//ت تولید، صادرات و قیمت نفت گام برمیدارند. این عضو کمیس//یون ان//رژی مجلس با تاکید بر اینکه نتایج نشست اخیر اوپک بهطور حتم بر اقتصاد ما تاثیرگذار است، گفت: درآمدهای ارزی کش//ور ناشی از فروش نفت و متاثر از آن است بنابراین این مس//ئله با توجه ب//ه درآمدهای مالیاتی و صادراتی میتواند بر اقتصاد کش//ور تعیینکننده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.