انبار نفت شهید تندگویان احداث شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

انبار نفت شهی//د تندگویان منطقه ف//ارس به منظور افزای//ش ذخیرهس//ازی فرآوردهه//ای نفت//ی در استان، ب//ا حض//ور اعض//ای هیاتمدی//ره شرکت مل//ی پخش فرآوردههای نفتی ایران به بهرهبرداری رسید. به گزارش گسترش صنعت، به نقل از شانا، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: با بهرهبرداری از انب//ار نفت شهی//د تندگویان، ذخیرهس//ازی و توزیع فرآورده با توجه به وسعت منطقه و حجم عملیات تامین و توزیع در سطح استان بسیار مطلوبتر از گذشته انجام خواهد شد. امیر وکیلزاده افزود: پروژه احداث انبار نفت شهی//د تندگویان از سال 6۸ در زمینی به مس//احت ۷۲ هکتار آغاز شده بود که روز شنبه به بهرهبرداری رسید.

در ادامه علیرضا امین، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه ف//ارس، هزینه بهرهب//رداری از این انبار را ۵۳۳میلی//ارد ری//ال اعالم کرد و افزود: ب//ا توجه به نبود خ//ط لوله انتقال ف//رآورده در استان با افتت//اح این انبار نف//ت میزان ذخیرهسازی منطقه ب//ه میزان قابلتوجهی افزایش مییابد و مشکالت استان درباره ذخیرهسازی تا حد زیادی رفع خواهد شد. وی از اشتغالزایی۰۴۱ نفر در این انبار نفت خبر داد و گفت: این انبار نفت با ۲۳ بازوی بارگیری توان ذخیرهسازی گازوئیل و بنزین با ۰۱ مخزن ف//رآورده نفتی را دارد. مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفت//ی منطقه فارس افزود: به منظ//ور افزایش ایمنی در زمان آتشس//وزی، دو مخزن ذخیره آب آتشنش//انیو درمجم//وع ۷میلیون لیتر در این انب//ار نفت جانمایی و ساخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.