ورود هواپیماهای بوئینگ از سال ۸۱۰۲ به کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

صنع//ت هوایی ایران در ۸۳سال پیش//ین، بیش//ترین ضربه را خورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.