روشنایی پایدار، دستاورد خودکفایی در ساخت نیروگاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دستیاب//ی ب//ه نقط//ه برقرسانی ب//دون خاموش//ی مرهون خودکفایی در تولید و ساخت توربینهای تولید برق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.