خرید 118 هواپیما از ایرباس، گام بعدی نوسازی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امی/ر مه/رزاد - گروه صنعت زیرس/اخت :

ب//ا اینکه هواپیماه//ای موردنظر ای//ران بهطور کامل از شرک//ت بوئینگ خریده خواهد ش//د اما این دلیل بر نادیده گرفتن اشتغالزایی نیس//ت. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس//ازی ظرفی//ت اشتغال ایج//اد شده در این زمینه را برای ۸هزار نفر دانس//ت. با توجه به اینکه این اشتغالزای//ی، در زمینه تولید نبوده و خدماتی هس//تند باید در نظر داشت که ظریب اشتغال غیرمستقیم برای مشاغل خدماتی ۷ در نظر گرفته میشود. بر این اساس پس از پای//ان اجرای این قرارداد حدود ۶5هزار اشتغال جدید ایجاد خواهد شد. این تنها یکی از دستاوردهایی است که مذاکرات ایران با 5+1 برای کشورمان در پیش داشت. با این حال برخیها برجام را بیفایده میدانند.

‹روز‹تاریخی‹صنعت‹هوانوردی‹ایران ‹

عباس آخون//دی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازده//م در مراسم امضای قرارداد تحوی//ل ۰۸ هواپیمای بوئینگ با تاریخی خواندن ای//ن روز برای صنعت هوانوردی کش//ور، این ق//رارداد را در راستای مقاوم کردن اقتصاد ایران دانست و از پشتیبانی رییسجمه//وری و دیگ//ر همراهانش در سازمانهای وابسته برای به انجام رساندن این تالش، قدردانی کرد.

به گزارش گس//ترش تج//ارت، عباس آخون//دی، وزیر راه و شهرس//ازی بعد از امض//ای ق//رارداد تحوی//ل ۰۸ هواپیمای بوئینگ گف//ت: امروز، ی//ک روز تاریخی اس//ت ک//ه ظرفی//ت اثرگ//ذاری ج//دی برصنعت حملونقل هوایی و از آن فراتر، امنی//ت ایران، منطقه وجه//ان دارد. این قرارداد که پ//س از 1۴ سال بین «هما» و بوئین//گ امضا میشود، یک پیام روشن برای جهان دارد، با وجود تم//ام جنگافروزیهایی که اسرائیل و نیروهای داعشی و پشتیبانانشان در منطقه دارن//د، بازرگانان و فعاالن اقتص//ادی به ویژه درصنعت حملونقل با امضای این قرارداد این عالمت را به جهان میدهند که ما پشتیبان صلح، آرامش، امنیت و توسعه روابط انساندوستانه و همچنین اقدام بر مبنای سیاست برد- برد هس//تیم. آخوندی امض//ای این قرارداد در این شرایط که برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی در مرحل//ه تردید جدی قرار گرفت//ه است، یکبار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای بهدست آمده را گوشزد میکند.

م//ا امیدواریم با وجود تغییر و تحول در دولت امریکا ک//ه در آین//ده نزدیک ایج//اد خواهد شد، این کش//ور همچنان که فعاالن اقتص//ادی آن از سیاست مدارانش میخواهند و با امض//ای این قرارداد و ایجاد تعهد ثابت کردند همچنان به تعهدات خود پایبند باشد، امیدواریم این پختگی و مسئولیتپذیری در جامعه سیاسی امریکا حاص//ل شده باشد ت//ا فضایی فراهم کند ک//ه دنیا باور کند و جهان امیدوار باش//د که با گفتوگو نیز میتوان به صلح رسید.

به ه//ر روی ام//روز بهعن//وان یک روز تاریخی برای صنعت هوانوردی ایران است و ما نخس//تین گام را برای نوسازی ناوگان هوایی برداشتی//م. خری//د ۰۸ هواپیمای بوئین//گ ک//ه ب//ه زودی با نهای//ی شدن ق//رارداد خرید ۰۰1 ایرب//اس و ۰۲ فروند ATRتکمی//ل خواهد شد، نش//اندهنده عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان هوایی ای//ران است. مبنای کار م//ا در این زمینه استفاده از ظرفیت مزیتهای نسبی ایران، افزایش قدرت، رقابت در صنعت هوانوردی و بازپس//گیری سه//م ای//ران از صنع//ت حملونقل هوایی منطق//ه و جهان است. ب//رای حصول ب//ه این ه//دف سیاست ما رقابت تجاری درسطح بینالمللی از طریق افزای//ش کارآیی و خدم//ت بهتر به مردم ایران و جهان و کسب رضایت آنهاست.

می//زان صندلی خری//داری شده در این ق//رارداد ۰5هزار صندلی است که بیش از دو برابر تمام صندلیه//ای ناوگان فع//ال موجود است ک//ه این گام نخست برای بازسازی ساختاری «هما» بود. درآینده ما شرکت «هما» را از لحاظ حقوقی و مالی بازسازی کرده و سهم آن را در ب//ازار بورس اوراق بهادار ایران یا حتی بازارهای بینالمللی درصورت دریافت مجوزهای قانونی عرضه خواهی//م کرد. در ق//رارداد بوئین//گ، درصنعت هوانوردی بیش از ۸ هزار شغل ایجاد خواهد شد، شامل مشاغل فنی، خلبانی، مهمانداری، مهندسی و تعمیرات. افزون بر این دهها هزار شغل غیرمستقیم دیگر در مبدأ و مقص//د و در شهرهای دوردست ای//ران شکل خواهد گرفت. به گمان ما این راهکار بنیادین برای مقاومکردن اقتصاد ایران در برابر تکانههای ملی و بینالمللی است.

در پای//ان بای//د از زحمات مدیری//ت و تمام نیروهای کارشناسی، فن//ی، حقوقی و بازرگانی «هما» و سازمان هواپیمایی کش//وری و همچنین قائممقام خود در امور بینالملل که ای//ن قرارداد تاریخی را ب//ه ثمر رساندند قدردانی کنیم.

الزم میدان//م از همکاریه//ای مدی//ران ارش//د و کارشناس//ان وزارت محت//رم امورخارج//ه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز صمیمانه تشکر داشته باشم.

درنهایت باید از راهنمایی و پش//تیبانیهای شخصی دکت//ر روحانی که در تمام این فرآین//د همراه ما بودند سپاسگزاری کنیم. ‹‹‹قرارداد‹با‹ایران‹افتخار‹ماست

رهبر گ//روه مذاکرهکننده بوئینگ ب//ا ایرانایر عنوان ک//رد: سندی که امروز با ایرانایر امضا شد بر پایه مجوز دولت امریکا است.

پری//زر، نماین//ده بوئین//گ در مراسم امض//ای خری//د ۰۸ هواپیم//ا از بوئینگ گفت: باعث افتخار است که سند فروش ۰۸ هواپیم//ا را ب//ا جمه//وری اسالم//ی ایران امضا میکنی//م. وی افزود: از اینکه دوباره روابط بوئین//گ با ایرانایر را ازسر میگیریم و بهتری//ن هواپیماهای دنیا را به ای//ن شرکت تحویل میدهیم بس//یار خرسند هستیم.

نماینده بوئینگ درباره جزئیات سندی که به امضا دوطرف رسید اینگونه توضیح داد: سن//دی ک//ه امضا ش//ده شامل ۰5 هواپیم//ای ۷۳۷ مک//س، 15 هواپیمای ۷۷۷/۰۰۳ و 15 هواپیم//ای ۷۷۷ ایکس بوئین//گ به شرکت هواپیمای//ی ایرانایر به مبلغ ۶1میلی//ارد و ۰۰۸میلیون دالر است. پریزر گفت: سندی که امروز امضا شد بر پایه توافقنامهای است که در ماه ژوئن با ایران ایر امضا شده است و این سند در قالب مجوزهایی است که بوئینگ از دولت امریکا دریافت کرده است.

‹توافق‹با‹بوئینگ‹بر‹اساس‹روح‹برجام‹ ‹

اصغ//ر فخریهکاشان، قائممقام وزی//ر راه و شهرسازی گف//ت: قرارداد خری//د۰۸ هواپیم//ای بوئینگ بر اساس مج//وز اوفک انج//ام ش//ده و از نظر قانون//ی هیچکس نمیتواند در آینده خللی به آن وارد کند.

فخریه کاش//ان درب//اره جزئیات ق//رارداد امضا شده اینگون//ه توضی//ح داد: براس//اس تواف//ق وزارت راه و شهرسازی با شرکت بوئینگ، ۶ هواپیما در سال ۸1۰۲م وارد ایران میشود که نخس//تین فروند در آوریل ۸1۰۲ میآی//د. در سال ۹1۰۲ نیز ۶ فرون//د، سال ۰۲۰۲ سه فروند و باقی به تدریج تا سال ۶۲۰۲ وارد ایران میشود. وی درب//اره اینکه آیا کنگره امریکا میتواند در مس//یر این ق//رارداد مانعتراشی کند، گف//ت: توافق با بوئینگ براس//اس روح برج//ام و مجوز اوفک انج//ام شده است، بنابرای//ن بر اساس قانون نمیتواند مش//مول توافقها یا مانعتراشیه//ای آینده شود. ضمن اینک//ه رأی کنگره امریکا مبن//ی بر تمدید تحریمهای ایران هنوز به قانون تبدیل نشده است. قائممقام وزیر راه و شهرسازی گفت: ق//رارداد خرید هواپیمای بوئین//گ بهصورت بینالمللی ثبت شده و کش//ورهای اروپایی هم عضو آن هس//تند، بنابراین یک کش//ور نمیتواند به صورت یکطرفه آن را لغ//و کند. در برجام نیز تاکید ش//ده که فروش هواپیما به ایران مجاز است.

فخریه کاش//ان همچنین با بیان اینک//ه ایرباس قبل از بوئین//گ وارد ایران میشود، گف//ت: در سال ۷1۰۲ نخس//تین هواپیمای ایرب//اس از نوع 1۲۳ وارد ای//ران خواهد شد، از اینرو فضا برای خرید هواپیم//ا در آینده بس//یار روشن و امیدوارکننده است.

وی، امض//ای ق//رارداد با بوئین//گ را در شرایط دش//وار کنونی که ترامپ به عنوان رییسجمهوری آینده امریکا انتخاب شده و کنگ//ره امریک//ا موضعگیریهایی علیه ایران اتخاذ کرده اقدامی مهم ارزیابی کرد و گفت: توانس//تیم با یک شرکت امریکایی پای میز مذاکره بنشینیم که قرارداد خوبی امضا شد. البته همه قراردادهای اینچنینی بای//د به تصویب مقامات داخلی برسد و به همین دلی//ل از بوئینگ مهل//ت ۰۳ روزه گرفتهای//م تا تایی//د نهای//ی را از مقامات بگیری//م. براس//اس این گ//زارش، با تمام کارشکنیهای انجام ش//ده، دولت یازدهم توانست گام نخست نوسازی ناوگان هوایی کش//ور را با اشتغالزایی مستقیم برای ۸هزار نفر در بازه زمان//ی ۰1ساله ب//ردارد. بر اساس مذاک//رات اقتصادی هی//ات ایرانی که سال گذشته هم//راه رییسجمهوری کش//ورمان به فرانس//ه سفر ک//رده بودن//د، خرید ۸11 ایرباس فرانس//وی هنوز اجرایی نش//ده و ناوگان هوایی کش//ور تا برداشته شدن گامهای بعدی بار فرسودگی را به دوش خواهد کشید.

پ/س از چندین ماه مذاکرات گس/ترده و فراز و نش/یبهای بسیار، درست در روزهایی که گفته میش/د برجام به پایان خود رسیده، امضای س/ند خرید ۰۸ هواپیما از ش/رکت بوئینگ از سوی وزیر راه و شهرس/ازی اعالم شد. بر این اس/اس ش/رکت بوئینگ ۰۸ فروند هواپیمای بوئینگ در بازه زمانی ۰۱س/اله به ایران تحویل خواه/د داد. یک/ی از پرس/شهایی که در این زمین/ه وجود دارد، اش/تغالزایی در خرید این هواپیماهاست.

عباس آخوندی: امضای این قرارداد در این شرایط

که برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی در مرحله تردید

جدی قرار گرفته است، یکبار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای بهدست

آمده را گوشزد میکند

اصغر فخریهکاشان: توانستیم با یک شرکت

امریکایی پای میز مذاکره بنشینیم که قرارداد

خوبی امضا شد. البته همه قراردادهای

اینچنینی باید به تصویب مقامات داخلی برسد و به همین دلیل

از بوئینگ مهلت ۰۳ روزه گرفتهایم تا تایید نهایی را از مقامات بگیریم

اصغر فخریه کاشان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.