ورود هواپیماهای بوئینگ از سال ۸۱۰۲ به کشور

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

فره//اد پ//رورش در جم//ع مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به تش//ریح روند مذاکرات هما ب//ا بوئینگ قبل از تواف//ق برج//ام پرداخ//ت و گفت: مذاکرات م//ا با بوئینگ ب//رای خری//د ۰۸ هواپیما بعد از برج//ام با اج//ازه و همکاری دولت و مس//ئوالن وزارت راه و شهرس//ازی وارد دور جدی//د و جدی شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد پرورش، مدیرعامل هما بعد از امضای قرارداد خرید ۰۸ هواپیما از بوئینگ از مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کش//وری و دولت تش//کر کرد و گفت: همه میدانند صنعت هوایی ایران در ۸۳سال پیشین، بیشترین ضربه را خورده است. تحمل آثار تحریم را مدیون همه متخصصان این عرصه هس//تیم که تالش آنها برای سرپا نگه داشتن این صنعت در دوران تحریم قابلتقدیر است.

وی اف//زود: ب//ا این ح//ال شکاف بین م//ا و آنچ//ه در دنیای هواپیمایی بهویژه در منطقه وجود دارد بس//یار باالست. صنعت هوایی ما تفاوت چش//مگیری با صنعت هوایی کشورهای منطقه دارد. بنابرای//ن الزم میدان//م از دستگاه دیپلماسی شخص آقای ظری//ف و همچنی//ن رییسجمهوری تش//کر کنم ک//ه با وجود آنک//ه مذاکرات با 5+1 مربوط ب//ه صنعت هوایی نبود اما در این مذاکرات اقدامات خوبی برای این مهم انجام شد. پرورش گفت: یکی از بندهای برجام خوشبختانه فروش هواپیماهای غیرنظامی ب//ه ایران بود که مجوز آن نیز بای//د از سوی اوفک صادر میشد و ما این بند را فرصتی مناسب برای ادامه گفتوگوها دانس//تیم. البته هما از قب//ل از مذاکرات برجام، مذاکرات خود را در سطح بازرگان//ی و مطالعه بازرگانی با کمپانیهایی ک//ه مایل بودند با ای//ران همکاری داشته باشند شروع کرده بود و بعد از برجام این مذاکرات با جدیت ادامه یافت. پرورش گفت: هما بهطور تقریبی با همه شرکتهای هواپیماساز معتبر دنیا به مذاکره نشس//ت. با برخی از آنها به دلیل عالقهمندی دوطرف و همچنین توانمندی و عالقهمن//دی خودم//ان مذاکرات جدیتر ش//د و همچنین به صورت مفصل پیش رفت.

پرورش به سفر و همچنین مذاکرات رییسجمهوری و عباس آخون//دی در ایتالیا و فرانس//ه اشاره کرد و گف//ت: در آن سفر، مقدم//ات مذاکرات هوایی فراهم شد ک//ه بعد از پذیرش برجام، رنگ و بوی جدی//دی گرفت. ما در آنجا موافقتنامهای با ایرباس و همچنی//ن تفاهمنامهای با ایت//یآر انجام دادیم و همچنین با توج//ه به مذاکرات قبلی که با بوئین//گ داشتیم مذاکراتمان از س//وی هما با تایید دولت ایران و از طرف بوئینگ با تایید امریکا ادامه پیدا کرد.

پرورش به سابقه خرید هواپیما از بوئینگ و قرارداد با بوئینگ اشاره کرد و گف//ت: 1۴سال پیش هما از بوئینگ هواپیما خرید ک//ه دو فروند از آن بعد از انق//الب وارد ایران شد. وی ادامه داد: مذاک//رات ما بعد از برجام ادامه پی//دا کرد تا اینکه در خردادماه امسال با نیازسنجیهای انجام شده و با توجه به پیشبینیهایی که از آینده صنعت هوایی کشور داشتیم برای خرید چند فروند هواپیم//ای بدن//ه وسیع و کوچک به تفاه//م رسیدیم. وی ادامه داد: اکن//ون اعالم میکنیم بعد از ۰1 نوبت مذاکره که همه آنها در داخ//ل ایران و با حضور متخصصان بوئینگ انجام شده است سن//دی را امروز به امضا رساندیم ک//ه در آن ۰۸ فروند هواپیما از ن//وع بدن//ه باریک و وسیع خریداری و تا ۰1سال وارد کش//ور میشود. پ//رورش درباره جزئیات این ق//رارداد گفت: ۰5 فروند بوئینگ ۷۳۷ از ن//وع هواپیماهای جدید یا همان ‪۷۳۷ MAX‬ هستند، 15 فروند RI۰۰۳-۷۳۷ از نوع هواپیماهای بدنه وسیع و نس//بتا دور برد است و 15 فروند ۷۷۷ که هنوز به بازار نیامده در س//ال 1۲۰۲ وارد میشود. پرورش همچنین خبر داد فرآیند تحوی//ل این هواپیماها تا سال ۰۲۰۲م ادامه دارد و مش//روط به تامی//ن منابع مالی از سوی دولت ایران و همچنین تمدید مجوز خزان//هداری امریک//ا و اجازه به بوئینگ ب//رای ارسال تعدادی از این هواپیماهاست. پرورش گفت: با چندین کمپانی وارد مذاکره شدی//م، با شرکتهای بوئینگ، ایرباس و ATR مذاکرات جدی شد. با مدیران بوئینگ ۰1 جلس//ه مذاکره داشتیم که تمام آنها در ای//ران برگزار شدهاند. در این مدت گروههای تخصصی هما با تیمهای حقوقی، مالی بوئینگ مذاکراتی داشتهاند.

پرورش ب//ا تاکید بر اینکه از س//ال ۸1۰۲ تحویل هواپیما به ای//ران شروع میشود، گفت: ۰5 فرون//د هواپیمای ۷۳۷ مکس، 15 فرون//د هواپیم//ای RI۰۰۳-۷۳۷ و 15 فرون//د X-۷۷۷ از بوئینگ خریداری میش//ود. وی افزود: تعداد صندلی هواپیمای ‪۰51 ۷۳۷،‬ تا ۰۶1 صندلی است. همچنین 15 فروند هواپیمای RI۰۰۳-۷۳۷ ب//ا ۰5۳ صندل//ی براس//اس ق//رارداد از بوئینگ خری//داری میکنیم که ای//ن هواپیماها از آوری//ل ۸1۰۲ یعنی اردیبهشت ۷۹ شروع به تحویل به ایران ایر میشود.

مدیرعامل ایرانایر افزود: از س//ال ‪۶ ۸1۰۲،‬ فروند هواپیما از ای//ن مدل و سال ‪۶ ۹1۰۲،‬ فروند دیگر هواپیمای ۷۷۷ به ایران ایر تحویل داده میشود. از سال ۰۲۰۲، ۳فروند ۷۷۷ به ایران ایر تحویل میدهد. همچنی//ن بوئینگ از سال 1۲۰۲ ساالنه ۰1 تا ۲1 فروند هواپیما براساس قرارداد به ما تحویل میدهد.

پ//رورش با بیان اینک//ه ارزش اسمی این ق//رارداد ۶1میلیارد و ۰۰۶میلی//ون دالر اس//ت، گف//ت: این مبلغ قیم//ت کاتالوگی اس//ت و معموال ۰5درصد زیر قیمت اسم//ی این تعداد هواپیما را خری//داری میکنیم. وی افزود: بهطور قط//ع مبلغ نهایی این قرارداد ۰5درصد زیر قیمت کاتالوگ خواهد بود.

فرهاد پرورش مدیرعامل هما

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.