خان ‹ههای‹روستایی‹سنددار‹م‹یشوند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عطااهلل زمانی، مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس در دی//دار ب//ا باقریفرد، مدیر ک//ل راه و شهرسازی الرست//ان بر لزوم تامین مس//کن اقش//ار آسیبپذیر تاکید کرد و گفت: ساخت مس//کن حمایتی با هدف تامین سرپناه برای اف//راد آسیبپذیر جامعه یکی از سیاستهای بنیاد مس//کن اس//ت که دنبال میشود و در ساله//ای گذشته قدمه//ای موثری در این راه برداشته شده است.

به گزارش گس//ترش صنعت، زمانی افزود: مسکن حمایتی با مش//ارکت خیران و حساب ۰۰1 امام(ره) ساخت//ه و عالوه بر آن ساالنه هزاران واحد مس//کن برای نیازمندان احداث میشود و استان فارس نیز در این زمینه پیشتاز بوده و اقدامات موثری برای احداث مسکن در شهرهای زیر 5۲ هزار نفر انجام داده است.

زمان//ی با اشاره ب//ه اجرای طرح مس//کن مهر در شهرهای زیر 5۲ هزار نفر جمعیت گفت: برای ایجاد سرپن//اه در شهرهای زیر 5۲ ه//زار نفر جمعیت نیز بنیاد مس//کن پیش//تاز بوده و اقدامات موثری انجام داده و دراست//ان ف//ارس نیز این طرح ب//ه سرانجام مطلوب رسیده است.

وی با اشاره به صدور سند برای خانههای روستایی و همچنی//ن صدور سند در شهره//ای زیر 5۲ هزار نف//ر جمعیت افزود: با همک//اری سازمان ثبت اسناد و ام//الک این طرح اکن//ون در استان فارس در حال اجراس//ت و ما از برنامهه//ای پیشبینی شده در این طرح جلوتر هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.