بهسازی‹25‹روستا‹‹با‹09میلیارد‹ریال‹اعتبار

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

صم//د کارگرفرد مدیربنیاد مس//کن انقالب اسالمی شهرستان جه//رم از اجرای عملیات بهس//ازی در ۲5 روست//ای شهرستان جهرم با ۰۹ میلی//ارد ریال اعتبار خب//ر داد و گفت: اسناد مناقصه این طرح آماده شده و بهزودی عملیات اجرایی این طرحها آغاز خواهد شد .

به گزارش گس//ترش صنعت، کارگرفرد با بیان اینکه این ط//رح از جمله طرحهای اولویتدار بنیاد مس//کن بهشمار میآید، افزود: مناقصه بهسازی۲5 روستا برای آسفالت به مت//راژ۰5۴ هزارمترمربع با اعتباری معادل ۰۹ میلیارد ریال آماده شده که درصورت تامین اعتبار ب//ه زودی عملیات اجرایی آن آغ//از خواهد شد. مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان جهرم همچنین اهم فعالیتهای بنیاد مس//کن در یکس//ال گذشته را توضیح داد و گفت: اجرای طرح هادی در 51 روستای این شهرستان، از جمله فعالیتهاست، این نس//بتها براب//ر با ۰۴ درصد ک//ل روستاهای ب//االی ۰۲ خانوار شهرست//ان هس//تند. وی گفت: همچنین در یکس//ال گذشت//ه 5۸۲ هزار متر مربع از معابر روستاها آسفالت ش//ده که مبلغ هزینهکرد آن افزونبر ۷5 میلیارد ریال است. مدیر بنیاد مس//کن شهرست//ان جهرم پرداخت ۰۴5 وام مقاومس//ازی روستایی با اعتب//اری افزون بر ۲۸میلی//ارد ریال و مطالعه، تهی//ه و تصویب 1۳ طرح هادی روستایی را از دیگر فعالیتهای بنیاد مسکن در سال گذشته بیان کرد و گفت: اکنون تمامی روستاهای باالی ۰۲ خان//وار شهرستان دارای طرح هادی مصوب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.