نفوذ فناوری به ایستگاههای سوخت آینده ارتقای رضایت مشتریان با بهبود کیفیت تیبا

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

سرپرس//ت مدیریت مهندسی تولید سایپا گفت: فرآیندهای بهبود کیفیت تیبا باعث تداوم اس//تفاده از این خودرو ازس//وی مشتریان و ارتقای رضایت آنهاس//ت. گاگیک کشیش//ان گفت: از دو س//ال قبل پروژهای با عنوان بهبود کیفیت خودروی تیبا در گروه س//ایپا مطرح و پیرو آن پروژههای مختلفی آغاز ش//د که بس//یاری از آنها به نتایج خوبی رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.