سنتی که مشتریان را بیوفا میکند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وفاداری مشتری به فروشنده، مهره اصلی در شبکه فروش است و بر همین اس//اس بین شرکتهای خدمات پس از فروش شعار «نخستین محصول را واحد فروش میفروش//د و محصوالت بعدی را خدمات پس از فروش» به عنوان یک اصل مطرح میش//ود. شرکتهای خودروساز جهان//ی هر روز روشه//ای جدید و جذابی در بخ//ش خدمات پس از فروش طراحی کرده و به مش//تری ارائه میدهند و در عصر کنونی که رقابت برای تصاحب بازار بین خودروس//ازان تنگاتنگ اس//ت، خدمات پس از فروش روزآمد و کیفی عامل موفقیت خودروسازان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.