ارتقای‹رضایت‹مشتریان‹با‹بهبود‹کیفیت‹تیبا‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سرپرس//ت مدیریت مهندس//ی تولید سایپا گفت: فرآیندهای بهبود کیفیت تیبا باعث تداوم اس//تفاده از ای//ن خودرو ازس//وی مش//تریان و ارتقای رضایت آنهاست.

به گزارش سایپانیوز، گاگیک کشیشان گفت: از دو س//ال قبل پروژهای با عنوان بهبود کیفیت خودروی تیب//ا در گروه س//ایپا مط//رح و پی//رو آن پروژههای مختلفی آغاز ش//د که بسیاری از آنها به نتایج خوبی رسیده است.

وی افزود: براس//اس بازخوردهایی که از مشتریان و ب//ازار دراره تیب//ا دریافت ش//د، پروژهه//ای بهبود کیفیت تعریف و پیگیری شد. نخستین موضوعی که مش//تریان به آن اش//اره کرده بودند، موارد مرتبط با درهای جانبی خودرو ش//امل فرآیندهای باز و بست، نفوذپذی//ری آب یا تنظیمنبودن درها بود که در این زمینه به صورت ویژه همکاران در مدیریت مهندسی تولید، فعالیتهای گستردهای برای بهبود این موارد انج//ام دادن//د که خوش//بختانه به نتای//ج خوبی هم منتهی شده است.

کشیش//ان تصریح کرد: به صورت کلی فرآیندهای تنظیم//ات در هر خودرو در فاصلهها و همس//طحی قطعات نس//بت به هم، از دید مش//تریان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

کشیش//ان با اش//اره به اینکه پروژه بهبود درهای جانب//ی اثر چش//مگیری بر رضایت مش//تریان دارد، بی//ان کرد: به صورت کلی 4 موض//وع در این زمینه وج//ود دارد ک//ه ش//امل راحتی باز و بس//ته کردن، س//روصداهایی ک//ه رانن//ده و سرنش//ین آن هنگام بازوبس//ته ک//ردن یا هن//گام رانندگی میش//نوند و همچنین همسطحی درها با یکدیگر و با گلگیرهای جلو و ساید خودرو و در نهایت نفوذ آب و صدای باد اس//ت که در این زمینه پروژهه//ای بهبود کیفیت از دو س//ال قبل به صورت متوالی انجام ش//ده و منجر به کاهش چش//مگیر نمره منف//ی و افزایش کیفیت این خودرو شده است به نحوی که در حوزه عملکرد درها، کاهش ۵۲ نمره منفی خودرو را شاهد هستیم و دراره بازوبس//ته ش//دن درها تمام ایرادهای درجه اهمیت باالی خودرو حذف شده است.

وی در ادام//ه افزود: در همین راس//تا لوالهای در خودرو و نوار دور درها عوض ش//دند، ترمز در خودرو اص//الح و مکانی//زم قفل و لینک و ن//وار بادگیر روی ساید تغییر کرد که باعث شد در حال حاضر مشکل حادی در «درهای» تیبا وجود نداشته باشد.

کشیش//ان گفت: تمامی اقداماتی که در «درهای» جانبی تیبا به نتیجه رس//یده تا 3-۲ ماه آینده باعث تغییر نظر مش//تریان دراره عملک//رد درهای جانبی تیبا خواهد ش//د اما امروز در خطوط تولید به صورت محس//وس این بهبودها را شاهد هستیم و اثربخشی بهبودها در محصول نهایی مشاهده میشود.

وی اف//زود: بهبودها در این زمینه باعث میش//ود که بازار و مش//تری همچنان به سمت محصول تیبا گرایش داش//ته باش//د و این محصول بهدلیل مزیت قیمت و کیفیت بهعنوان انتخاب نخس//ت مشتریان قرار گیرد.

وی افزود: این پروژهها دستاورد مهم دیگری برای گروه س//ایپا داشته است که در واقع با رصد کردن و رف//ع ایرادهای این خودرو، به نقطهای رس//یدیم که این موارد را در محصوالت جدید گروه س//ایپا لحاظ خواهی//م کرد و از مراحل طراحی خودروهای جدید، این موارد درنظرگرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.