اقدام دولت برای تامین حقوق مصرفکنندگان خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با اقدام س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنای//ع ایران (ایدرو) در انعقاد قرارداد همکاری به منظور تولید مستقل محصوالت رنو در ایران گام نخس//ت ب//رای تامین حقوق مصرفکنندگان ایرانی برداشته شد.

به گزارش ایس//نا، با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها ش//رکتهای مختلف خودروسازی از اروپا و آسیا مذاکرات خود را برای ورود به صنعت خودرو ایران با خودروس//ازان داخلی آغ//از کردند؛ حاصل این مذاک//رات تاکنون انعقاد قرارداد همکاری پژو با ایرانخودرو و س//یتروئن با س//ایپا است.

س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت با شرکت رنو تفاهمنامهای امضا کرده که بر اس//اس آن رنو ۰۶ درصد س//هام ش//رکت مشترک خودروسازی با ایدرو را در اختیار داشته و میتواند فرآیند تولی//د، فروش و خدمات پس از فروش محصوالت خود را به صورت مستقیم و مستقل در ایران اجرا کند.

در ای//ن رابطه به تازگی قائممق//ام رنو در منطقه افریقا، خاورمیانه، هند و ایران اظهار کرد: ش//رکت مشترک رنو و ایدرو ش//بکه مستقل فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت و اس//تانداردهای جهانی رنو در آن پیاده خواهد شد.

پیمان کارگر خاطرنش//ان کرد: ایران در بخش فروش و خدمات پس از فروش خودرو عقب اس//ت و ما میخواهیم این بخش را با اس//تانداردهای جدید در ایران ایجاد کنیم، ب//رای ما مهم این اس//ت که خودروهایم//ان را چگونه با قیمت پایین و کیفیت باال در ایران تولید و عرضه کنیم.

به دنبال این اظهارات منصور معظمی، رییس س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز وعده داد که تفاهمنامه منعقد شده با شرکت رنو میتواند خواست اکثریت جامعه برای داش//تن خودرویی با کیفیت و ارزانقیمت را تامین کن//د. به این ترتیب ب//ا توجه به این اظه//ارات با اجرایی ش//دن قرارداد ایدرو با رنو و تولید مستقل محصوالت این خودروس//از فرانسوی در ایران دو خودروساز بزرگ داخلی با رقیب قدرتمندی در بازار روبهرو شده و مجبور به اصالح فرآیندهای خ//ود در حوزه قیمت، کیفیت و خدمات پس از ف//روش خودروها به نفع مصرفکنندگان ایرانی خواهند شد.

س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران اگرچه خود بخشی از س//هام ایرانخودرو و سایپا را در اختیار دارد اما انعقاد ق//رارداد با رنو برای تولید مس//تقل محصوالت این خودروس//از بینالمللی در ایران نش//ان داد به منافع ملی و نیاز مصرفکنندگان ایرانی میاندیشد؛ این نشاندهنده رویکرد جدیدی در سیاستگذاریهای این سازمان دولتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.