خواب زمستانی بازار خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

هر چند بازار خودرو در فصل پاییز همواره با رکود فصلی مواجه است اما براساس گفته فعاالن بازار رکود هفتههای اخیر نس//بت به مدت زمان مشابه سال قبل کمتر است با این حال پیشبینی میش//ود رک//ود روزهای پایانی فصل پاییز و افت ش//دید تقاضا در ب//ازار خودرو تا حداقل میانه بهمن ماه ادامه داشته باشد.

یک//ی از فعاالن بازار خ//ودرو در گفتوگو با خبر خودرو عن//وان کرد: با وجود رکود ش//دید در بازار خرید و فروش خودرو ام//ا بهتدریج با تغییر پ//الک خودروها پیشبینی میش//ود وضعیت بازار خودرو ش//رایط جدیدی را تجربه کرده و شاهد تحرکی کمی در بازار خرید و فروش خودرو باشیم.

کاظم محمدینیکخواه علت بازار متفاوت امسال با سال گذش//ته را ثبات ایجاد ش//ده در قیمتها دانست و گفت: هر چند تا یکی دو هفته اخیر با ایجاد نوس//ان در بازار ارز تا حدودی بازار خودرو متاثر از این ش//رایط شده است اما ب//ا ثبات نرخ ارز انتظار میرود بازار خودرو نیز به ثبات در قیمت دست یابد.

وی در ادام//ه به آخری//ن وضعیت قیم//ت خودروهای داخلی در بازار اش//اره و اظهار کرد: در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در ب//ازار تفاوت چندانی با نرخ مصوب کارخان//ه ندارد اما همچنان به دلیل جریان عرضه و تقاضا و کاهش عرضه برخ//ی از خودروها به دلیل کمبود قطعه در برخ//ی مواقع ش//اهد تفاوتهای//ی در قیمت برخی از خودروها در بازار هستیم که البته بسیار جزئی است.

این فعال بازار خودرو با اشاره به اختالف یک تا ۵درصدی قیمتها در بازار خودروهای داخلی تاکید کرد: عمده این اختالف قیمت در خودروهایی بوده که تولید کاهش یا به دلیل شرایطی، تحویل آنها به تعویق افتاده است.

نیکخ//واه همچنین به تاثیر نرخ ارز ب//ر بازار وارداتیها پرداخت و اظه//ار کرد: در صورت ادامه روند صعودی نرخ ارز، بازار وارداتی نیز متاثر از این ش//رایط شده و قیمتها تغییر ک//رده و روند صعودی خواه//د یافت اما پیشبینی میشود با توجه به اش//باع بازار وارداتیها بهتدریج رغبت واردکنندگان برای ورود خودروها کاهش یابد.

وی گفت: هماکنون بازار وارداتیها نیز در رکود ش//دید قرار داشته و چنانچه اختالف قیمتی نیز وجود دارد بیشتر در جهت کاهش قیمت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.