حرکت هماهنگ قطعهسازان با خودروسازان

در گفتوگو با رییس انجمن قطعهسازان اصفهان تاکید شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ب//ه گفت//ه کارشناس//ان شراکت خودروسازان داخلی ب//ا همتایان خارج//ی باعث نظ//ارت بر تولید خ//ودرو و افزایش کیفیت شده و تنوع خودرویی را در این صنعت به دنب//ال دارد. ارتقای اس//تاندارد موتوره//ا تا یورو۵، کاهش آالیندگی و نیز افزایش دانش خودروس//ازان و قطعهسازان میتواند از دیگر دستاوردهای این همکاری باش//د اما در این ش//رایط ضروری اس//ت صنعت قطعه در راستای ش//کوفایی دوباره همراس//تا با قراردادهای جدید، مورد حمایت قرار گیرد. خبرها حاکی از تشکیل مجموعههای بزرگ قطعهس//ازی همزمان با ادغام این دسته از تولیدکنندگان و پیگیری همکاریهای دوجانبه ب//ا همتایان خارجی اس//ت. براین اس//اس س//ازندگان اصفهان//ی و قطعهس//ازان خارجی درح//ال گفتوگو و انعقاد قراردادهایی با یکدیگر هستند که در حال حاضر تفاهمنامههای آن نوش//ته ش//ده اما هنوز نهایی نشده اس//ت. از اینرو این موضوع بهانهای شد تا گفتوگویی با ابراهیم احمدی، رییس اتحادیه قطعهسازان اصفهان داشته باشیم که در ادامه میخوانید:

€در€ح/ال€حاض/ر€وضعی/ت€صنع/ت€قطعه€در€ € استان€اصفهان€چگونه€است€و€چه€تعداد€قطع €هساز€ در€این€استان€در€حال€فعالیت€هستند؟

هماکنون استان اصفهان بیش از ۰۰۲ قطعهساز فعال دارد ک//ه از این تعداد نزدیک ب//ه ۰۷ واحد تولیدی با خودروسازان همکاری مستقیم دارند و باقی نیز قطعات خودروهای تجاری و بازار خدمات پس از فروش قطعه را تامین میکنند. تمام این قطعهسازان به طور رسمی دارای جواز کسب و کار بوده یا موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری برای فعالیت دارند.

€بیشتر€این€صنعتگران€روی€چه€قطعاتی€تمرکز€ € داشته€و€چه€قطعاتی€را€تولید€م €یکنند؟

قطعهسازان اصفهانی در تمام زمینهها از بدنه خودرو تا باقی قطع//ات به کار رفته در محصول نهایی فعالیت میکنند که یا برای خودروس//ازان تامین قطعه کرده یا بازار خدمات پس از فروش محصوالت آنها را پوش//ش میدهند.

€از€ای/ن€تعداد€چند€درصد€نیاز€خودروس/ازان€ € را€برط/رف€و€چند€درصد€قطعات€م/ورد€نیاز€بازار€ خدمات€پس€از€فروش€را€تامین€م €یکنند؟

ح//دود ۵درصد از نیاز قطعات خودروس//ازان داخلی از س//وی قطعهس//ازان اصفهانی تامین میشود اما نیاز خودروهای تجاری و بازار خدمات پس از فروش حدود ۰۳درصد (چون آمار دقیقی نمیتوان ارائه داد) پوشش داده میشود.

€در€بین€قطع €هس/ازان€اصفهانی€تولیدکنند €های€ € که€صادرات€داشته€باشد€نیز€وجود€دارد؟

بله، برخی واحدهای بزرگ تولیدی، قطعات مختلفی به کش//ورهای گوناگون صادر میکنند، بهویژه قطعات ریختهگری فوالد و چدن به کش//ورهایی مانند ایتالیا، ترکیه، مصر و عراق صادر میشود.

€از€آنج/ا€ک/ه€ع/راق€در€صنعت€خ/ودرو€فعال€ € نیس/ت€به€نظر€م €یرس/د€این€قطعات€برای€تامین€ بازار€خدمات€پس€از€فروش€خودروها€باشد.

بل//ه، البت//ه میزان ص//ادرات رقم باالیی را تش//کیل نمیده//د ام//ا به هر ح//ال ص//ادرات اتف//اق میافتد. همچنی//ن قطعاتی ک//ه تی//راژ باالیی دارن//د بهعنوان محصول نیمهس//اخته به کش//وری مانن//د ایتالیا صادر میش//ود. در این کش//ور قطع//ات فوالدی ی//ا چدنی بهرهبرداری ش//ده و برای اس//تفاده در خودروها کامل میشود.

€یکی€از€شکای €تهای€رایج€قطع €هسازان€فعالیت€ € با€نیمی€از€ظرفیت€اس/ت€و€بخشی€از€ماشی €نآالت€ خاموش€هس/تند.€آیا€این€مشکل€برای€واحدهای€ تولید€قطع €هسازی€اصفهان€نیز€صادق€است؟

به طور قطع مش//کالت این صنعت همهگیر اس//ت و این چالش برای تمام فعاالن قطعهس//از صدق میکند ب//ه طوری که امروز قطعهس//ازان اصفهان//ی با بیش از ۰۷درص//د از ظرفی//ت و ت//وان تولیدی خ//ود در حال فعالیت هس//تند. اما باید توجه داش//ته باشیم وضعیت صنعت قطعه کشور در سال ۵۹ نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر شده و با ارتباطات بینالمللی برقرار شده شرایط رو به بهبود است.

€آیا€ب/ه€لحاظ€دان/ش€فنی€و€فن/اوری،€صنعت€ € قطعه€اصفهان€از€فناوری€روزآمد€بهر €همند€است؟

از نظ//ر فن//اوری، واحدهای تولی//دی در اصفهان در وضعیت خوبی به س//ر میبرند زیرا این اس//تان دارای پیش//ینه صنعتی اس//ت و به طور عموم قطعات آنها در قطعات موتوری، گیربکس، ترمز و قطعات حساس جزو قطعات با فناوری باالست.

€پیشینه€فعالیت€صنعت€قطعه€در€اصفهان€چه€ € میزان€است؟

اصفهان پیش//ینه زی//ادی در صنعت قطع//ه، بهویژه در ب//ازار خدمات پس از ف//روش خودروهای تجاری و س//نگین دارد اما کار خ//ود را در تولید انبوه قطعات از اواخ//ر دهه ۰۶ و همزمان با آغاز به کار این صنعت در کش//ور، شروع کرد و تا به امروز بهصورت فعال کار این صنعت ادامه پیدا کرده است.

€به€این€موضوع€اش/اره€کردید€بیشتر€قطعاتی€ € که€در€واحدهای€تولیدی€اصفهان€ساخته€م €یشوند€ به€ط/ور€عموم€قطع/ات€با€فناوری€باال€و€حس/اس€ هس/تند.€آیا€تحری €مه/ا€در€فعالی €ت€ای/ن€واحدها€ تاثیری€داشته€است؟

بهطور قطع تحریمها و محدود کردن کشور از سوی کشورهای دیگر بیتاثیر نبوده، بهطوری که شاهد بودیم در تمام بخشهای صنعت تاثیر منفی برجای گذاش//ته اس//ت. باید همواره بین فع//االن جهانی افزایش مراوده و تعامل برقرار باش//د زیرا در تعام//الت فناوریها ارتقا مییابد و در اختیار صنعتگران مختلف قرار میگیرد.

امروز پس از پشتس//ر گذاش//تن تحریمها یکی از مشکالت این صنعت بحث نقدینگی است؛ چالشی که بس//یاری از صنایع داخلی را به خود مش//غول کرده و این در حالی است که برای پیشرفت و ارتقای فناوری نیاز به س//رمایه داریم اما قطعهسازان امیدوارند هرچه زودتر با باز شدن درهای ارتباطات این مشکل با جذب سرمایههای خارجی برطرف شود.

€آی/ا€انجمن€قطع €هس/ازان€اصفه/ان€برنام €های€ € برای€تجمیع€فعاالن€این€حوزه€یا€تشکیل€خوشه€ صنعتی€دارد€؟

خی//ر، این مه//م جزو وظای//ف انجمن نیس//ت اما میتوان پیش//نهاد آن را داد. البت//ه انجمن این کار را انجام داد و کنسرس//یومی تش//کیل شد اما از آنجا که این امور ش//خصی اس//ت باید خود افراد ب//رای انجام آن پیشگام باشند. این کنسرس//یوم هنوز وجود دارد و منحل نش//ده و بهدنبال فرصت مناس//بی است که در ص//ورت ب//ه وج//ود آمدن ش//رایط خاص//ی روی ی//ک مجموعه بزرگ و گس//ترده از قطعهس//ازان کار کند.

€در€شرایط€پساتحریم،€خودروسازان€به€دنبال€ € گش/ایش€را €ههایی€برای€همکار €یهای€مشارکتی€ به€صورت€س/رمای €هگذاری€مش/ترک€هستند.€به€ اعتقاد€ش/ما€صنعت€قطعه€تا€چه€اندازه€م €یتواند€ جدا€از€خودروسازان€چنین€روندی€را€دنبال€کند؟

در قراردادها، این خودروسازان هستند که ورود پیدا میکنند و با همتایان خارجی خود نشست گذاشته و وارد گفتوگو میشوند. روال در تمام دنیا اینگونه است و خودروس//ازان پیشگام از قطعهسازان قدم برداشته و صنعتگران این حوزه باید در کنار خودروسازان کار را پی//ش ببرند. البته اینکه قطعهس//ازان به تنهایی برای عقد قرارداد وارد شوند نیز امکانپذیر است اما بهترین شیوه برای حرکت، تعامل و همکاری صنعت خودرو و صنعت قطعه با یکدیگر است.

€با€ای/ن€وجود€هم/کاری€انجمن€قطع €هس/ازان€ € €اصفهان€در€کنار€یکی€از€خودروسازان€داخلی€را€تایید€ م €یکنید؟

بل//ه، این همکاری در کنار گروه صنعتی ایرانخودرو در حال شکل گرفتن است اما هنوز نهایی نشده است. ب//ه اعتقاد من اس//تراتژی حرکت جداگان//ه هر یک از این دو صنعت، ش//یوه مناسبی نبوده و خودروسازان و قطعهس//ازان بدون یکدیگر موفق نمیشوند و دستیابی به مقصد نهایی س//خت خواهد ب//ود. البته این امر تنها مربوط به کش//ور ما نبوده و در تم//ام دنیا روند به این ش//کل اس//ت که قطعهس//ازان در کنار خودروس//ازان حرکت میکنند.

€آی/ا€همکاری€که€بین€قطع €هس/ازان€اصفهانی€و€ € همتایان€خارجی€در€حال€شک €لگیری€است€از€نوع€ همکار €یهای€مشارکتی€است؟€

خیر، همکاری مشترک نیست و خودروسازان داخلی در جریان این موضوع هستند که قطعهسازان داخلی با همتایان خارجی خود در حال س//رمایهگذاری مشترک (جوینتونچر) هستند و بس//یاری از این همکاریهای خارجی با ترغیب خودروس//ازان بزرگ ش//کل گرفته و قطعهس//ازان به یکدیگر معرفی میش//وند. در واقع این خودروس//ازان هس//تند که زنجیره تامین خود را برای گستردهتر شدن همکاریها به زنجیره تامین کشورهایی که وارد عقد قرارداد میشوند، معرفی میکنند و امیدوار هس//تیم با این سرمایهگذاری مشترک بین قطعهسازان داخل//ی و خارجی در بحث خودروهای س//واری دانش فنی به بدنه صنعت قطعه کشور تزریق شود.

€آیا€م €یتوانید€به€برخی€از€جزئیات€این€همکاری€ € اشار €های€داشته€باشید؟

فعالیتهای اینچنینی حساسیتهای خود را دارد و باید صبر کرد تا بعد از نهایی ش//دن قراردادها اطالعات بهصورت کامل رسانهای شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.