نگرانیهای قطعهسازان داخلی از خواب زمستانی این صنعت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در چند ماه اخیر که خودروس//ازان س//اخت مدلهای جدید خ//ود را آغاز کردهاند گالیهها و ش//کایات فعاالن صنعت قطعه نس//بت به آینده این صنعت زیاد شنیده میشود زیرا تولید در مقیاس پایین برای ورود آنها در عرصه خودروهای جدید صرفه اقتصادی نداشته و در عمل منجر به حذف تعداد زیادی از آنها در همکاریهای جدید خواهد شد و محصوالت آنها محدود به خدم//ات پس از فروش خودروهای قدیم//ی باقی خواهد ماند. بهطوری که عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور معتقد است در همکاریهای جدید خودرویی تعهد خاصی برای حضور قطعهس//ازان داخلی وجود ندارد و نقطه امیدی برای آنها به وجود نیاورده است.

مهدی مطل//بزاده در گفتوگو با خبرخودرو اظهار کرد: در جری//ان همکاریهای اخیر، ش//رکتهای خودرویی تنها چند قطعهس//از را بهص//ورت انتصابی انتخاب و جلس//اتی میان آنها و ش//رکتهای خارجی تش//کیل دادند اما اینکه ش//رایط برای س//رمایهگذاریهای مشترک در این صنعت وجود داشته باشد زیاد امیدوارکننده نیست.

وی تصریح کرد: امروز جامعه قطعهس//ازی ایران به طور عام درگیر جریان همکاریهای خودرویی نیست بلکه تنها تعدادی مح//دود در ای//ن همکاریها حض//ور دارند و ای//ن نگرانی که قطعهسازی ایران به خواب زمستانی فرو رود در شرایط کنونی در حال تقویت شدن است. در صورت چنین روندی با از دست دادن نیروهای کار ماهر، برگشت به شرایط پیش از این صنعت سخت و دشوار خواهد بود.

ای//ن فع//ال صنعت قطعه کش//ور خاطرنش//ان ک//رد: امروز قطعهس//ازان، محصوالت خود را به این امید تولید میکنند که در چرخه تامین خودروس//ازان مورد اس//تفاده قرار گیرد و اگر این چرخه فعال نباش//د، قطعهسازان داخلی رو به فنا خواهند رفت. حذف اش//تغال موجود و س//رمایهگذاریهای انجام شده در ای//ن صنعت، از مهمترین آس//یبهایی اس//ت که در نتیجه توق//ف فعالیت واحدهای قطعهس//ازی به صنعت کش//ور وارد خواهد شد. وی افزود: هرچند در جریان موانع موجود، موضوع نقدینگ//ی در صنعت قطعه مطرح نیس//ت بلکه مس//ئله مهم سیاستگذاریهایی است که در این صنعت انجام میشود. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروس//ازان باید نقشه راهی را تدوین کنند تا خودروسازی که قرارداد همکاری منعقد میکند، کل فن//اوری قطعات خودرو همزمان با عقد قرارداد با شرکتهای خارجی منتقل ش//ود. مطلبزاده در نهایت گفت: ب//ا اجرای چنین راهکاری و ترزی//ق فناوری تولید، بهطور قطع صنعت قطعه ایران ارتقا یافته و امکانات تولید ایجاد و با حضور بخش خصوصی، ماش//ینآالت تولید نیز نوس//ازی خواهد شد بهطوری که قطعهس//ازان داخلی ضمن تامین نیاز داخل، وارد بازارهای جهانی شده و صادرات قطعه نیز رونق خواهد یافت.

بارها از سوی کارشناسان صنعت خودرو و قطعه کشور عنوان ش//ده است قطعهسازان باید کمکم از وابستگی خود به صنعت خودرو کش//ور کم کنند و به سوی استقالل در امر تولید پیش بروند زیرا بهطور قطع با ورود به بازارهای جهانی در نوس//انات صنعت خودرویی کشور آسیبهای کمتری خواهند دید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.