ضرورت استراتژی در تولید خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ی//ک فعال صنعت قطعه کش//ور معتقد اس//ت ب//رای عقد قراردادها باید مس//یر خوبی پیشبینی و تدوین شود و توجه به فناوری و ارتقای دانش فنی و نیز طراحی و بحث تحقیق و توسعه واحدهای تولید اولویت نخست قراردادها باشد.

محس//ن رزمخ//واه در گفتوگو با خبرخ//ودرو اظهار کرد: محص//والت متن//وع در تیراژ مح//دود که به لح//اظ مقیاس اقتصادی تولید توجیه اقتصادی ندارد نمیتواند کمک زیادی به صنعت خودرو و قطعه کشور کند.

وی گفت: در شرایطی که هر یک از شرکتهای خودروساز بنا دارند تا چندین مدل خودرو جدید را تولید کنند چنانچه در مقیاس اقتصادی تولید نش//ود تولید آنه//ا در عمل برای س//ازندگان قطعات صرفه اقتصادی نخواهد داشت و بنابراین تنوع تولید به خودروس//ازان نیز ضربه خواهد زد هر چند به سلیقه مشتریان توجه شود.

وی تصری//ح کرد: اینکه دهها مدل خودرو تولید ش//ود و به گفته کارشناس//ان بیش از ۰۵۳ نشان خارجی در بازار ایران فروخته ش//ود که بهطور عمده نیز وارداتی است نشاندهنده این است که از اهداف تعیین شده دور شدهایم.

این فعال صنعت قطعه کش//ور تاکید کرد: ورود نشانهای مختلف به کش//ور حاکی از نداشتن استراتژی خاص در این صنعت اس//ت. با حرکت در این مس//یر، چرخه تولید به نفع تولیدکنن//ده داخلی نخواهد ب//ود و از توانمندیهای داخلی مانند کارگر متخصص برای توس//عه این صنعت غفلت ش//ده است.

این فعال صنع//ت قطعه ادامه داد: امروز جریان حرکت در مسیر توسعه زیرساختها نیست ضمن اینکه مقیاس اقتصادی در تولید وجود ندارد در حالی که اگر به زیرس//اختها توجه شود باید در کنار قراردادهای خارجی، دانش فنی و طراحی، تحقیق و توس//عه دریافت ش//ود. برای اینک//ه در تراز جهانی تولید کنیم نیازمند ماشینآالت تولیدی پیشرفته هستیم که گویا برای این موضوع هیچ برنامهای وجود ندارد.

رزمخواه گفت: واردات بیرویه انواع مدلهای خودرو به این صنعت آس//یب خواهد زد ضمن اینک//ه هرج و مرجی که در بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش وجود دارد متاسفانه غیرقابل کنترل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.