نفوذ فناوری به ایستگاههای سوخت آینده

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در مارس ۶۱۰۲ در نمایشگاه خودرو ژنو، شرکت نیسان با همکاری شرکت طراحی فاستر دیدگاه و چش//مانداز خود را در زمینه ایستگاههای سوخت خودروهای الکتریکی مطرح کرد.

در ای//ن پروژه مش//ترک نیس//ان و فاس//تر که ۲۱ م//اه ب//ه ط//ول انجامی//ده، هر دو ش//رکت از پیشرفتهای کنونی فناوری بهره گرفتند و از آنها در نتیجهگیری منطقی استفاده کردند. در واقع این سرمایهگذاری پیشنهادی در حوزه فناوری صنعت خودرو نه تنها خودرو و صنعت خودرو را به سمت جلو پیش میبرد بلکه باعث ترقی و رشد شهرهای دارای این خودروها نیز میشود. بنابراین این پروژه منجر به خلق یک بینش کنجکاوگرایانه نسبت به آینده کاربرد فناوریهای موجود کنونی میشود.

‹شارژ‹بدون‹سیم‹ ‹

ش//ارژ القای//ی ب//دون س//یم Wireless( ‪)Inductive Charging‬ هماکنون درحال رایج ش//دن به واس//طه کاربرد این فناوری در وس//ایلی همچ//ون گوش//یهای تلفن هم//راه و کنترلرهای بازی (دس//تههای بازی) اس//ت و دامنه وسیعی از ش//رکتهای گوناگ//ون درحال توس//عه دادن این فناوری برای خودروها هستند. به نحوی که شرکت نیسان توانس//ت با همکاری شرکت پرتلند جنرال ( ‪Portland General‬ ) نخس//تین نمون//ه از شارژ القایی بدون س//یم را در محصول خود یعنی خودرو LEAF ق//رار دهد. بنابرای//ن این فناوری یک غافلگیری از س//وی ش//رکت نیس//ان نبود اما توانس//ته بود ب//ا کمی تغییر و تح//ول در فناوری، کارب//رد خودرویی را ب//ه آن بیفزای//د و خود را به عنوان شرکتی منحصر به فرد در زمینه خودروهای الکتریکی مطرح کند. این شرکت پیشبینی کرده که بتوان با ب//ه کارگیری این فناوری حداکثر ۲/۷ کیلووات توان الکتریک//ی را به خودرو منتقل کرد و هنگامی که انتقال توان الکتریکی در این س//طح از توان باال میسر ش//ود به دنبال خود پدیدههایی همچون جاسازی پوش//شهایی برای شارژ القایی بدون سیم روی آسفالتها را در پی خواهد داشت.

‹رانندگی‹خودکار‹ ‹

ش//رکت نیسان براس//اس پیش//نهادی که ارائه کرده در حال تالش برای س//اخت خودرویی است که با اس//تفاده از فناوریهایی همچون شارژ بدون سیم و رانندگی خودکار، این اطمینان را به راننده بدهد که بهطور پیوس//ته آماده به کار است. بهطور قطع این پیش//نهاد و پیشبینی شرکت نیسان در س//ال ۶۱۰۲ میالدی برای آینده بازار خودروهای تم//ام خ//ودکار، ب//دون موافقت و همکاری س//ایر خودروس//ازان امکانپذیر نخواهد بود یا به س//ختی تحقق مییابد.

‹اتصال‹خودرو‹به‹شبکه‹برق‹ ‹

فناوری کلیدی بعدی آیندهنگری نیسان، فناوری اتصال خودرو به ش//بکه برق اس//ت. ای//ن فناوری نتیجه تجربههای متعدد ش//رکت نیسان به واسطه انج//ام پروژههای گوناگون در سراس//ر دنیاس//ت. اس//تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به منظور تامین و تولید انرژی الکتریکی برای ش//بکه برق شهری، این ایده را در ش//رکت نیسان پدید آورد که بتوان با اتصال خودرو به شبکه برق، شارژ اضافی ذخیره شده در خودرو را به شبکه برق شهری منتقل کرد تا در س//اعات اوج مصرف، کمکی برای ش//بکه به منظور تامین برق موردنیاز شهر باشد.

‹پارکینگ‹درون‹ساختمانی‹ ‹

امروز قرارگیری محلهای مناس//ب پارکینگ در کنار س//اختمانهای اداری و پ//ر رفتوآمد، برای پارک خودروهای کارمندان و افراد دیگر رایج است اما ش//رکت نیسان در بخش دیگری از نگاه خود به آینده، اش//اره به این نکت//ه میکند که از آن جایی که برای خودروهای برقی هیچگونه انتشار آلودگی تعریف نمیشود بنابراین میتوان پارک خودروهای کارمندان را در همان مکانی که کارمندان مشغول به کار هس//تند یعن//ی داخل س//اختمان قرار داد. همانند پارک خودرو در خانه و اس//تفاده از اتصال خودرو به ش//بکه برق میتوان ای//ن امکان را برای تمام س//اختمانهای اداری فراهم ک//رد که با قرار دادن مح//ل پ//ارک خودروهای کارمن//دان درون س//اختمان از ش//ارژ باتری خودروه//ای کارمندان در مواقع نیاز به عنوان انرژی الکتریکی پش//تیبان استفاده کنند.

بای//د به ای//ن نکته توجه کرد که هدف ش//رکت نیس//ان از ارائ//ه دی//دگاه خود نس//بت ب//ه آینده خودروه//ای تم//ام الکترونیک این اس//ت که این ش//رکت قصد دارد ب//ا بهرهگیری هوش//مندانه از فناوریه//ا، همیش//ه خ//ود را به عنوان ش//رکتی پیشگام در زمینه خودروهای الکتریکی مطرح کند. علی‌اسراری‌-‌کارشناس‌ارشد‌ایرا ‌نخودرو س/یدمرتضی‌قدمگاهی‌-‌کارش/ناس‌ارش/د‌ ایرا ‌نخودرو علیرض/ا‌میرزامحمدی‌-‌کارش/ناس‌ارش/د‌ صنعت‌خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.