رشد ۷۶۱ درصدی فروش رنو در ایران

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رنو سالهاس//ت ک//ه در بازار خ//ودرو ایران حض//ور دارد. این برند فرانس//وی در مدتی که در کش//ورمان حضور داش//ته با فراز و فرودهای//ی روب//هرو بوده، هرچند آمارها حاکی از آن اس//ت که اینروزها رنو وضعیتی صعودی و همراه با رشد را تجربه میکند.

به گزارش پایگاه خبری خودرونویس، براساس آمارهای رسمی شرکت رنو درباره فروش محصوالتش، این شرکت توانسته میزان فروش خود در بازار ایران را از ابتدای سال جاری میالدی تا پایان دوره اکتبر به بیش از ۰۸ هزار دستگاه برساند. این میزان فروش نسبتبه همین مدت در سال قبل رشدی حدود ۷/۷۶۱ درصدی را نش//ان میدهد. رش//د خیرهکننده رنو میتواند دالیل مختلفی داش//ته باش//د اما نکته مهم آن، توانمندی این برند و مقبولیت رو به رش//د آن در نظر متقاضیان ایرانی را نشان میدهد و همچنین میتواند نوید موفقیت این ش//رکت برای برنامههای گس//ترده در سالهای آینده را بدهد. براساس این آمار، رنو توانسته تا ۷۳۳/۳۱ خودرو در ماه اکتبر به فروش برساند که این عدد در سال گذشته حدود ۰۰۳/۶ دس//تگاه بوده که رش//د ۷/۱۱۱ درصدی را نش//ان میدهد. این اعداد در مقایسه با تولید بیش از یک میلیون خودرو در ایران که ظرفیت کل بازار را مش//خص میکند، نش//اندهنده افزای//ش بیش از ۴ واحدی س//هم رنو و رس//یدن به ۳۶/۷ درصد است. هرچند این عدد بزرگ به نظر نمیرسد اما با توجه به وجود رقبای متعدد و برندهای خودرویی متنوع کامال قابل توجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.