نخستین نشست ایرتویا و دانشگاه خواجه نصیر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

پس از امضای تفاهمنامه همکاری ش//رکت ایرتویا و دانش//گاه خواجه نصیرالدین طوس//ی، بین مقامات ارش//د ایرتویا و دانشگاه خواجهنصیر، نخس//تین نشست مش//ترک با هدف ارتقای سطح همکاریه//ای بین صنعت و دانش//گاه و همچنی//ن بهرهگیری از تواناییه//ای متقاب//ل این دو حوزه در جهت گس//ترش و تجهیز مراکز علمی تخصصی موردنیاز دوطرف برگزار ش//د. ارائه و انجام فعالیتهای پژوهش//ی مش//ترک در راس//تای فعالیتهای فنی و مهندس//ی و ارائه روشه//ای علمی در جهت بهبود س//ازمانها، تعریف پروژههای دانشجویی و حمایت از آنها، برگزاری دورههای آموزش//ی س//مینارها و نشس//تهای علمی و تخصصی از س//وی دوط//رف، ایج//اد و راهان//دازی کارگاهه//ای مش//ترک در زمینه خودروه//ای هیبریدی و برقی، ارائه آموزشهای تخصصی و ارائه گواهینامههای مش//ترک مهمترین محورهای مورد بحث در این جلسه بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.