روشنایی پایدار، دستاورد خودکفایی در ساخت نیروگاه

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

خاموشی یکی از مشکالتی اس//ت ک//ه در س//الهای گذش//ته بس//یار کاه//ش یافت//ه اما به ان//دازه کافی ب//ه دالی//ل آن پرداخت//ه نش//ده اس//ت. با اینکه در س//الهای گذشته به دلیل کمبود ت//وان تولید برق در کشور حتی در پایتخت هم ش//اهد خاموش//ی بودیم و امسال بسیاری از مشکالت در این زمینه برطرف ش//ده اما هن//وز آنطور که باید و ش//اید به دلیل کاهش خاموش//ی پرداخته نش//ده است. به گفته کارشناسان، دس//تیابی به نقطه برقرسانی بدون خاموش//ی مرهون خودکفایی در تولید و س//اخت توربینهای تولید برق است.

براس//اس قوانین اداره کشور، وزارت نیرو متولی تامین برق ش//هری است اما باید درنظر داشت که این وزارتخانه در دورههای قبل هم این مسئولیت را برعهده داش//ت اما آن را به دوش نمیکش//ید و در بس//یاری از مواقع برق قطع میش//د. ساالنه بهطور میانگین ۲ بار در اوج گرما و س//رما، اعالم خاموشی میش//د و این مشکالت ادامه داشت. با این حال، در س//الهای گذش//ته بهدلیل افزایش توان تولید برق و احداث نیروگاهها و پس//تهای متع//دد، وزارت نیرو توانس//ته دالیل//ی را که در خاموش//ی به این وزارتخانه مربوط اس//ت، تا حد قاب//ل توجهی مه//ار کند. در ای//ن زمینه عالوهبر موضوعاتی که ب//ه برنامهریزی مربوط میش//ود، دانش فنی و ساخت توربینهای نسل جدید تاثیر قابل توجهی داش//تهاند. در سال گذشته برخی از شهرس//تانهای بزرگ کشور خاموشی نداشتند و اگر هم این اتفاق افتاد به دلیل بروز مشکالتی در سیستمهای بعد از نیروگاه بود. در شرایط کنونی با پیش//برد برنامههای وزارت نیرو و افزایش توان تولید برق در کشور مشکالتی که باعث خاموشی موقت میش//ود ب//ه سیس//تم نیروگاهی کش//ور ارتباطی ندارد.

‹جلوگیری‹از‹تلفات‹۸‹درصدی‹برق ‹

با اینکه درآم//د وزارت نیرو کمتر از هزینههای ای//ن وزارتخانه اس//ت، ام//ا هنوز آهنگ رش//د و توس//عه در این صنع//ت وجود دارد. با احتس//اب این شرایط در س//الهای گذشته میانگین ساالنه تلف//ات برق در ش//بکه تولید و توزی//ع ۹۱درصد ب//ود که این عدد در س//ال گذش//ته به ۱۱درصد رس//ید. جلوگیری از تلفات ۸درصد از برق تولید ش//ده در سال تاثیر بس//یاری در حفظ این انرژی داشت. همچنین کاهش مصرف آب در نیروگاهها از دیگر دس//تاوردهای این وزارتخان//ه بود که در سال گذشته کسب ش//د. خنککاری توربینهای تولید برق به وس//یله آب یکی از مراحلی است که باعث میش//ود تولید برق از جمله صنایع آببر به ش//مار رود. با این حال، براساس طراحی سیستم خنککننده ب//ا هوا یکی از مراک//ز تولید برق در کشور در ثانیه ۳ لیتر آب کمتر مصرف میکند.

حمید چیتچیان، وزیر نیرو با اش//اره به اینکه در س//ال ۵۹۳۱ حدود ۳هزار مگاوات مدیریت بار انجام شده اس//ت و اگر این کار انجام نمیشد، به طور قطع در س//ال با خاموشی مواجه میشدیم، گفت: «فاصله معناداری بین هزینهها و درآمدهای صنعت برق وجود دارد و این توس//عه صنعت برق را با مش//کل مواجه کرده اس//ت. البته با این حال هنوز این صنعت در مس//یر توس//عه قرار دارد اما بروز این مش//کالت باعث ش//ده آهنگ رشد این صنعت آهس//ته باش//د.» وزیر نیرو ب//ا بیان اینکه با تالش همکاران در ۳س//ال گذش//ته، ۹۱درصد تلفات ش//بکههای توزی//ع به ۱۱درص//د کاهش یافته، بیان کرد: امس//ال باالترین ضریب آمادگی نیروگاهها را در طول عمر صنعت برق داش//تهایم که ی//ک رکورد جالب اس//ت و مجموع//ه عوامل موجب ش//ده که کشور خودش را خوب اداره کند تا دچار مش//کل نش//ویم.» چیتچی//ان، در آیین افتتاح نیروگاه س//یکل ترکیبی ش//وباد (کهنوج) کرم//ان اظهار کرد: «در احداث نیروگاه ش//وباد از فناوری خنککاری بهوس//یله هوا اس//تفاده شده، ک//ه باعث کاهش مص//رف آب به می//زان ۳ لیتر در ثانی//ه میش//ود.» وی اف//زود: در نیروگاههای مش//ابه که از این فناوری اس//تفاده نش//ده است، ۰۰۱ لیتر آب در ثانیه مصرف میش//ود و این امر ب//ا توجه به کمب//ود آب در این منطقه س//تودنی است.

وی ب//ا بی//ان اینکه طبق برنامه پنجم توس//عه، قرار بود در س//الهای ۰۹ ت//ا ۴۹ میزان ۵۲هزار مگاوات نیروگاه در کش//ور ساخته شود و براساس روند رش//د مصرف برق کشور است، تصریح کرد: وزارت نیرو از ۰۱س//ال قبل تاکنون مجوز ساخت ۷۳ه//زار مگاوات نی//روگاه را داده که تاکنون ۱۱ هزار مگاوات تحقق پیدا کرده است.

چیتچی//ان بیان ک//رد: در ط//ول برنامه پنجم توس//عه، در مجم//وع کار دولت//ی و خصوص//ی، ۳۱ه//زار م//گاوات انرژی به مدار آمده که نش//ان میدهد نس//بت به برنامه فاصله بسیار معناداری داری//م و عل//ت این فاصله، به طور عمده مس//ائل مالی و اقتصادی اس//ت و در اص//ول منابع مالی و بازار س//رمایه در کش//ور محدودیت دارد و تفاوت بین درآمد و هزینه ح//وزه برق از دیگر علتهای این عقبماندگی در تامین برق است.

وی اظهار امیدواری کرد با تامین گاز در منطقه، امکان اح//داث نیروگاه س//یکل ترکیبی زرند نیز آغاز شود.

‹27‹ نی/روگاه‹ در‹ دس/تور‹ کار‹ بخ/ش‹ ‹ خصوصی‹

ب//ا اینکه در س//الهای گذش//ته حت//ی پس از تصوی//ب اصل۴۴ قانونی اساس//ی ک//ه معروف به قانون خصوصیس//ازی اس//ت، وزارت نیرو متولی تولید برق بود اما در سالهای گذشته این موضوع نیز برطرف ش//د و بخش خصوصی در تامین برق کشور حضور موثری پیدا کرد. حمایتهای دولت و ت//وان بخش خصوصی در س//اخت نیروگاهها به حدی رس//یده اس//ت که از ۸۲ نیروگاه در دستور کار تنها یک نیروگاه را دولت خواهد ساخت. وزیر نیرو به آغاز عملیات اجرایی احداث ۵هزار مگاوات نیروگاه در قالب ۸۲ واحد نیروگاهی اشاره و اظهار ک//رد: از این میزان۲ ه//زار و ۰۰۲ مگاوات بخش بخار و ۲ هزار و ۰۰۸ مگاوات نیز از صفر راهاندازی میش//ود. وی افزود: این نیروگاهها شامل نیروگاه کالس F بندرعباس (۰۹۸ مگاوات)، بلوک سیکل ترکیب//ی ماک//و (۰۱۱ م//گاوات)، چابه//ار (۰۶۱ م//گاوات)، ارومیه (۰۸۴مگاوات)، رودش//ور(۰۶۳ مگاوات)، عس//لویه (۰۸۴مگاوات)، قش//م ۲(۲۹۴ مگاوات)، جهرم (۰۸۴ م//گاوات)، غرب مازندران (۰۵۴ م//گاوات)، توس (۰۸۴ م//گاوات)، هریس (۰۵۴ مگاوات)، کاش//ان (۵۳۶م//گاوات)، خواهد ب//ود. وی افزود: به غیراز نی//روگاه بندرعباس به ظرفیت ۰۹۸ مگاوات، س//ایر نیروگاهها از س//وی بخش خصوصی احداث میشود که افتخاری برای بخش خصوصی و صنعت برق کشور است.

وزیر نیرو مجموع س//رمایهگذاری در این بخش را ۱۱ه//زار و ۰۸۳میلی//ارد تومان اع//الم و اظهار امی//دواری کرد این نیروگاهه//ا هر چه زودتر وارد مدار برق کشور شوند.

وی تصریح کرد: ۷ مورد از نیروگاههای نامبرده ب//ا عاملی//ت بانک صنعت و مع//دن و یک مورد با عاملیت بانک س//په احداث میشوند و امیدواریم همکاری بین بخش خصوصی و بانکها ادامه یابد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ص//دور مجوز برای س//اخت ۷۳ه//زار مگاوات نیروگاه برای بخش خصوص//ی اظهار کرد: از این می//زان تاکنون ۱۱هزار مگاوات محقق ش//ده که ب//ا برنامهریزیه//ای وزارت نیرو همخ//وان نبوده است.

وی عل//ت این امر را مس//ائل مال//ی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: فاصله معناداری بین هزینهها و درآمدهای صنعت ب//رق وجود دارد و همچنین مناب//ع مال//ی و ب//ازار س//رمایه در کش//ور دچار محدودیتهای زیادی است. وزیر نیرو تاکید کرد: خوش//بختانه در طول ۳س//ال گذش//ته خاموشی بهدلیل محدودیت تولید وجود نداش//ته که علت آن استفاده از تمامی ظرفیتهای فنی و مدیریتی بوده اس//ت. چیتچیان خاطرنشان کرد: در سال ۵۹۳۱ ح//دود ۳هزار مگاوات مدیری//ت بار انجام ش//ده اس//ت و اگر این امر محقق نمیشد به طور حتم در س//ال با خاموش//ی مواجه میشدیم. وی گفت: یک//ی از اقدامهای مهم ب//رای مدیریت بار پیک تابستان س//الجاری راهاندازی سیستمهای مدی//ا و +IGV ب//ود ک//ه با خنک ک//ردن هوای ورودی توربی//ن و تنظی//م دریچ//ه ورودی هوا از ظرفیتهای موجود اس//تفاد میش//د. وزیر نیرو افزود: در س//الجاری، ضری//ب آمادگی نیروگاهها ۹۹/۵درص//د بوده که در عمر صنعت برق کش//ور بیسابقه است.

براس//اس این گزارش، وزارت نیرو در سالهای گذش//ته اقداماتی داش//ته ک//ه به نظر میرس//د ش//امل دو بخش میشود؛ نخست روشنایی مداوم مناطقی اس//ت که به ش//بکه برق کش//ور متصل هس//تند و بخش دوم اتصال باقی نقاط دورافتاده به این ش//بکه اس//ت. هرچند ک//ه وزارت نیرو در ای//ن عرصه تنها نیس//ت و بخش خصوصی نیز در اجرای این سیاست نقش بسیار مهمی دارد اما به هر س//وی، برنامهریزی برای رسیدن به روشنایی پایدار و اتصال کل کش//ور به شبکه توزیع برعهده این وزارتخانه است.

امیر مهرزاد گروه صنعت زیرساخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.