مصرف ۸درصد ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاهها

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

اکن//ون بی//ش از ۵میلی//ارد و ۰۰۳میلیون لیت//ر ظرفیت ذخیرهس//ازی گازوئی//ل در نیروگاههای کش//ور وجود دارد و ۰۶درصد مخازن در س//الجاری بارگیری شده است. بر این اس//اس، برنامههایی که از پیش طرحریزی شده بود در حال اجرا قرار گرفته و مشکلی در این روند وجود ندارد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی و نظارت بر تولید شرکت برق حرارتی اعالم کرد: نیروگاههای کشور در چند روز گذشته از ذخیره گازوئیل خود استفاده کرده و مشکلی برای تامین برق در نیروگاهها وجود ندارد.

بهگزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو، غالمرضا مهرداد با بیان اینکه برنامهریزیهای انجام ش//ده باعث جلوگیری از خاموش//ی شده است، اظهار کرد: «در شرایط کنونی مشکلی برای تامین برق از س//وی نیروگاههای کش//ور وجود ندارد و نیروگاههای کش//ور به جز بخش سیکل ترکیبی نیروگاه نکا که س//وخت آن فقط از طریق گاز تامین میشود، در آمادگی کامل به سر میبرند و در حال تولید برق هستند.»

وی همچنین درباره قطعی برق در ش//مال کش//ور که در هفته گذش//ته ایجاد ش//د، اینگونه توضیح داد: «قطعی برق در شمال کشور نه به دلیل کمبود تولید بلکه به دلیل بارش برف و س//قوط درختان روی خطوط توزیع بوده که در حال برطرف شدن است.»

مهرداد با اش//اره به اینکه تاکن//ون ۰۶درصد گازوئیل مورد نیاز نیروگاهها بارگیری ش//ده است، گفت: «این موضوع برای وزارت نیرو اهمیت بس//یاری داش//ت که خوش//بختانه انجام ش//ده و ضریب احتمال قطعی برق به دلیل سوخترسانی و مشکالت نیروگاهی را نزدیک به صفر کرده است.»

وی با اش//اره ب//ه اولویت مصرف گاز به من//ازل و مصارف خانگی اظهار کرد: «با توجه به سرمای شدید هوا، استفاده از سوخت گاز در برخی از نیروگاهها محدود شده و سوخت دوم که ش//امل گازوئیل و نفت کوره میش//ود، مورد استفاده قرار گرفته است. در صورتی که بارگیری نیروگاهها انجام نمیشد، در مقاطعی باید شاهد قطعی برق یا گاز میبودیم اما اینطور نشده و نیروگاهها از سوخت جایگزین استفاده میکنند.»

وی درباره ذخیره س//وخت نیروگاههای کش//ور گفت: «از مجموع ذخیره سوخت گازوئیل در نیروگاهها تا امروز ۸درصد در چند روز گذش//ته مصرف شده و موجودی این مخازن به ۲۵درصد رسیده است.»

مهرداد همچنین با اش//اره به اینکه نیروگاههای تولید برق کش//ور در ۸ ماه نخست امس//ال رکورد قابل توجهی را ثبت کردند، گفت: «در ۸ ماه نخس//ت امس//ال، ۵۹درصد سوخت مصرفی نیروگاههای کشور گاز بوده است که این یک رکورد به شمار میرود.»

مدیرکل دفتر پش//تیبانی فنی و نظارت بر تولید ش//رکت تولی//د نیروی ب//رق حرارتی تصریح کرد: س//وخت اول همه نیروگاههای کشور، گاز طبیعی است و به دلیل نرخ پایینتر، آلودگ//ی کمت//ر و کاه//ش هزینهه//ای مربوط ب//ه تعمیر و نگه//داری، مصرف گاز طبیعی در نیروگاههای کش//ور دارای اولویت است.»

وی با اشاره به محدودیتهای زیستمحیطی برای مصرف مازوت اظهار کرد: «براس//اس مصوبه هیات دولت از سوخت مازوت در شرایط اضطراری میتوان استفاده کرد ولی به لغو حکم قضایی نیاز اس//ت تا پلمب مازوت در نیروگاهها باز شود و تنها در ش//هر تبریز با حکم قضایی مصرف سوخت مازوت امکانپذیر شده است.»

وی درباره بارگیری مخازن س//وخت کش//ور گفت: «فصل بارگیری نیروگاههای کش//ور، ۸ ماه نخست سال است و بعد از آن به دلیل ش//رایط جوی امکان ارس//ال سوخت مایع به نیروگاهها به سختی میسر میشود.»

مدیرکل دفتر پش//تیبانی فنی و نظارت بر تولید ش//رکت نی//روی برق حرارتی خاطرنش//ان ک//رد: «به دلی//ل نگرانی از اس//تمرار ش//رایط جوی فعلی و امکان تک//رار آن تا پایان زمس//تان، در حال رایزنی با شرکت پخش فرآوردههای نفتی و نیروگاهها هستیم تا نسبت به تحویل هرچه بیشتر سوخت نفت گاز به نیروگاهها اقدام کنند.»

وی تصریح کرد: «در چند روز گذش//ته، نیروگاههای کشور در آمادهباش کامل بودند کارکنان ستاد شرکت تولید نیروی ب//رق حرارتی نی//ز در دایر بود و خوش//بختانه با مضیقههای موجود، مشکلی به لحاظ تامین برق ایجاد نشد.»

مهرداد از همکاری دیس//پاچینگ گاز، دیس//پاچینگ برق و ش//رکت پخ//ش فرآوردههای نفتی قدردان//ی و اظهار کرد: «در ح//ال حاضر مهمتری//ن ابزار، کنترل مصرف اس//ت و با صرفهجوی//ی در مصرف برق و گاز میتوان مصرف حاملهای سوخت را کاهش داد تا از این مرحله با موفقیت عبور کنیم.»

مهرداد همچنین از تمامی نیروگاههای کشور اعم از دولتی و خصوص//ی ک//ه در روزهای اخیر از هیچگونه تالش//ی برای تامین نیاز مصرف برق شبکه سراسری فروگذار نکردند، تشکر و قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.