برنام ‹ههای‹تامین‹برق‹تابستان‹69‹کلید‹خورد

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

عملیات اجرایی بخشی از پروژهها از ابتدای امسال آغاز ش//ده است و پیشبینی میشود بهرهبرداری از این پروژهها به مقطع اوج مصرف سال ۶۹ برسد.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای تهران اظهار کرد: برای عبور مطمئن از اوج مصرف س//ال آین//ده، از اوایل پاییز امس//ال، عملی//ات اجرای ۴۶ پروژه را آغاز کردیم.

بهگزارش پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو (پاون)، رسول قس//مت در اینباره گفت: «عملیات اجرایی بخشی از این پروژهها از ابتدای سالجاری آغاز شده اس//ت و پیشبینی میکنیم ب//ه مقطع اوج مصرف سال ۶۹ برسد.»

وی افزود: «تعداد دیگری پروژه نیز کلید زده شد که هر چند به پیک مصرف نمیرس//د ولی تا پایان سال آینده قابل بهرهبرداری خواهد بود.»

این مقام مس//ئول افزود: «در عین حال، عملیات اجرای چند پروژه دیگر نیز آغاز شد که هرچند قرار اس//ت در پیک س//ال ۷۹ به بهرهبرداری برسد، اما نظر به اهمیت این پروژهها و آیندهسنجیهای انجام شده، مجبور هس//تیم کار را از هماکنون آغاز کنیم تا در پیک ۷۹ به مشکلی برنخوریم. به عبارت دیگر باید گفت از اکنون، پیک ۷۹ را نیز درنظر داریم.»

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای تهران در پای//ان ب//ا تاکید بر تامین مال//ی بهموقع طرحها گف//ت: «در حال حاضر برای انج//ام این پروژهها نه میتوانیم به بخش خصوصی تکیه کنیم و نه امکان اس//تفاده از فایناس وجود دارد، چراکه هر دوی این گزینهها ب//رای برنامههای درازمدت به کار میآیند، بنابراین چارهای به جز استفاده از منابع دولتی برای تکمیل طرحهای یاد شده وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.