اتصال3‹واحد‹نیروگاهی‹سد‹شهید‹عباسپور‹به‹شبکه‹سراسری‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

اورهال س//االنه واحدهای نیروگاهی با هدف انجام برنامههای روتین تعمیراتی و شناس//ایی نواق//ص احتمالی انج//ام میش//ود. واحدهای ش//ماره یک نی//روگاه اول و واحده//ای ۷ و ۸ نی//روگاه دوم س//د ش//هید عباس//پور، پس از پشتس//ر گذاش//تن تعمیر اساسی س//االنه، با موفقیت وارد مدار تولید شدند.

بهگزارش ایس//نا، مدیرعامل س//د و نیروگاه شهید عباسپور گفت: اورهال ساالنه واحدهای نیروگاهی با ه//دف انج//ام برنامههای معمول تعمیراتی و شناس//ایی نواق//ص احتمالی انجام میش//ود تا نیروگاه با داشتن ضریب اطمینان ب//اال و با آمادگی کامل در فصول س//رد و گرم سال دراختیار شبکه سراسری تولید انرژی برق کشور قرار گیرد.

س//یدحمید صالح//ی اف//زود: اوره//ال موفقیتآمی//ز س//االنه واحدهای ش//ماره یک نی//روگاه اول و واحده//ای ۷ و ۸ نیروگاه دوم سد شهید عباس//پور پس از اینکه طبق برنامه زمانبندی از س//وی گروههای تعمیراتی انجام ش//د، در س//المت کامل برای خدمت در فصل س//رد پیشرو دراختیار ش//بکه سراسری برق کشور قرار گرفت.

وی تصری//ح ک//رد: در ادام//ه فص//ل اورهال واحده//ای نیروگاه//ی و ش//رایط مطلوب این فصل برای اجرای اورهال س//االنه واحدهای ۲ و ۴ نیروگاه اول نی//ز بهطور همزمان دراختیار گروههای تعمیراتی قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.