دانش فنی «شل» در مسیر میدانهای نفت و گاز ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

معاون مدیرعامل شل از آمادگی این شرکت برای به اش/تراک گذاش/تن دانش فنی با ایرانیان خبر داد. انتشار این خبر در حالی است که شل از س/الها پیش از تحریم با ایران در صنایع نفت و گاز همکاریهای بس/یاری داش/ت. این قرارداد که به گفته کارشناسان بهطور «اماویو» بسته شده هنوز دارای هیچ ضمانت اجرایی نیست.

امیر مهرزاد -گروه صنعت زیرساخت :

قرارداد «اماویو» با ش//رکتی که ایران از سالها پیش با آن سابقه همکاریهای بسیار گستردهای داشته نویدبخش روزهای بهتری برای صنعت نفت کشور است. در سالهای تحریم به دلیل مشکالت اقتصادی که ایران با آنها درگیر ش//د، دانش فنی و فناوری در کش//ور با کاهش چشمگیری روبهرو شده بود.

اکن//ون پ//س از برداش//ته ش//دن تحریمهای اقتص//ادی، انتق//ال دان//ش فنی و ارتقای س//طح فن//اوری در داخ//ل کش//ور یکی از مهمترین سیاس//تهایی اس//ت که دول//ت یازده//م ب//ه وزارتخانههای اقتصادی ب//رای قراردادهای خارجی اعالم کرده است.

‹آماده‹اشتراک‹فناوری‹ ‹

معاون مدیرعامل ش//ل گفت: شل آماده به اش//تراک گذاش//تن فناوری و دس//تاوردهای خود با شرکت ملی نفت ایران است.

ب//ه گ//زارش خبرن//گار ،NIOC هانس نایکم//پ در مراس//م امضای تفاهمنامه 3میدان آزادگان، یادآوران و کی//ش گف//ت: در کن//ار هم جمع ش//دیم تا آغاز فصلی جدید را با شرکت ملی نفت ای//ران و وزارت نف//ت رقم بزنیم؛ ای//ن تفاهمنامه برای انجام مطالع//ات اولیه میدانها خواهد بود و به دنبال آن ارزیابی و بررس//یهای الزم از س//وی هر دو طرف انجام خواهد شد.

وی افزود: در تمام س//الهایی که گذشت ایران در مواجه//ه با تحریمها عملک//رد فوقالعادهای از خود نش//ان داد و صنعت نفت این کشور همچنان پابرج//ا ماند و ب//ازار جهان//ی نفت چش//مانتظار بازگشت ایران به عرصه بینالمللی بود.

نایکمپ اف//زود: معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ی//ک گام مهم در ایجاد موقعیت «برد-برد» در فض//ای تج//ارت بهش//مار م//یرود و با جذب س//رمایه خارجی ما اهمیت این توس//عه و رش//د را درک میکنی//م و در ص//دد شناس//ایی راههای موثرتری برای همکاری با شرکت ملی نفت ایران هستیم. معاون مدیرعامل ش//ل با بیان اینکه پیش//رفت ایران در برخ//ی حوزهها بهویژه تولید گاز طبیعی تحسین برانگیز و غیرقابل انکار اس//ت، افزود: ایران در این راستا توانس//ته اس//ت هم نیازهای داخلی خ//ود را به خوبی پوش//ش دهد و هم صنعت خود را در عرصه جهانی زنده نگه دارد.

نایکم//پ تاکی//د کرد: ب//ا این حال در ش//رایط کنون//ی ای//ران نمیتواند به تنهایی، بهرهب//رداری حداکثری از میدانهای نفتی خود داش//ته باش//د، زی//را افزایش ضری//ب بازیافت پس از ضرورت انج//ام عملیات اکتش//افی و توانمندسازی در حوزه میعانات گازی موضوعی بسیار مهم و اساسی در روند پیشرفت و افزایش تولید کشور ایران است.

وی افزود: ش//رکت ش//ل با دارا ب//ودن باالترین توانمن//دی در حوزه توس//عه میدانه//ای نفتی و گازی و همچنین تجربیات چش//مگیر در منطقه خاورمیان//ه آماده به اش//تراک گذاش//تن فناوری و دس//تاوردهای خود با ش//رکت ملی نفت ایران است.

نایکم//پ ب//ا بی//ان اینکه ش//ل تا به ام//روز در پروژهه//ای پیچیدهای اق//دام به فعالیت داش//ته اس//ت که هرکدام از آنها در زم//ره همکاریهای بلندم//دت ق//رار میگیرند، افزود: ب//ه بیانی دیگر زمانی که ش//ل به عرصه توس//عه انرژی کشوری ورود میکند، خواه//ان فعالیتهای بلندمدت در آن کش//ور خواهد ب//ود و فعالیتهای م//ا دارای تاثی//ری مثب//ت بر اش//تغالزایی، عل//م و فناوری، س//طوح مهارتی و توسعه جوامع مرتبط با فعالیت خواه//د بود بهطوری که تاثیری ش//گرف فراتر از افزایش درآمدهای کش//ور از خود به جای خواهد گذاشت.

وی همچنین نس//بت ب//ه همکاری س//ازنده و بلندمدت با شرکت ملی نفت ایران ابراز امیدواری کرد.

هدای//تاهلل خادم//ی، عض//و کمیس//یون انرژی در مجل//س ش//ورای اس//المی درباره ش//یوههای انتقال دانش فنی ش//ل به گس//ترش صنعت گفت: موضوع انتقال دانش فنی به الگوی قراردادهای جدید نفتی مربوط میشد. یکی از مشکالتی ک//ه در این الگو وجود دارد س//هم ۰۵ درصدی دوطرف قرارداد است.

این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ایران در این قراردادها بای//د نق//ش حاکمیتی خ//ود را حفظ کن//د، افزود: ای//ران در قراردادهای دو طرفه س//هم ۰۵ درصدی دارد و نقش حاکمیتی کشور نادیده گرفته میشود.

بای//د در نظ//ر داش//ت که ای//ران به عنوان کش//وری که طرف قرارداد است باید نقش حاکمیتی خود را حفظ کند.

خادمی با اش//اره ب//ه اینکه نوع ق//راردادی که اکنون با شل بسته شده «اماویو» است، گفت: در این نوع از قراردادها دوطرف مس//ئولیتی ندارند و ضمانت اجرایی برای عقد قرارداد اصلی رد و بدل نشده است.

وی ب//ا تاکید ب//ر انتقال دانش فن//ی گفت: در قراردادهای//ی که اکنون بس//ته میش//ود باید به موض//وع انتق//ال دانش فنی پرداخته ش//ود. یکی از نیازهایی که اکن//ون ایران در صنایع دارد نبود دانش فنی مناس//ب و بروز اس//ت. در صورتی که ایران بتواند این موضوعات را رعایت کند میتوان امیدوار بود که سطح دانش فنی مهندسان ایرانی نیز افزایش یابد.

به گزارش گس//ترش صنعت، شرکت ملی نفت ایران و ش//رکت نفتی بریتانیایی-هلندی »ل//ش« به منظور آغاز فعالیتهای مطالعاتی در راس//تای توسعه دو میدان نفتی آزادگان جنوبی و یادآوران و می//دان گازی کی//ش، تفاهمنام//ه هم//کاری )MOU( امضا کردند.

میدان نفتی آزادگان ش//مالی با مساحتی حدود ۰64 کیلومترمربع بخشی از میدان نفتی آزادگان اس//ت که در حدود ۰21 کیلومت//ری غرب اهواز در منطقه مرزی مشترک بین ایران و ع//راق در جن//وب غربی کش//ور و بهطور عم//ده در تاالب هور الهویزه واقع شده اس//ت. آزادگان شمالی با میدان مجنون عراق مشترک است.

میدان نفتی ی//ادآوران نیز در ۰1 کیلومت//ری جن//وب ش//رقی میدان آزادگان و در ح//دود ۰۷ کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر در منطق//ه جغرافیای//ی کوش//ک و حسینیه به صورت شمالی- جنوبی در گس//تره نوار مرزی کش//ور عراق واقع شده که با میدان سندباد عراق مشترک اس//ت. میدان گازی کیش نیز در جزیره کیش (واقع در آبهای خلیجفارس) در جنوب غربی بندر لنگه تا ش//مال غربی جزیره سیری در جوار جزایر هندورابی و در شرق جزیره الوان ق//رار دارد و پس از می//دان پارس جنوبی، بزرگتری//ن می//دان گازی خلیجفارس به ش//مار میرود.

فاز نخس//ت طرح توس//عه این می//دان با هدف تولی//د روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز در حال اجراست.

هانس نایکمپ: در تمام سالهایی که گذشت ایران در مواجهه با تحریمها عملکرد فوقالعادهای از خود نشان داد و صنعت نفت این کشور همچنان

پابرجا ماند و بازار جهانی نفت چشمانتظار

بازگشت ایران به عرصه بینالمللی بود هدایت اهلل خادمی: ایران در قراردادهای

دو طرفه سهم 50 درصدی دارد و نقش حاکمیتی کشور نادیده گرفته میشود. باید در نظر داشت که ایران به عنوان کشوری که طرف

قرارداد است باید نقش حاکمیتی خود را

حفظ کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.