شرکت‹«شل»‹مسئول‹مطالعه‹۳‹میدان‹نفت‹و‹گاز‹ایران‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

ش//رکت ملی نفت ایران و ش//رکت انگلیس//یهلندی ش//ل تفاهمنامه همکاری مشترکی امضا کردند که بر مبنای آن، مطالعه 3 میدان آزادگان، یادآوران و کیش در دستور کار این شرکت اروپایی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ش//انا، چهارشنبه، ۷1 آذر تفاهمنامه همکاری میان س//یدنورالدین ش//هنازیزاده، مدیرعامل و ریی//س هیاتمدیره ش//رکت مهندسی و توس//عه نفت (متن) از طرف ش//رکت ملی نفت ایران و هانس نایکمپ، معاون ش//رکت ش//ل و در حضور علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

غالمرضا منوچهری، معاون توس//عه و مهندسی شرکت ملی نفت، نیکالس هاپتون، سفیر انگلیس در ایران، میشائیل استورجف، معاون سفارت هلند در ایران، معاون و رییس بخش ایران شرکت شل در آیین امضای این تفاهمنامه حضور داشتند.

بر مبنای این تفاهمنامه همکاری مقرر شد این شرکت انگلیس//ی- هلندی، میدانهای نفت//ی آزادگان، یادآوران و میدان گازی کیش را مطالع//ه و نتایج مطالعات خود را به شرکت ملی نفت ایران ارائه کند.

طرح توس//عه ای//ن می//دان در 2 فاز و هری//ک با ظرفی//ت تولی//د ۵۷ هزار بش//که نفت در روز اجرا میش//ود که با بهرهبرداری از آنها، برداش//ت نفت خام از آزادگان شمالی در مجموع به ۰۵1 هزار بشکه در روز میرسد.

ش//اخه بینالملل//ی ش//رکت ملی نف//ت چین )CNPCI( پیمانکار اجرای فاز نخس//ت توسعه می//دان آزادگان ش//مالی در قال//ب ق//رارداد بیع متقابل اس//ت. براس//اس قرارداد اولیه، در صورت تواف//ق می//ان ش//رکت ملی نف//ت ای//ران و این ش//رکت چینی، فاز دوم توسعه این میدان نیز به CNPCI واگذار خواهد شد.

می//دان آزادگان جنوب//ی از جمل//ه میدانهای مشترک نفتی ایران در غرب کارون اس//ت ک//ه در نزدیکی مرز عراق (۰٨ کیلومتری غ//رب اهواز) قرار دارد، نف//ت درجای این میدان معادل 2۵,34 میلی//ارد بش//که و نفت قابل برداش//ت آن حدود 2 میلیارد بش//که با احتساب ضریب برداشت 2.٨ درصد برآورد شده اس//ت. براساس پیشبینیها، برداشت نفت از این میدان تا اواخر س//ال ۷9 به ۰23 هزار بش//که در روز رس//یده و اهداف فاز نخس//ت توس//عه از آن محقق میشود. ش//رکت ساینوپک چین پیمانکار بیع متقابل توسعه میدان نفتی یادآوران است. بر اس//اس برنامهریزیها این میدان در 3 فاز توسعه خواهد یافت که در فاز نخس//ت برداش//ت نفت از این میدان باید به ۵٨ هزار بش//که در روز برس//د. در ف//از دوم س//قف تولید از این می//دان به ۰٨1 هزار بش//که در روز و در فاز س//وم سقف تولید به ۰۰3 هزار بش//که در روز میرس//د. میدان گازی کی//ش در زیر جزی//ره کیش (واق//ع در آبهای خلیجفارس) در جنوب غربی بندر لنگه تا ش//مال غربی جزیره س//یری، در جوار جزایر هندورابی و در ش//رق جزیره الوان ق//رار دارد و پس از میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی خلیجفارس به ش//مار میرود. فاز نخس//ت طرح توس//عه این می//دان با ه//دف تولید روزانه ی//ک میلیارد فوت مکعب گاز در روز درحال اجراس//ت. طرح توسعه می//دان گازی کیش با هدف انتق//ال گاز تولیدی از این میدان به وس//یله خطوط لوله زیرزمینی و دریایی و انتقال گاز ترش به پاالیش//گاه گاز (واقع در منطقه گرزه)، همچنین فرآورش گاز ترش در پاالیشگاه به منظور تولید گاز سبک برای صادرات و یا مصارف داخلی در دستورکار شرکت مهندسی و توسعه نفت قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.