آمادگی سازندگان تجهیزات نفتی برای ساخت تجهیزات

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

رییس هیاتمدیره استصنا (انجمن س//ازندگان تجهیزات صنع//ت نفت) با بی//ان اینکه ۰۷درص//د تجهی//زات م//ورد نی//از صنع//ت نف//ت از طریق این انجمن س//اخته میشود، گفت: ای//ن انجم//ن آمادگی س//اخت تجهیزات م//ورد نیاز پاالیش//گاههای کش//ور را نیز دارد.

رضا پدیدار با اشاره به سابقه فعالی//ت انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت به ایس//نا گفت: این انجمن نزدیک به دو دهه است که فعالیت میکند و در این دو دهه موفق شده است ضریب و توان ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت داخل کشور را به دست آورد و این تجهیزات را تولید کند.

وی ب//ا انتقاد از حمایت نکردن از تولی//دات داخلی افزود: در حال حاضر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت توان ساخت ۰۷درصد تجهیزات مورد نیاز این صنعت را داراست، اما تنها از یکسوم ظرفیت این انجمن استفاده میشود.

ریی//س هیاتمدی//ره اس//تصنا گفت: در طول یک س//ال گذش//ته وزارت نفت برای بومیس//ازی کاالهای استراتژیک این وزارتخان//ه با انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت مشارکت داشت. هدف وزارت نفت بومیسازی این تجهیزات بود.

پدی//دار از انعقاد ۷۵ ق//رارداد بین ش//رکتهای داخلی و وزارت نف//ت خبر داد و گفت: بخش//ی از پروژهها به صورت مشترک با کشورهای خارجی ازجمله کشورهای اروپایی در حال انجام اس//ت و امیدواریم منابع مالی انجام این پروژهها تامین شود.

وی افزود: تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درونچاهی، پمپه//ای درون و س//رچاهی، انواع متره//ای حفاری، انواع ش//یرهای کنترلی، انواع لولهه//ا، الکتروموتور ض//د انفجار، ماشینهای دوار، فوالدهای آبیاری، ابزارهای اندازهگیری در حفاری و پیگهای هوشمند از مهمترین پروژههای در دست اقدام انجمن است.

ریی//س هیاتمدیره اس//تصنا درباره نح//وه تعامل انجمن س//ازندگان تجهی//زات صنع//ت نفت با کش//ورهای خارجی گفت: کش//ورهای خارجی همراه خود دان//ش فنی به ایران وارد میکنند و ایران سرمایه، امکانات و نیروی انسانی را در پروژهها به کار میگیرد.

پدیدار از آمادگی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت برای س//اخت تجهیزات م//ورد نیاز پاالیش//گاهها خبر داد و گفت: با مدیران حوزه پاالیش//گاهی و پتروشیمی گفتوگو و فهرستی از تجهیزات مورد نیاز آن را تهیه کردهایم و تعدادی از این تجهیزات به صورت آزمایش//ی در برخی از ش//رکتها در حال ساخت است.

وی گفت: یکی از مش//کالت انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت این اس//ت که سفارش//ات تجمیع نمیشود. ما مش//کالت خود را به وزارت نف//ت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کردهایم و امیدواریم به مرور زمان برطرف شود. افزایش بیرویه واردات، همکاری نامناس//ب سیستم بانکی، مشکالت گمرکی و ترخیص کاال، بروکراسی در فرآیند مالی و اداری ...و ازجمله مشکالت این انجمن است.

رییس هیاتمدیره اس//تصنا در ادام//ه از صدور تجهیزات صنعت نفت از سوی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به کش//ورهای خارجی خبر داد و گفت: ۵درصد از تجهیزات ای//ن انجمن به کش//ورهای عربی، عراق، ترکیه، پاکس//تان، آذربایجان، شوروی، قزاقستان، مالزی، آلمان، سوئد ...و صادر میشود.

رضا پدیدار رییس هیاتمدیره

استصنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.