«قوری»های چینی به بهبود بازار نفت کمک میکنند

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

از آنجا که انتظار میرود پکن سهمیه مصرف پاالیشگاههای کوچک و مس//تقل چی//ن را ثابت نگه دارد، قرار اس//ت این پاالیش//گاهها دوب//اره واردات نفت خود را در س//ال ۷1۰2م افزایش دهند. این اقدام میتواند به حل مشکل عرضه بیش از تقاضای نفت کمک کند و بازار اشباعشده را نجات دهد.

تابناک به نقل از رویترز نوشت: مقامات 3 پاالیشگاه مستقل و یکی از مقامات رسمی در بخش سیاستهای واردات ملی گفتند که آنها انتظار دارند دولت س//همیه واردات نفت خام سال آینده پاالیشگاههای مستقل را تغییر ندهد و کمی باالتر ببرد. پاالیش//گاههای کوچک و مستقل که به خاطر کوچک بودن نیروگاههایش//ان در مقایس//ه با پاالیش//گاههای بزرگ دولتی به «قوریها» معروفند در سالجاری حدود ۰9درصد از رشد واردات نفت خام چین را بر عهده داشتند و به دومین اقتص//اد بزرگ جهان کمک کردند تا ایاالت متحده امریکا را که بزرگترین واردکننده نفت جهان است به چالش بکشند.

آنطور که موسسه ‪Energy Aspects‬ تخمین زده، سال آینده از افزایش واردات روزانه ۰۰۵ تا ۰۰۷هزار بش//که نفت خ//ام چین روزان//ه ۰۰2 تا ۰۰4هزار بش//که نفت متعلق به «قوریها» است.

در س//ال 61۰2م چین بیشتر به لطف ۷1 «قوری» جدید واردات خود را بهطور متوسط حدود ۰۰9 هزار بشکه در روز افزای//ش داد که بیش از اندازه م//ورد نیاز برای تامین انرژی کل کشور هلند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.