چشم امید خاورمیانه به توسعه شهرک کامپوزیت

‹نگاه‹«گسترش‹صنعت»‹به‹سازوکار‹ساخت‹شهرک‹تخصصی‹«کامپوزیت‹سازه‹ماندگار»‹فارس

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

اس//تفاده از کامپوزیت در دنی//ای ام//روزی آنچنان اهمی//ت دارد ک//ه نهتنها درجه مصرف س//رانه آن معیار میزان صنعتی بودن یک کشور است که تولید بس//یاری از قطع//ات هواپیم//ا، خودرو و تاسیس//ات عمرانی و دریای//ی بدون وجود کامپوزیت امکانپذیر نیس//ت. اهمیت گس//ترش این صنع//ت باعث ایجاد ش//هرک تخصصی «کامپوزیت س//ازه مان//دگار» در اس//تان فارس شده است. این شهرک تخصصی که از سوی بخش خصوصی اداره میشود اکنون در آستانه بهرهبرداری اس//ت. مس//ئوالن این شهرک تخصصی امیدوار هس//تند در آینده نزدیک واحدهای صنعتی تولید ماشینآالت کامپوزیتی و شرکتهای پژوهشی را در این شهرک ایجاد کنند. این تصمیم به باور آنها به حمایتهای همهجانبه دولتی نیاز خواهد داشت.

رشد فزاینده فناوری در سالهای اخیر باعث شد تا دیگر موادی که در دس//ترس بشر بود برای پوشاندن جامه حقیقت ب//ر رویاهای مدرن کافی نباش//د و از اینرو تالش برای رس//یدن به مواد جدید آغاز ش//د تا جایی که امروزه در بیش//تر کاربردهای مهندسی، بیش//تر به تلفیق خواص مواد نی//از داریم؛ موادی که ضمن داشتن اس//تحکام باال، سبک باشد و مقاومت سایشی خوبی داشته باش//د؛ مجموعه این ویژگیها در کامپوزیتهایی دیده میشود که امروزه در صنایع نوین استفاده میش//ود؛ بهطور کلی مواد کامپوزیتی بهدلیل جرم بسیار کم و مقاومت باال نسبت به فلزات، در صنع//ت هوا فضا کاربرد وس//یعی دارد. با توجه به اهمی//ت ای//ن صنع//ت، بهتازگی ش//هرک تخصصی کامپوزیت در استان فارس احداث شده است. به نظر میرس//د که احداث این شهرک تخصصی از گامهای مهم برای توسعه این صنعت در کشور باشد.

ش//اهپور قنبری، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعت//ی ف//ارس در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: شهرک صنعتی کامپوزیت سازه ماندگار فارس پس از ش//هرکهای پدیدههای نوآور صنعت قادرآباد و تولید و صادرات ریشمک، سومین شهرک صنعتی غیردولتی در اس//تان فارس است که برای آن پروانه تاس//یس صادر شده است. این ش//هرک صنعتی در شهرستان س//پیدان در زمینی به مساحت ۳۲هکتار ایجاد میشود که دارای ۷هکتار اراضی صنعتی است.

وی ب//ا اش//اره ب//ه ظرفیته//ا و توانمندیه//ای س//رمایهگذاران این ش//هرک صنعتی غیردولتی که درحالحاضر یکی از مهمترین مجموعههای صنعتی جهان در زمینه طراحی و س//اخت انواع محصوالت و تجهیزات و قطع//ات کامپوزیتی و «جیآرپی» ایجاد و راهان//دازی ش//ده اس//ت، گفت: با توج//ه به وجود فن//اوری و دانش فنی و نیز ت//وان مالی و اجرایی در بین س//رمایهگذاران، این ش//هرک صنعتی به عنوان تخصصیترین شهرک صنعتی کشور و خاورمیانه در زمینه تولید قطعات و محصوالت کامپوزیتی، فعالیت خواه//د کرد که محص//والت با فناوریه//ای روز به روشهای مختلف مانند «اسامسی» و «بیامسی»، را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه خواهد کرد.

قنبری تصریح کرد: هماکنون مراحل مطالعات این ش//هرک صنعتی و نیز ارزیابیهای زیستمحیطی به پایان رسیده و مجوزهای الزم نیز از سازمان حفاظت محیطزیست گرفته شده است.

‹حمایت‹از‹بخش‹خصوصی ‹

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی فارس با تاکید برحمایت و همکاری ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ف//ارس به منظور تس//ریع در فرآیند اجرای امور این طرح افزود: در قالب برنامه عملیاتی با پایان زیرساختهای این شهرک صنعتی غیردولتی، پروانه بهرهبرداری آن صادر خواهد شد.

وی ب//ا بی//ان اینکه ایج//اد ش//هرکهای صنعتی غیردولتی در راس//تای سیاس//تهای دولت مبنیبر تقویت و حمایت از بخش خصوصی و اجرای اصل۴۴ قانون اساسی اس//ت، گفت: این شهرکهای صنعتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود ایجاد میشود. قنب//ری با اش//اره ب//ه اینک//ه ش//هرکهای صنعتی غیردولتی نیز از مزایای ش//هرکهای دولتی بهرهمند میشوند اما امور نحوه واگذاری زمین در آنها برعهده بخش خصوصی اس//ت، گفت: ش//رکت شهرکهای صنعتی فارس نیز نقش نظارتی خود را در این زمینه براساس قانون انجام خواهد داد.

‹شهرکی‹برای‹یک‹کاالی‹استراتژیک ‹

س//یدمصطفی هاش//می، مع//اون فن//ی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس نیز در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: تولید لولههای کامپوزیت در گذش//ته انحصاری بوده ام//ا در حال حاضر چند تولیدکننده در این زمینه فعالیت میکنند.

هاش//می درباره اهمیت ایجاد ش//هرک تخصصی تولید کامپوزیت نیز گف//ت: کامپوزیت یک محصول استراتژیک است که در همه پروژههای عمرانی کشور استفاده میشود. هدف از ایجاد این شهرک تخصصی توس//عه واحدهای صنعتی در زمینه تولید کامپوزیت در کشور است.

‹مختصات‹احداث‹شهرک‹کامپوزیت ‹

ویژگ//ی توس//عهیافتگی در دنی//ای ام//روز ایجاب میکن//د که ب//ه صنایع نوی//ن و پیش//رفته اهمیتی دوچندان داده شود؛ این نکته را علیرضا ظهیرامامی، رییس هیاتمدیره شهرک تخصصی کامپوزیت سازه مان//دگار بیان کرد. وی با اش//اره به روند احداث این ش//هرک خصوصی به گس//ترش صنعت گفت: برای دریافت پروانه تاس//یس این ش//هرک مجموعهای از مشکالت را پیشرو داش//تهایم و مراحل مختلفی را طی کردیم؛ انتظار ما نی//ز این بود که مورد حمایت واقع شویم اما در این زمینه چندان کمکی به ما نشد. ظهیرامامی درباره نحوه واگذاری زمین در ش//هرک تخصصی کامپوزیت س//ازه ماندگار گفت: ما توانایی داری//م که تمام زمینهای ش//هرک را ب//ا واحدهای مرب//وط ب//ه گروه صنعتی فراس//ان تکمی//ل و آماده بهرهب//رداری کنیم؛ به این معن//ی که در حال حاضر به فروش و واگذاری زمینها در این ش//هرک به غیر نیاز نداریم. البت//ه در حالت طبیعی بخش خصوصی س//رمایهگذار ک//ه مجوز ایجاد یک ش//هرک صنعتی خصوصی را میگیرد، خواهد توانست زمینها را برای فعالیت صنعتی ب//ه غیر واگذار کند، و خود مدیریت بهرهبرداری آن شهرک صنعتی را برعهده بگیرد.

وی درب//اره تامین زیرس//اختهای الزم برای این ش//هرک تخصصی گفت: براساس تبصره ذیل ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده (۱۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مص//وب ۸۸۳۱ منابع مالی الزم برای تامین آب و برق و گاز و تلفن و راه دسترس//ی باید تا در شهرک صنعتی از سوی شورای برنامهریزی و توسعه استان از محل اعتبارات استان پیشبینی و تامین شود اما هنوز برای شهرک تخصصی کامپوزیت این فرآیند اجرایی نشده است.

‹ابعاد‹توسعه‹شهرک‹کامپوزیت ‹

رییس هیاتمدیره ش//هرک تخصص//ی کامپوزیت س//ازه ماندگار با اشاره به اهمیت احداث این شهرک تخصصی گف//ت: هرچن//د کامپوزی//ت در دنیا جزو صنایع بسیار پیش//رفته «هایتک » به شمار میرود اما هنوز در کش//ور ما رش//د زیادی نکرده، از اینرو نیاز اس//ت که برای گس//ترش این صنع//ت اهتمام وی//ژهای ش//ود و دولت از صنعتگرانی ک//ه در زمینه بومیس//ازی فناوریهای نوین این صنعت در کشور ت//الش میکنند و با ابداعات و اختراعات خود در این زمینه موجبات رش//د این صنعت در کشور را فراهم میسازند حمایتهای ویژهای کند.

وی درباره گس//ترش این شهرک صنعتی در آینده نیز گفت: تصمیم داریم که در این شهرک واحدهای صنعتی تولید ماشینآالت کامپوزیتی برای روشهای SMCو‪BMC، pultrusion، Spraygan‬ ...و و ش//رکتهای تحقیق و توس//عه (آرانددی) در زمینه صنعت کامپوزیت ایجاد کنیم. البته توس//عه صنعتی در این ابع//اد به حمایتهای ویژه دول//ت نیاز دارد؛ چراکه صنای//ع ب//زرگ نیازهای متف//اوت از صنایع کوچک و متوس//ط دارند و مش//کالت آنها نیز از نوع دیگری است.

‹ظرفی ‹ت‹و‹تقاضا‹‹ ‹

علیرض//ا ظهیر امام//ی درباره مختص//ات اهمیت صنع//ت کامپوزیت در دنیای ام//روزی نیز گفت: این صنع//ت بعد از جنگ جهانی دوم ب//ه وجود آمد و از آن زمان تا اکنون درجهان رش//د بس//یاری را شاهد بوده اس//ت. امروزه نیز بیش//تر محصوالت میتواند با اس//تفاده از مواد مهندس//یپذیر کامپوزیتی ساخته ش//ود تا جایی که حدود ۰۲س//ال اس//ت که سرانه مصرف کامپوزیت مالک درجه صنعتی بودن کشورها قرارگرفته اس//ت. پیش از آن برای تعیین درجه رشد صنعت//ی کش//ورها، س//رانه تولید و مص//رف فوالد و مصرف اسید سولفوریک مالک عمل بود. وی گفت: اهمیت این صنعت مهندس//یپذیر تا جایی است که امروزه تمام اش//یایی که در دریاها و روی زمین و در ه//وا میبینیم، میتواند از جنس کامپوزیت س//اخته شود بهطوریکه نهتنها زیردریاییهایی که در اعماق اقیانوسها س//یر میکند بلکه ه//ر آنچه روی زمین میبینیم حتی س//یلندر و سرس//یلندر ماش//ینهای س//واری و هر آنچه در آس//مانها و فضا سیر میکند را نیز میتوان از جن//س کامپوزیت تولید کرد. البته دو محصول مشابه کامپوزیتی میتواند صد درصد از لحاظ مرغوبیت و کیفیت و دوام و برآوردهسازی نیاز مش//تری با هم فرق کند و این موضوع به دانش فنی و روش تولی//دی به کار گرفته در آن سیس//تمهای نظارتی و مدیریتی حاک//م بر فرآیند تولید و مهارت اپراتورهای تولید بستگی دارد.

‹چش ‹مانداز‹توسعه ‹

س//رمایهگذاری در زمینه صنای//ع نوین به حمایت و پش//تیبانی همهجانبه نیاز دارد. امید اس//ت که به صنع//ت کامپوزی//ت نیز مانند صنای//ع «هایتک» و پیش//رفتهای همچون نانو و الکترونیک توجه ویژهای ش//ود و هرکس که در مقام پیش//گام در این صنایع فعالی//ت جدی و معناداری براس//اس دانش روز دنیا میکند مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا مایه دلگرمی س//رمایهگذاران به فعالیت در این زمینهها در کشور شود.

شهرک صنعتی کامپوزیت سازه ماندگار فارس سومین شهرک صنعتی غیردولتی در استان فارس است

هرچند کامپوزیت در دنیا جزو صنایع «هایتک » به شمار میرود اما هنوز در کشور ما رشد زیادی

نکرده است

علیرضا ظهیر امامی

صفیه رضایی گروهصنایعکوچک

شاهپور قنبری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.