نام‹گذاری‹یک‹خیابان‹‹به‹نام‹«هالوک‹اوزتپه»‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

آئین نامگذاری یکی از خیابانهای شهرک صنعتی سرمایهگذاری خارجی بهنام «هالوک اوزتپه» بههمراه رونمایی از تندیس وی برگزار شد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//هرکهای صنعتی آذربایجانشرقی، بنابر پیگیریهای اس//تاندار آذربایجانش//رقی و ش//رکت ش//هرکهای صنعتی، همزمان با س//الگرد درگذشت «محم//ت هال//وک اوزتپ//ه»، صاحب نش//ان تجاری «پارالمنسوجات» در شهرک سرمایهگذاری خارجی، از تندیسی به پاس یادبود وی پردهبرداری شد.

مدیرعام//ل ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانش//رقی در حاش//یه ای//ن مراس//م گفت: مرح//وم هال//وک اوزتپه از سرمایهگذاران خوشنام کشور ترکیه بود که با تاسیس واحد صنعتی پارالمنسوجات در شهرک س//رمایهگذاری خارجی از سال۷۸ ش//روع به کار کرده اس//ت. س//یدمرتضی نیرومنداسکویی افزود: «پارالمنسوجات» در مدتی کم توانست بازار خوبی در صنعت نساجی برای خود مهیا کن//د و در حال حاضر با بکارگیری بیش از ۰۰6 نفر، ب//ه عنوان یک//ی از واحدهای صنعتی فعال در شهرک سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود. وی ادامه داد: با همت و تالشهای مرحوم هالوک اوزتپه که همواره با توکل به خدا، قدردان زمینه فراهم ش//ده در خاک جمهوری اسالمی ایران برای سرمایهگذاری بود، مجموعه «پارالمنسوجات» توانست با تولید انواع پارچههای پردهای و تولید انحصاری نسل جدید پردههای «زبرا» در ایران گامهای عمدهای در صادرات این محصول بردارد.

نیرومنداس//کویی با گرامیداش//ت یاد و خاطره این صنعتگر افزود: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان ضم//ن هماهنگی با اس//تاندار آذربایجانش//رقی در مراسمی در نخس//تین س//الگرد درگذشت «هالوک اوزتپه»، به پاس ارج نهادن به این سرمایهگذار، ضمن رونمایی از تندیس وی، یکی از خیابانهای ش//هرک سرمایهگذاری خارجی را به نام وی نامگذاری کرد.

شهرک سرمایهگذاری خارجی، تنها شهرک صنعتی با سرمایهگذاری بخش خارجی در کشور است که در کیلومتر ۸۱ جاده تبریز – صوفیان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.