تجهیز شهرک صنعتی «قوچان یک» به خودرو آتشنشانی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی در شهرک صنعتی قوچان یک از تجهیز یک خودرو آتشنشانی خبرداد. به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراس//ان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم گفت: برخالف وجود استانداردها و سیستمهای ایمنی آتشنش//انی، باید در زمینه ش//هرکها و نواحی صنعتی اقدامات پیشگیرانه انجام ش//ود. از این رو باید تمام شهرکها و نواحی صنعتی به خودرو آتشنش//انی مجهز شوند. وی افزود: با پیگیریهای انجام شده در زمینه صورتجلسه کمیسیون ماده ۲ بابت خرید خودرو آتشنش//انی در ش//هرک صنعتی قوچان یک مجوز الزم دریافت ش//ده و با هزینهای حدود ۴ میلیارد و ۴۴۱ میلی//ون ریال خری//داری خواهد ش//د. مهدیزادهمقدم تصریح ک//رد: مهمترین اصل در اطفای حریق و حوادث، ارتقای آموزش و داش//تن تجهیزات اس//ت. وی گفت: با توج//ه به اینکه ایمنی واحدهای تولیدی و صنعتی از اهمیت بس//زایی برخوردار است، خرید ماش//ین آتشنش//انی و تجهیزات اطفای حریق در سطح شهرکها درحال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.