واگذاری امور زیرساختی به شرکتهای خدماتی

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹تقویت‹نقش‹تشک‹لها‹در‹کاهش‹هزین ‹ههای‹شهرک‹صنعتی‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زینب عبدی- گروه صنایع کوچک:

طبق اساس//نامه س//ازمان صنایع کوچک، امور مربوط به نگهداری و توس//عه خدمات زیرساختی بای//د از س//وی صاحب//ان صنع//ت مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی اداره ش//ود از این رو پس از واگذاری ٠5 درصد از اراضی در شهرکها و نواحی صنعت//ی، ش//رکتهای خدماتی بهعنوان تش//کل بخش خصوصی با عضویت صاحبان صنایع مستقر ش//کل میگیرد و به ص//ورت هیاتامنایی فعالیت میکند.

تش//کیل ش//رکتهای خدماتی بهمنظ//ور اداره امور ش//هرکهای صنعتی با تصویب قانون مربوط از س//ال ۷٨ آغاز شد تا براس//اس اجرای اصل44 قانون اساسی و بهبود مشارکت بخش خصوصی در اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی و با صاحبان صنایع تعامل شود. هرچند این شرکتها براساس آییننامه س//ال ۷٨ فعالیت میکنند اما قرار است در آینده نزدیک آییننامه ش//رکتهای خدماتی با توجه به روند فعالیت آنها و مش//کالتی که دارند، اصالح شود.

ش//رکتهای خدماتی در شهرکهای صنعتی با تشکیل هیاتموسس و برگزاری انتخابات از جمع واحدهای تولیدی و صنعتی مس//تقر در ش//هرک انتخ//اب میش//وند و در اداره ام//ور و نگه//داری شهرکهای صنعتی با شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان همکاری میکنند. 945 ش//هرک و ناحیه صنعتی مصوب وج//ود دارد که از این تعداد ٠٨۷ شهرک به بهرهبرداری رس//یده و از این تعداد نیز 349 شهرک صنعتی مشمول واگذاری به شرکت خدمات//ی اس//ت که تاکن//ون اداره ام//ور در 9٠٢ شهرک و ناحیه صنعتی به خود صنعتگران واگذار ش//ده اس//ت. کارشناس//ان معتقدند، باید دولت و فعاالن بخش خصوصی تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوان شهرکهای صنعتی را رونق و بهرهوری س//رمایهگذاری انجام شده را ارتقا داد. در چارچوب اقتصاد مقاومتی اگر قرار است تحولی در کش//ور رخ دهد باید به همت فعاالن اقتصادی و کارآفرینان در قالب تش//کلها باش//د. از اینرو، در نخس//تین گام قیم//ت زمین و ح//ق انتفاع در ش//هرکها و نواحی صنعتی در ح//ال بهرهبرداری از ابتدای امس//ال ثاب//ت ماند و ب//ا درنظر گرفتن ش//رایطی ویژه در مناطق کمتربرخ//وردار نیز این حق انتفاع از زمین شهرکهای صنعتی نیمبها شد تا حضور س//رمایهگذاران و بخش خصوصی در این مناطق تقویت شود.

پی//ش از این، فتحعلی محم//دزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به گس//ترش صنعت گفت: اداره امور شهرکهای صنعتی به ش//رکتهای خدمات//ی بهمنظور تامین سریعتر زیرساختها واگذار میشود. به همی//ن منظور میت//وان مدیریت شهرکهایی که ٠5درصد زمینهای آن واگذار شده و 15 واحد صنعتی در آن به بهرهبرداری رس//یده باشد را به شرکت خدماتی واگذار کرد.

ش//رکتهای خدماتی در گذش//ته با نامهای متفاوتی ازجمله موسس//ه اداره و عم//ران، موسس//ه عم//ران، موسسه غیرانتفاعی ...و وجود داشت اما از س//ال ۷٨ با اجرای قانون جدید فعالیتهای هیاتامنای شهرکهای صنعتی ب//ا مصوبه دولت//ی و قانونی ادامه مییاب//د. هزینهه//ای دریافت خدم//ات در ش//هرکهای صنعت//ی واگذار ش//ده به شرکتهای خدماتی با س//ایر ش//هرکها تفاوتی ن//دارد و فقط تعداد زمینهای واگذار شده در ش//هرکهای صنعتی معمولی کمتر است.

ای//ن هزینهها ب//هازای هر متر ب//رای واحدهای صنعتی س//االنه تعیین ش//ده و در صورت تصویب در مجم//ع ش//رکت خدماتی، بهص//ورت ماهانه از صاحبان هر واحد صنعتی مس//تقر در ش//هرکها قاب//ل دریاف//ت اس//ت. درواقع ب//ا واگ//ذاری این شهرکها به ش//رکتهای خدماتی انتظار میرود خدمات ارائهشده به صنعتگران توسعه یابد.

‹واگذاری‹5شهرک‹و‹2‹ناحیه‹ ‹

بهعنوان نمونه، میتوان گفت در استان لرستان تاکن//ون ۷ ش//هرک و ناحیه صنعت//ی از جمله 5 ش//هرک صنعتی خرمآباد شماره یک و ٢، بروجرد ش//ماره یک، دورود ش//ماره یک و شهرک سنگ الیگ//ودرز و همچنین ٢ ناحیه صنعتی مرزیان ازنا و خوشناموند کوهدش//ت به شرکتهای خدماتی واگذار ش//دهاند. اکنون خبرنگار گسترش صنعت در لرستان از برگزاری جلسه هماندیشی با اعضای هیاتمدی//ره ش//رکت خدماتی ش//هرک صنعتی ش//ماره یک خرمآباد و جمع//ی از صنعتگران خبر داد. این جلس//ه ب//ا حضور مدیر عام//ل و معاونان ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان و اعضای هیاتمدی//ره ش//رکت خدماتی ش//هرک صنعتی ش//ماره ی//ک خرمآباد و جمع//ی از صنعتگران در محل دفتر شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره یک خرمآباد برگزار شد.

بختیار رازانی، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرستان در ابتدای این جلسه به آییننامه و دستورالعملهای تشکیل شرکتهای خدمات//ی و لزوم واگ//ذاری اداره امور شهرکهای صنعتی به صاحبان صنایع مس//تقر در شهرکها اش//اره و ضمن تاکید ب//ر اهمیت حف//ظ و نگهداری ش//هرکهای صنعت//ی اظه//ار ک//رد: اداره امور ش//هرکها، مستلزم تعامل، هم//کاری و هماهنگ//ی همهجانب//ه ش//رکتهای اس//تانی با ش//رکتهای خدمات//ی ش//هرکهای صنعتی بوده، بنابرای//ن مدیران واحده//ای صنعتی م//ا را حامی خود بدانند و مش//اور ما باش//ند و ما نیز در مس//ائل شهرکها از هی//چ انتقادی ناراحت نمیش//ویم و از پیش//نهادهای س//ازنده استقبال میکنیم.

بختی//ار رازان//ی ضم//ن تاکی//د بر مف//اد اص//ل 44 قان//ون واگ//ذاری ش//هرکها به ش//رکتهای خدماتی و نق//ش موثر ش//رکتهای خدماتی در راهبری و نگهداری ش//هرکهای صنعتی به بیان وظایف اعض//ای هیاتمدی//ره پرداخ//ت و گفت: حف//ظ و نگهداری تاسیس//ات و تجهی//زات آب و فاض//الب و تصفیهخانههای مربوط و تاسیس//ات برق//ی و مکانیکی، حفظ و نگهداری فضای س//بز، معابر و س//اختمانهای عموم//ی، نظافت عمومی ش//هرک/ناحیه صنعتی، مرمت و تعمیر، نوسازی و بازس//ازی تاسیسات و دریافت هزینههای مشترک و حق ش//ارژ از واحدهای صنعتی از جمله وظایف شرکتهای خدماتی است. همچنین در این جلسه پس از بررسی مشکالت و چالشهای عنوان شده از س//وی صنعتگران، مواردی همچ//ون تکمیل و لکهگیری آس//فالت خیابانها و ترمی//م جداول و پیادهروسازی شهرک، تکمیل راه ورودی و آسفالت زیرگ//ذر ورودی ش//هرک، و پیگیری جداس//ازی فاضالب انس//انی و حیوانی از تصفیهخانه فاضالب و ایجاد فضای س//بز در شهرک در دستورکار قرار گرفت. در پایان ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی لرس//تان به همراه معاون//ان خ//ود و اعض//ای هیاتمدی//ره ش//رکت خدماتی از واحدهای صنعتی سپهران مهان سپهر، داروهای گیاهی خرمان، داروسازی بهداشتی دکتر جهانگی//ر، لنت ترمز راز مهر مس//تقر در ش//هرک صنعتی شماره یک خرمآباد بازدید کرد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، اداره ام//ور شهرکهای صنعتی از سوی شرکتهای خدماتی، واضحترین نقش تشکلها در شهرکهای صنعتی ش//ناخته ش//ده اس//ت به طوری که ب//ا عضویت صنعتگ//ران داخ//ل ش//هرکها ب//رای تش//کیل شرکتهای خدماتی و واسپاری اداره امور شهرک به این تش//کل خصوصی اقدام میشود. اساسنامه شرکتهای خدماتی شهرکها بر این مبنا تنظیم شد که کار نگهداری شهرک به مالکان آن سپرده ش//ود. پای//ه کار ش//رکت خدمات//ی در ش//هرک، اساس//نامه بوده و طبق آن باید س//ال مالی برای شرکت خدماتی تش//کیل و پس از پایان سال نیز حساب مالی آن بسته شود.

‹نمون ‹های‹دیگر‹از‹مشارکت‹ ‹

توسعه خوش//ههای صنعتی که همراه با احداث شهرکهای تخصصی انجام میشود نمونهای دیگر از مشارکت تشکلها در شهرکهای صنعتی است. این امر در جهت حمای//ت از واحدهای تولیدی و افزایش ب//ازده و میزان بهرهوری آنها بوده و تالش میشود با توسعه آن، زمینه اشتغال و ارتقای بازده کاری رشتههای مختلف صنعتی فراهم شود.

همپوش//انی صنایع مهمترین مزیت واس//پاری امور ب//ه تشکلهاس//ت. صنعتگران عالق//ه دارند ب//ا تجمیع صنای//ع همگ//ن در کن//ار یکدیگر از س//رمایهگذاریهای موازی پرهیز کنند و توس//عه صنع//ت خود را در اولویت قرار دهند. اس//تفاده از توان تش//کلها و بخش خصوص//ی تاثیر مثبتی بر تامی//ن مواد اولی//ه واحده//ا از نزدیکترین محل ممکن خواهد داش//ت؛ همانطور که اس//تفاده از این ظرفیته//ای بخش خصوص//ی در راهاندازی شهرکهای صنعتی- تخصصی بهعنوان یک تجربه موفق در دنیا مطرح است.

تقویت تش/کلها و ارتباط با نهادهای مردمی از س/وی مس/ئوالن به مدیران شرکت شهرکهای صنعتی تاکید شد تا زمینه را برای فعالیت بیشتر و ارتباط قویتر صاحبان صنعت مس/تقر در شهرکهای صنعتی با تشکلها و نهادهای مردمی مرتب/ط با فعالیت خود توس/عه دهند با اینحال ش/رکتهای خدماتی به عنوان نخس/تین و نزدیکترین گزینه در این مورد به ذهن خطور میکند. همپوشانی صنایع مهمترین مزیت واسپاری امور به تشکلهاست. صنعتگران عالقه دارند با تجمیع صنایع همگن در کنار یکدیگر از سرمایهگذاریهای موازی پرهیز کنند و توسعه صنعت خود را در اولویت قرار دهند. استفاده از توان تشکلها و بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر تامین مواد اولیه واحدها از نزدیکترین محل ممکن خواهد داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.