بیش‹از‹52‹هکتار‹زمین‹در‹شهرک‹صنعتی‹«لوشان»‹آماده‹واگذاری‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن از اج//رای فازه//ای عملیاتی و احداث زیرس//اختهای صنعتی در بی//ش از ٨5 درصد از مجموع عرصههای شهرک صنعتی لوشان خبرداد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن، طهمورث الهوتیاش//کوری در بازدید از شهرک صنعتی لوشان با اش//اره ب//ه مس//احت ٢43 هکتاری این ش//هرک صنعت//ی افزود: اج//رای فازهای عملیات//ی و احداث زیرس//اختهای صنعتی در ٠٠٢ هکتار از مس//احت این شهرک به اتمام رسیده است.

الهوتیاش//کوری از واگ//ذاری ۷۷ هکتار عرصه از مجموع 3٠1 هکتار زمین صنعتی به سرمایهگذاران و تولیدکنن//دگان تصریح کرد: تاکن//ون 115 واحد صنعتی در شهرک صنعتی لوشان احداث شده است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن تصری//ح ک//رد: از ای//ن تع//داد 66 واح//د صنعتی با ایج//اد اش//تغال بیش از ی//ک ه//زار و ٠٠٨ نفر و با س//رمایهگذاری ٢ هزار و ٢٨٢ میلیارد ریالی درحال بهرهبرداری هستند.

الهوتیاش//کوری با اش//اره به س//اخت و راهاندازی آش//یانه آتشنش//انی، اس//تقرار نیروه//ا و خ//ودرو آتشنش//انی در ای//ن ش//هرک صنعت//ی از آمادگی واگذاری بی//ش از 5٢ هکتار زمین از عرصههای این شهرک صنعتی به سرمایهگذاران گفت و تصریح کرد: این شهرک صنعتی هماکنون به تصفیهخانه فاضالب صنعتی مجهز اس//ت و ایجاد ش//بکه توزیع برق ٠٢ کیلوولت، ش//بکه روش//نایی داخلی شهرک، تامین و ش//بکه توزیع آب، گاز و مخابرات، شبکه جمعآوری فاضالب، محوطهس//ازی و ایجاد فضای سبز عمومی، ش//بکه جمعآوری و هدایت آبهای سطحی به طور کامل در آن اجرایی شده است.

وی با اش//اره ب//ه زونبندی برای اس//تقرار 5 گروه مختل//ف صنعت//ی در این ش//هرک صنعت//ی گفت: زونبندی برای اس//تقرار صنایع غذایی، ش//یمیایی، سلولزی، فلزی، برق و الکترونیک، نساجی و کانیهای غیرفلزی در شهرک صنعتی لوشان انجام شده است.

الهوتیاش//کوری با اش//اره به مستعد بودن شرایط آب و هوایی در شهرستان لوشان برای استقرار صنایع ب//ا فناوری پیش//رفته، صنایع ش//یمیایی، معدنی ...و تصریح کرد: با بهرهبرداری از راهآهن قزوین –رش//ت و اتصال به راهآهن سراسری، زمینههای فراوانی برای رشد و توسعه صنعتی در این شهرک صنعتی بیش از گذشته فراهم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.