عزم دولت برای رفع مشکالت تولید جدی است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

استاندار بوش//هر با اشاره به بازدیدهای دورهای از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی اس//تان گفت: با بازدید از واحدهای تولیدی استان بوشهر سعی داریم ضمن حل مشکالت تسهیالتی آنها، زمینه توسعه فعالیت این واحدها را فراهم کنیم.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی بوشهر، مصطفی ساالری در بازدید از واحد بس//تهبندی مرغ گوش//تی و مواد پروتئینی در شهرک صنعتی بوش//هر با بیان اینکه بازدید از واحده//ای تولیدی نیمهفعال از برنامههای مهم مس//ئوالن دس//تگاههای اجرایی ذیربط است، اظهار کرد: بازدید از این واحدها ماههاس//ت که در استان بوشهر اجرا میشود که نقش مهمی در رفع مشکالت آنها داشته است.

س//االری با بی//ان اینکه در این بازدیدها مش//کالت واحدهای نیمهفعال، راکد و واحدهایی که به توس//عه نیاز دارند، بررس//ی میش//ود، تصریح ک//رد: واحدهای تولیدی اس//تان بوش//هر که امکان توس//عه در آنها با اس//تفاده از ظرفیت موجود فراهم است م//ورد حمایت قرار میگیرد و با تامین تس//هیالت مورد نیاز در کوتاهترین زمان طرح مورد نظر اجرایی میشود.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه با تامین تسهیالت مورد نیاز، واحدهای نیمهفعال براس//اس برنامهریزی فعال میشوند، افزود: با بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی نیمهفعال و راکد استان بوشهر ضمن حل مشکالت تسهیالتی آنها زمینه توسعه فعالیت این واحدها فراهم میشود.

ساالری با تاکید بر مشارکت بانکها در رفع مشکالت واحدهای تولیدی اس//تان بوشهر بیان کرد: در این بازدیدها مدیران شعب بانکهای اس//تان حضور دارند که با بررس//ی مشکالت واحدها زمینه پرداخت تسهیالت مورد نیاز آنها فراهم میشود.

وی از اجرای طرح توس//عهای در واحدهای صنعتی و تولیدی استان بوش//هر خبرداد و گفت: واحدهای تولیدی استان بوشهر که دارای طرح توس//عهای هستند با استفاده از ساختمان فعلی آنها با پرداخت تسهیالت توسعه یافته و زمینه اشتغالزایی بیشتر آنها فراهم میشود.

همچنی//ن مه//دی صفوی، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی بوش//هر در این بازدید گفت: در این بازدید و با پیگیری اس//تاندار و مس//ئوالن صنعت//ی اس//تان به این واح//د صنعتی تس//هیالت پرداخت ش//د و منجر به بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید شد.

صفوی اف//زود: تاکنون 14 واحد صنعتی داخل ش//هرکها و نواحی صنعتی که در س//ایت بهینیاب ثبتنام کردهاند موفق به دریافت تسهیالت طرح رونق تولید شدهاند.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر اطالع از وضعیت واحدهای تولیدی، بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و اینکه آیا مصوبات کارگروه تس//هیل و رفع موانع تولید اس//تان برای پرداخت تسهیالت، دراختیار این واحدها قرارگرفته یا خیر و بررسی وضعیت رونق واحد از جمله اهداف این بازدیدها است.

اس//تان بوش//هر دارای 91ش//هرک و ناحیه صنعتی است که هماکن//ون 613واحد تولیدی فعال در این ش//هرکها مس//تقر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.