نخستین نشست ممیزی ایمنی شهرک صنعتی کرمان یک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون فنی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمان از برگزاری نخس//تین نشس//ت ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی ش//هرک صنعتی کرمان یک خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمان، حس//ین معاذاله//ی گفت: در این نشس//ت به بررسی نحوه انجام ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کرمان یک با حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان پرداخته شد.

به گفته معاذالهی، مقرر ش//د حوزه معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزش//کی کرم//ان ب//رای ارائه برنام//ه زمانبن//دی الزم با پیشبینی گروههای پرسش//گری و تجهیزات کافی در یک هفته آینده اقدام کنند.

مع//اون فنی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی کرم//ان افزود: پیشبین//ی الزم در صورت نبود همکاری واحدهای مس//تقر در شهرک کرمان یک درنظر گرفته شد که با حضور نماینده شرکت ش//هرکها و ناظر پروژه صورتجلس//ه تا در صورت بروز هرگونه مشکل مرتبط در واحد مورد نظر مشاور و کارفرما مسئولیتی در قبال آن نداشته باشند.

معاذالهی تاکید کرد: ش//رکت شهرکهای صنعتی کرمان در انعقاد قراردادی با دانش//گاه علوم پزش//کی کرمان طرح ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی را در دستور کار دارد.

معاون فنی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمان همچنین از برگزاری دومین نشست سرپرستهای تصفیهخانههای فاضالب سراس//ر اس//تان کرمان خبرداد و گفت: در این نشست عملکرد و بهرهب//رداری از تصفیهخانهه//ا و ش//بکه جم//عآوری فاضالب شهرکهای صنعتی استان بررسی و تصمیمهای الزم گرفته شد.

معاذالهی ادامه داد: براعمال راهکارهای کاهش مصرف انرژی تاکید و مقرر شد اقدامات الزم در دستور کار تصفیهخانهها قرار گیرد.

وی افزود: ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان کرمان دارای ٨ تصفیهخان//ه فاضالب ب//ا ظرفیت پذیرش 5 ه//زار مترمکعب فاض//الب در ش//بانهروز در ش//هرکهای صنعت//ی کرمان یک، کرمان٢، س//یرجان یک، رفس//نجان یک، جیرفت یک، بم، زرند یک و کهنوج اس//ت و نزدیک به ٠٨درصد واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان را زیرپوشش قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.