صنایع بزرگ دانشبنیان شوند

گزارش «گسترش صنعت» از پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

هر س//ال هفته پژوهش و فن//اوری ای//ن نوی//د را ب//رای پژوهش//گران و دانش//گاهیان ب//ه هم//راه دارد ک//ه بتوانند دستاوردهای خ//ود را به نمایش بگذارند. از آنجایی که بیشترین حجم پژوهشهای کش//ور را تحقیقات پایه تش//کیل میدهند و نیاز به فرهنگسازی ب//رای کاربردی کردن پژوهشها بیش از پیش احس//اس میشود از این رو برگزاری هفته پژوهش میتواند در تحقق این امر راهگش//ا باشد. در این راستا پنجمین جش//نواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت و دهمین همایش تحقی//ق و توسعه صنعت،مع//دن وتجارت ۲۲ آذر در سالن خلیجفارس نمایشگاه بینالمللی با حضور محمدرض//ا نعم//تزاده، وزیر صنع//ت، معدن و تجارت برگزار شد.

مهندس نعمتزاده، ضمن تشکر از فعاالن عرصه علم و فناوری و بهویژه بخش صنعت کشور گفت: از تمام کسانی که بانی خیر برگزاری هفته پژوهش شدن//د ازجمله وزارت علوم، تحقیق//ات و فناوری تشکر میکنم. برگزاری چنین همایشهایی نشان از حرک//ت رو به جلوی کش//ور در بخ//ش علم و فناوری است.

او افزود: رهبر معظم انقالب همواره در بخشهای مختلفی از سخنان گرانبهایش//ان تاکید ویژهای بر ارتق//ای علم و فناوری کش//ور دارند و همواره این دغدغ//ه را دارند که رتبه علم و فناوری کش//ور در چه سطحی است.

نعمتزاده با بی//ان اینکه در تمامی علوم بهویژه عل//وم تجرب//ی پژوهش پای//ه علم اس//ت، تصریح ک//رد: از اوایل انق//الب بنده تاکی//د داشتم و باید به تحقیقات کاربردی اهمی//ت داد؛ همانطور که کشورهای پیشرفته به تحقیق اهمیت میدهند و توجه به این موضوع است که سهم تولید ناخالص داخلی آنها را در امر پژوهش باال میبرد. به طوری ک//ه در این کش//ورها تحقیقات پای//ه ۰۳درصد و ۰۷درصد تحقیقات کاربردی هستند. این در حالی است که در کشورمان این موضوع درست برعکس اس//ت و به عبارتی ۰۳درص//د تحقیقات کاربردی و ۰۷درص//د تحقیقات را تحقیقات پایه تش//کیل میدهد و بودجه پژوهش اغلب از طریق دانشگاهها و مراکز دولتی برای تحقیقات پایه به کار میرود.

ه//م اکنون سهم تحقیق//ات کاربردی بنگاههای تولیدی و صنعتی کم اس//ت در صورتی که توجه به تحقیق//ات کاربردی میتوان//د نقش موثری در اقتص//اد داشته باشد. از این رو الزم است کس//انی که در تولی//د، صنعت و معدن فعالیت دارند نقش بیشتری در تحقیقات کاربردی داشته باشند.

وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تجارت با بی//ان اینکه هرچند مق//االت علمی متعددی از پژوهش//گران ایران//ی در مج//الت خارجی به چ//اپ میرسد اما نمود این مقاالت در جامعه و اقتصاد کم است.

پژوه//ش در تمام حوزهها از بنگاههای کوچک و متوس//ط گرفته تا خانوادهها میتواند نقش موثری را ایفا کند. در صورتی که در این حوزه غفلت کنیم اثرات منفی آن را شاهد خواهیم بود.

نعم//تزاده ضمن تاکید بر اینکه توصیه میکنم به تحقیقات کاربردی بیشتر اهمیت دهیم، گفت: زمانی ک//ه بن//ده در صنایع پتروشیم//ی فعالیت داشتم تمام تالش ما این بود که فاصله بین جوامع علمی و صنای//ع را کم کنیم چراکه ارتباط صنایع با دانش//گاه ب//رای صنایع سود م//یآورد. بنابراین اگ//ر بنگاههای تولیدی و صنعت//ی به منابع علمی بزرگ و مراکز دانشگاهی متصل نشوند درنهایت با شکس//ت مواجه میشوند. در مقابل دانشگاهها هم باید با صنایع همکاری کنند تا زبان مشترکی بین صنایع و دانشگاهها به وجود آید.

همیش//ه هزینهک//رد در پژوه//ش درآم//د را با خود به هم//راه آورده است. به یاد دارم که از یک بنگاه اقتصادی در هلن//د بازدید میکردم که تیم تحقی//ق و توسعه آن را ۸۲ نفر تش//کیل میدادند و ب//ا نوآوری که اعضا در ساخ//ت قطعات هواپیما داشتند هزینه آن بنگ//اه اقتصادی را با سودآوری که به وجود آورده بودند تامین میکردند.

او در ادام//ه به نقش و اهمیت واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و افزود: در صورتی که هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط بتواند حتی یک نفر را برای واحد تحقیق و توسعه خود در نظر بگیرد همین یک نفر میتواند ارتباط آن بنگاه را با صنایع برقرار کند. درواقع واحدهای تحقیق و توسعه میتوانند نیاز بنگاههای اقتصادی را شناسایی کرده و ب//ا فرموله کردن این معیارها و اشتراکگذاری با دانش//گاهها نیاز بازار را توسعه دهند.

نعم//تزاده ارتباط ب//ا دانش//گاهها و رسیدن به نوآوری را دو حس//ن واحده//ای تحقیق و توسعه دانس//ت و تصریح ک//رد: با نوآوری ک//ه واحدهای تحقیق و توسع//ه در بنگاههای اقتصادی به وجود میآورند فرآیندها در ای//ن بنگاهها بهبود مییابد و ضایع//ات کم خواهد شد. به ی//اد دارم زمانی که ب//رای بازدید از شرک//ت نفت شل رفت//ه بودم از آنه//ا درخواست ک//ردم که ابت//دا از واحد تحقیق و توسع//ه آن بازدی//د کن//م. مدی//ر تحقیقات این شرک//ت نفتی زمان و قیم//ت تمامشده نفت خام را دو شاخ//ص مهم ارزیابی خود ق//رار داده بود تا بتواند در طول زم//ان هزینه تولید نفت را کاهش دهد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت پژوهشها باید هدفمن//د و در خدمت جامعه و اقتصاد باشد. واحده//ای تحقیق و توسعه مانند دیگر بخشهای بنگاهه//ای اقتصادی همچ//ون کارگزینی، نیروی انسانی ...و یکی از بخشهای مهم هر بنگاه تولیدی و صنعتی به شمار میرود.

نعمتزاده همچنین با اش//اره به اینکه براساس نظ//ر ست//اد فرمانده//ی اقتصاد مقاومت//ی وزارت صنعت، مع//دن و تجارت بهعنوان هماهنگکننده برنام//ه اقتصادی دانشبنیان معرف//ی شده است، اف//زود: گرامیداشت هفته پژوهش نی//ز ثمره این برنامهریزیهاس//ت و ما ضمن حمایت از صنایع و فعالیته//ای دانشبنیان عالقهمند به نفوذ صنایع دانشبنیان در صنعت هستیم.

اقتص//اد مقاومت//ی چکی//دهای از فعالیته//ای اقتص//ادی کش//ور اس//ت ک//ه بع//د از ۰۳ س//ال تالش بهدست آم//ده است. در اقتص//اد مقاومتی ۵ رویک//رد مردمی ب//ودن، رویک//رد دانشبنیان، رویک//رد عدالتمح//ور ب//ودن، رویک//رد استفاده از توانمندیه//ای درون//ی و رویک//رد استف//اده از توانمندیهای بیرونی مد نظر قرار گرفته است.

از این رو اقتصاد کش//ور باید بر پایه دانش باشد همان طور که در کش//ورهای پیش//رفته اقتصاد بر این پایه توسعه مییابد.

او اف//زود: اکن//ون برخ//ی از صنایع کش//ور در ح//ال دانشبنیان شدن هس//تند اما نی//از است تا تمامی صنایع کش//ور رویکرد دانشبنیان شدن را پی//ش گیرند و اگر بتوانیم صنایع بزرگ کش//ور را دانشبنی//ان کنیم میتوانیم اثرات مثبت آن را در اقتصاد به خوبی مش//اهده کرده و از این دستاورد سود ببریم.

گفتن//ی است در پایان این مراسم از برگزیدگان پژوهش و فن//اوری تقدیر و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت لوح یادبودی به پژوهش//گران اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.