بودجهای که بر بنیان دانش نبود

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

م//ا در مرز انق//الب فناوری و صنعت//ی ایس//تادهایم که روش زندگ//ی، ک//ار و پیون//د م//ا با دیگ//ران را از بنی//ان دگرگون میس//ازد. ای//ن دگرگون//ی در اندازه، گس//تردگی و پیچیدگی ب//ا هیچی//ک از آزمودهه//ای پیشین بش//ر سنجیدنی نیست. با اینکه م//ا هنوز نمیدانیم این پدیده چگونه نمای//ان میشود ولی ی//ک چیز روشن است؛ اینکه واکنش ب//ه آن باید فراگیر و یکپارچه باشد و همه کس//انی که در سیاست جهانی سهم دارند از بخشهای دولتی و خصوصی تا دانشگاهها و نهادهای مردمی هم//ه را در برگیرد اما عبور از مرز فناوری و صنعت به ابزارهایی نیاز دارد. نگاهی به وضعیت صنعت کش//ورمان نشان میدهد با اینکه در عصر فراصنعتی به سر میبریم اما زیرساختهای کشور برای صنعتیسازی فراهم نش//ده است در این دوران ما ناچاریم پابهپ//ای عصر فراصنعتی حرک//ت و کمبودهای صنعتی را برای تحق//ق اهداف پیشرو جبران کنیم. هرچند صنعت کش//ورمان ب//ا کمبودهایی مواج//ه است اما نباید از عص//ر فراصنعتی غافل باشی//م. در این دوران است که بای//د تمام جزئیات این تحول را بازنگری کنی//م و مبانی پایه را تغییر دهی//م. در شرایط کنونی کارشناسان به این ب//اور رسیدهاند که احیای هر صنعتی به جز مجهز کردن آن به فناوریه//ای روز امکانپذیر نخواهد بود. در ای//ن میان توجه به دو عامل اساسی ب//رای مجهز کردن صنعت کشور به فناوریهای روز ضروری به نظر میرسد؛ یکی اینکه از بودجه ۰۹ هزار میلیارد ریالی علموفناوری برای سال ۶۹ به نحو احس//ن استفاده کنیم و دیگری اینکه زمینه بومیسازی فناوری را با ورود شرکته//ای خارجی فراهم کنیم تا ورود شرکتهای خارجی به جای اینکه مانعی برای ابداع و اختراعات پژوهشگران ایرانی باشد خود زمینهای را برای رسیدن به نوآوری فراهم کند. با نگاهی جزئی به بودجه سال ۶۹ برای اجرای سیاستهای کلی علموفناوری مشخص میشود که به منظور فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی کشور ب//رای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۸ ه//زار و ۰۲۶ میلیارد ریال، ب//رای وزارت بهداشت، درمان و آم//وزش پزشکی ۲ هزار و ۶۹ میلیارد ریال و برای وزارت جهاد کش//اورزی ۲ هزار و ۴۶ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است. به منظور حمایت از پروژههای اقتصاد مقاومتی ۷ هزار و ۰۶۱ میلیارد ریال بودجه دی//ده شده است. بودجه حمایت از تولید دانشبنیان، طرحهای ک//الن و ستادهای راهب//ری در حوزه معاون//ت علمی و فناوری رییسجمه//وری در ای//ن بخش ۷ ه//زار و ۰۰۲ میلی//ارد ریال است. برای حمایت از جذب دانش//جویان خارجی در دانشگاهها و مراکز پژوهش//ی و جذب اساتید خارجی مشمول بودجه ۰۵۴ میلیارد ریال، تحقق قطبهای علمی کشور مشمول بودجه ۰۰۷ میلیارد ریال، مرجعیت ملی ایمنی زیس//تی مشمول بودجه ۰۳ میلی//ارد ریال و حمای//ت از انجمنهای علمی مش//مول بودجه ۰۰۵ میلیارد ریال است. تنها بخش//ی از بودجه تعیینشده برای مراکزی اس//ت که در حوزه علموفناوری فعالیت دارند. با تعیین ای//ن بودجه نگاه به دو حوزه که وضعیت علموفناوری کش//ور را با چالشه//ای مواجه میکند اساسی است؛ یکی اینکه آیا امروز زمان آن نرسیده که به گسیختگی نهادی در حوزه علموفناوری ب//ا وجود سازمانه//ای متعدد در آن از جمل//ه معاونت علمی و فن//اوری و ریاستجمهوری، وزارت عل//وم، تحقیقات و فناوری، جهاد دانش//گاهی، وزارت بهداشت، درم//ان و آموزش پزشکی، وزارت جه//اد کش//اورزی ...و پایان دهیم یا یک نه//اد اصلی را مامور یکپارچهس//ازی فعالیتهای این نهاده//ا برای جلوگیری از موازیکاریه//ا کنیم و دیگر اینکه آیا ای//ن بودجه جوابگوی اج//رای طرحهای فناورانه خواهد بود یا خیر؟ این در حالی است که وضعیت اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص داخلی ما زیر ۵ درصد اس//ت. باید هدفگذاری کنیم برای ۰۱ سال آینده تولید ناخالص داخلی به ۰۱ درصد برسد.

طیبه جهانبازی

روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.