کاهش سهم فناوری فضا از الیحه بودجه

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دول//ت به موض//وع فناوری فضایی در بودجه س//ال ۶۹ مبلغی حدود ۰۲میلیارد تومان اختصاص داده که این اعتبار نسبت به موضوع فناوری فضایی در الیحه بودجه سال ۵۹ کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، فن//اوری فضایی در بودجه پیش//نهادی سال ۶۹ ک//ه از سوی دولت به مجلس ارائه شده حدود ۰۲میلیارد تومان ردیف اعتبار دارد که این رقم کاهش بودجه را نسبت به سال ۵۹ نشان میدهد.

در س//ال ۵۹ فن//اوری فضایی بیش از ۰۲میلی//ارد و ۰۰۴هزار تومان اعتب//ار دریافت ک//رد که این مبلغ عالوه بر هزینهک//رد سازمان فضایی و مرکز ملی فضایی به توسعه کاربردهای فضایی نیز اختصاص یافت.

در الیحه بودجه امس//ال، دولت در چن//د بخش مربوط به مرکز ملی فضایی، سازمان فضایی ایران، پژوهش//گاه فضایی و پژوهشگاه هوافضا، بودجههای مجزا برای حوزه فناوری فضایی پیشبینی کرده است.

در بودج//ه تنظیم و ارائهشده دولت ب//ه مجلس، مرکز ملی فضایی از مح//ل اعتبارات اصلی معاونت علمی و فن//اوری ریاستجمهوری مبلغ ۰۵میلیارد و ۰۲میلیون تومان اعتبار دریافت خواهد کرد. بر این اساس از محل بودجه وزارت ارتباطات به سازمان فضایی ایران مبلغ ۴۱میلیارد و ۰۰۳میلی//ون توم//ان و به پژوهش//گاه فضایی ای//ران ۵۲۱میلیارد و ۶۵۸میلیون تومان اختصاص مییابد، در همین حال از برآورد اعتبارات ردیفه//ای متفرقه نیز هزینه فعالیته//ای فضایی سازمان فضایی یک میلی//ارد و ۰۰۴میلی//ون توم//ان در نظر گرفته شده است. پژوهش//گاه هوافضا از محل اعتبارات وزارت علوم از بودجه دستگاههای اصلی مبلغ ۲میلیارد و ۳۴۸میلیون و ۸۵هزار تومان بودجه میگیرد و این درحالی است که به بخش فضا از محل اعتبارات سیاستهای کلی علم و فناوری ابالغی رهبر معظم انقالب نیز بودجه جداگانهای اختصاص یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.