افت رتبه نوآوری ایران

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

عضو سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان اینکه در کشور بیشتر ب//ه واردات توجه شده و هنوز تولیدکننده فناوری نیس//تیم، گفت: ایران در جایگاه جهانی نوآوری ۶ رتبه افت کرده است.

به گزارش مهر، خس//رو سلجوقی در اجالس توسعهدهندگان وب فارس//ی که در محل همایشهای وزارت ارتباطات در حال برگزاری است با اشاره به لزوم افزایش تولید در حوزه فناوری با هدف افزایش بهرهوری تاکید کرد: هماکنون حرکت اولیه به سمت وب ۳ در ایران انجام شده اما معتقدیم با توجه به اینکه هنوز به عصر اطالعات وارد نشدهایم، این حرکت به کندی پیش میرود.

وی با بیان اینکه حرکت از عصر کشاورزی به سمت عصر مفاهیم در چن//د صد س//ال اخیر به سرع//ت انجام شده، اف//زود: هماکنون بس//یاری از کش//ورها وارد عصر مفاهیم و اطالعات شدهاند و این در حالی است که ما بهدلیل نبود نظام آموزشی و تفکری در این عرصه با خأل روبهرو هستیم.

سلجوق//ی با اشاره به اینکه شرکته//ای فناوری اطالعات در دنیا ۰۱ شرک//ت برت//ر اقتصادی را رق//م زدهاند، گفت: برآوردها نش//ان میده//د که ۴ شرکت فناوری اطالع//ات در دنیا بیش از ۴ میلیارد نف//ر از جمعی//ت دنیا را به خود مش//غول کرده و ب//ه آنها سرویس میدهند.

وی افزود: پیشبینیها نش//ان میده//د از سال ۹۰۰۲ تا ۰۲۰۲م روند رشد اطالعات ۴۴ برابر شده و این در حالی است که هماکنون هر ۳۱ ماه یکبار روند رشد دانش در فضای مجازی دو برابر میشود و جالبتر آن است که با توسعه شبکههای اجتماعی شاهد هس//تیم ک//ه در ای//ن فضا ه//ر ۲۱ ساعت یکبار رش//د دان//ش دوبرابر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.