همکاری شرکت نفتی با دانشگاه پیام نور

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

دانش//گاه پی//ام نور در راست//ای توسعه همکاریهای مش//ترک و همهجانبه علمی، پژوهشی و فناوری و با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرحهای پژوهشی، مطالعاتی، توسع//های، کاربردی، مش//اورهای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به منظور دستیابی به دانش مربوط و فناوریهای مورد نیاز آن، اقدام به امضای تفاهمنامه همکاری با این شرکت کرده است.

ب//ه گزارش ایس//نا، تفاهمنامه همک//اری میان دانش//گاه پیام نور استان گلس//تان و شرک//ت ملی پخش فرآوردههای نفت//ی ایران، با حضور قربان شهریاری، رییس دانش//گاه پیام نور استان گلس//تان و علیرضا فروغنیا، مدیر پژوه//ش، توسعه و فناوری شرکت ملی نفت منطقه گلس//تان در محل دفتر ریاست دانش//گاه به امضای دوطرف رسید.

شهری//اری به تعهدات این دانش//گاه در امض//ای تفاهمنامه اشاره ک//رد و گفت: دانش//گاه پی//ام نور گلس//تان درصدد اس//ت امکانات پژوهش//ی، آزمایش//گاهی، کارگاهی، کتابخان//ه و اطالعرسانی مورد نیاز شرکت را مطاب//ق ضوابط تامین کند و اجرای طرحهای توسعه فناوری و انجام پروژههای پژوهش//ی مورد نیاز شرکت را در اولویت قرار دهد.

به گفته وی، معرفی اعضای هیات علمی برای انجام مش//اورههای علمی درصورت درخواست شرکت، ترغیب و تش//ویق دانش//جویان تحصیالت تکمیلی به منظور اخذ پایاننامههایی متناسب با نیازهای شرک//ت و در اختی//ار ق//رار دادن نس//خهای از کتابها و نش//ریات متناسب با نیاز و درخواست شرکت از دیگر تعهدات دانشگاه پیام نور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.