مالیات بر پژوهش به میزان ۵درصد کاهش مییابد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

معاون حقوقی وزارت عل//وم از تصویب کلیات «الیحه اصالح تبصره ماده ۶۸ اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم» خبر داد و گفت: مالیات بر درآمد حاصل از کار پژوهشی ۵درصد با تصویب مجلس کاهش مییابد.

به گزارش مه//ر، محمد روشن گفت: کلی//ات «الیحه اصالح تبص//ره م//اده ۶۸ اصالح//ی قان//ون مالیاتهای مس//تقیم» در کمیس//یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. یکی از اموری که باعث تشویق پژوهشگران برای انجام پژوهش میشود کاهش نرخ مالیات مستقیم بر درآمد آنان است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: با توجه به این مس//ئله که در سالهای اخیر نسبت به افزایش مالیات بر درآمد اعض//ای هیات علمی اقدام شده ب//ود و این امر یک مقدار باعث شده بود برخی افراد نسبت به انجام کارهای پژوهشی آنطور که باید اهتمام نکنند، براساس یک دوراندیش//ی، دولت نس//بت به تدوی//ن الیحه با امضای وزیران علوم و اقتصاد به مجلس شورای اسالمی اقدام کرد.

وی اف//زود: چنانچه جزئیات این الیحه نیز مانند کلیات آن در صحن مجلس مصوب ش//ود امیدواریم که با کاهش نرخ مالیات ب//ه ۵درصد باعث رش//د انجام پژوهشه//ا و تحقیقات کالن در کشور شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.