بلبشو در بازار سم ۰۰۱میلیارد دالر واردات از چین و هند

در گفتوگوی «گسترش صنعت» با رییس انجمن تولیدکنندگان سموم کشور مطرح شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

تولید س/م بهدلیل مصرف باالی آن ضمن ایجاد عوارض زیس/تمحیطی میتواند اثر منفی در محصوالت کش/اورزی داشته باش/د. حال در چنین ش/رایطی نزدیک به 100 میلیارد دالر سم از کشورهای چین و هند به ایران وارد میشود. علی محمد عرب، رییس انجمن تولیدکنندگان سم ایران در گفتوگو با گس/ترش صنعت ضمن تایید توان 95 درصدی تولید داخلی سم از ثبت 79 ش/رکت واردکننده انتقاد کرد و گفت: درحالحاضر در این صنعت تولیدات زیرپلهای با برچسب ش/رکتهای معتبر نیز عرضه میشود که میتواند نش/اندهنده دستهای پشت پرده باشد زیرا ایران میتواند همان س/موم وارداتی از چین و هند را تولید کند. با اینحال 79 ش/رکت وارداتی ثبت و در بازار این محصول بلبشو شده است. متن کامل این گفتوگو را میخوانید.

درحالحاض//ر شرکته//ای ایران//ی در زمین//ه فرموالسیون سموم کش//اورزی فعالیت میکنند و در س//ال ۰۵۱ میلیون قلم سم در کش//ور با تامین مواد اولی//ه از خ//ارج فرموالسی//ون میکنند. ب//ا توجه به نیاز کش//ور ساالنه نزدیک به ۰۲ هزار تن در کش//ور س//م تولید میکنیم. در شرایط//ی که ظرفیت اسمی کارخانهه//ا ۰۰۳ ه//زار تن است با این وجود کش//ور ساالن//ه بین ۵۲ تا ۰۳ هزار تن نیاز دارد که بخش//ی از آن به صورت آماده وارد و ۰۷ درصد آن در کش//ور فرموله میشود. در کش//ور ما زمان//ی که محصولها برای نخستین بار تولید میشود برخی بدون توجه به ظرفیته//ا به تولید آن روی میآوردند و این موضوع باع//ث میشود در کش//ور ۰۰۳ هزار ت//ن تولید سم ظرفیتسازی شود در حالی که سقف مورد نیاز کشور به این محصوالت بس//ته است. درحالحاضر دستگاه دولتی سازمان حفظ نبات//ات اقدامات اجرایی درباره اثرگذاری و مقاومت آفتها به سم را ارزیابی میکند و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تحقیقات آزمایشگاهی الزم را انج//ام میدهد. درواق//ع ارزیابی تولید سموم کش//اورزی زیر نظر سازمان حفظ نبات//ات با کنترل استاندارده//ا انجام میشود. حاال مهم نیس//ت که از کش//ور دیگری محصول آماده وارد شود یا اینکه مواد اولیه باشد و در ای//ران فرموله شود. تنها بعد از تایید ای//ن سازمان اج//ازه توزیع خواهد یاف//ت و حتی اگر توزیع شده باش//د در صورتی که استانداردهای مورد نیاز را رعایت نکرده باشد اجبار میکنند که محصول را در بازار جمع کنند. سم//ی که بهصورت زیرپلهای تولید یا با نشان و برچسب کارخانهای اسم و رسمدار ب//ه صورت غیرقانونی وارد ب//ازار میشود را به عنوان سموم در نظ//ر نمیگیریم. از ای//ن رو میتوان گفت بازار تقلب در سموم نی//ز وجود دارد که سازمانها و دستگاههای دولتی پیگیر این موضوع هس//تند و اگر ما نیز تقلبی این چنینی ببینیم به دستگاه مس//ئول اطالع میدهیم و دستهای پش//ت پ//ردهای در این زمینه وجود دارد. درحالحاضر سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از این مس//ائل نش//انسازی را شروع کرده ک//ه شرکتها باید فرمول و نش//ان محصول را ثبت کنند. €

€وضعیت تولید سم در ای/ران چگونه اس/ت و با توج/ه به اینک/ه کیفیت پایی/ن ای/ن محصوالت میتوان/د ع/وارض جانبی داش/ته باش/د روند ارزیابی اس/تاندارد این محص/ول چگونه انجام میشود؟

می/زان ب/االی تولی/د س/م میتوان/د در محصوالت کش/اورزی اثر منفی بگذارد تاجایی ک/ه برای مصرف انس/ان نیز مضر باش/د، با این وضعیت چه رویکردی ب/رای کاهش عوارض در نتیجه بهینهس/ازی تولید سم کشاورزی در نظر گرفته شده است؟

وقت//ی سمی از مراجعه ناظ//ر تاییدیه تولید گرفت یعنی مص//رف آن در محصوالت کش//اورزی عوارض جانبی ایجاد نمیکند. البته در شرایط کنونی بهدلیل تغیی//رات آب و هوایی ...و می//زان، نوع و جنس سم کاه//ش یافت//ه و درنتیج//ه مجم//وع س//م مصرفی کش//اورزی نیز کمت//ر شده و از ۰۳ ه//زار تن به ۵۲ ه//زار تن رسیده اس//ت چراکه دز برخ//ی سموم نیز کاهش یافته برای نمونه پی//ش از این در یک هکتار ت//ا ۴ لیت//ر از سم خاصی استفاده میش//د اما امروزه س//م جدیدی تولید شده که ب//ا ۰۵ گرم تا یک لیتر همان میزان مس//احت را سمپاشی میکند. بنابراین باید توجه داشت که ظرفیت تولید محصوالتی مانند سموم در کشور محدود است و نمیتوان تنها با رونق کشاورزی در دوره زمانی کوتاهی ظرفیتسازی کرد. از طرف دیگر هر سم//ی را باید با دز معینی استفاده ک//رد. حال ممکن است سمی جدید اثرگذاری خوبی داشته و کش//اورز به جای یک نوبت چند بار در سال مصرف کن//د و این مصرف بیرویه مقاومت علفهای ه//رز را بیش//تر میکن//د و درنهای//ت در بلندم//دت علفهای هرز جدی//دی میرویند که مقاومت آنها به سم به قدری باال رفته که باید نوع سم را عوض کرد. هرچند بای//د توجه داشت که اثر ک//م سم به عوامل دیگری همچ//ون مقاومت گیاه//ان، بیتاثیری سم، سمپاش، کالیبراسیون سمپاشی و زمان سمپاشی نیز برمیگردد. €

برای ثبت یک س//م باید به سازمان حفظ نباتات و هیات نظارت بر سموم برویم و مشخصات سم، فرمول و مسائل زیستمحیطی و بهداشتی آن را اعالم کنیم که به هیات ۸ نفرهای ب//ا نمایندگانی از سازمانهای مختلف همچ//ون محیطزیس//ت، جهاد کش//اورزی ...و م//یرود ک//ه قبل از ارسال سم به آزمایش//گاه در آن هی//ات بررسی میشود و بعد از اخ//ذ تاییدیه به آزمایشگاه موسسه گیاهپزشکی میرود و یک سال در ۳نقطه کش//ور یا ۳ سال در یک نقطه کش//ور ارزیابی میشود و پس از مقایس//ه با سموم مشابه در صورتی که کیفی//ت آن تایید شد دوباره نتیج//ه آزمایش به هی//ات برمیگردد و این هی//ات در صورتی که تایید شد تصمیم میگیرند در یک دوره زمانی قبل از اینکه ب//ه صورت انبوه به بازار وارد شود به صورت جزئی به بازار عرضه شود. بنابراین ابتدا تولیدکننده پیش//نهاد میکن//د که میزان مصرف س//م دو در هزار یا یک در ه//زار باشد و در دامنه ۸/۱ تا ۲/۲ از سوی موسس//ه گیاهپزشک//ی تعیی//ن میش//ود از ای//ن رو به صورت توصیهشده روی قوطی درج میشود که کشاورز باید براساس آن عمل کند اما برخی از کشاورزان براساس تغیی//رات محیطی که در ی//ک دوره زمانی به وجود آم//د و تاثیر سموم کاهش یافته بود دز مصرف را باال بردند و این رویه امروز در بین کشاورزان خردهپا هنوز وجود دارد اما کش//اورزان بزرگ و مجتمعهای کشت و صنع//ت براساس دستورالعم//ل توصیهشده مصرف میکنن//د زیرا استفاده بیش از دز م//ورد نیاز نه تنها موجب آسیب به محصول میش//ود بلکه آسیبهای زیستمحیطی نیز به همراه دارد. €

درحالحاضر مواد اولیه مورد نیاز تولید سم را وارد میکنیم، گرچه در گذشته برای بیش از ۰۱ نوع سم م//واد اولیه در داخل از س//وی برخی پتروشیمیها با هزین//ه باالتری تولید میش//د و واردات آن قطع شد ام//ا از آنجایی که شرکت دولتی ب//رای این محصول ظرفی//ت ۳ هزار تن//ی ایجاد کرده ب//ود و بعد معلوم شد که نیاز کش//ور به این م//اده اولیه ۰۰۳ تن است تولیدکنندههای داخلی بعد از چند سال ورشکس//ته شدند؛ این در حالی است که ۰۱ برابر نیاز داخلی بود و امکان صادرات نیز وجود نداشت زیرا امکان رقابت با کشوری مانند چین را نداشتیم. درحالحاضر بیش از ۶۹ درصد سموم کشور از چین و هند وارد و در ایران فرموله میشود و کمتر از ۴ درصد از ژاپن و اروپا وارد میشود که مخت//ص تولیدکنندهای اصلی است، زیرا تولیدکنندهای که محصول جدیدی را عرضه میکند به او اج//ازه میدهند تا ۰۱ سال به صورت انحصاری همان محصول را تولید کند تا بتواند هزینههای اولیه راهاندازی محص//ول را تامین کن//د. درحالحاضر به کش//ورهایی همچون عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنس//تان و آذربایجان نزدیک ب//ه ۲ هزار تن صادر میکنیم که ارزش آن نزدیک به ۰۰۲ میلیون تومان میش//ود و در مقابل ۰۰۱ میلیون دالر واردات داریم چراک//ه متاسفان//ه در سالهایی که توزی//ع سم آزاد شد مج//وز ۹۷ پروانه واردات سموم آماده صادر شده اس//ت. در واقع تا سال ۴۸ سم تعزیراتی بود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تنها اجازه واردات و توزیع س//م را داشت. بعد از چند سال سازمان حفظ نباتات بهدلی//ل افزایش تع//داد این شرکتها ص//دور پروانه جدید را متوقف کرد، زیرا درحالحاضر نزدیک به ۵۶ تولیدکننده در داخل کشور هستند که با اضافه کردن شرکته//ای واردکننده نزدیک به ۰۵۱ شرکت فعال در عرض//ه این محصول وجود دارند و بازار بلبش//ویی در سموم ب//ه وجود آمده است. در زم//ان آزادسازی عرضه سم انجمن (ابتدای دهه ۰۸) تازه شروع به کار کرده بود و من نیز از سال ۶۸ بعد از اینکه از سازمان حفظ نباتات بازنشس//ته شدم به عضویت این انجمن درآمده بودم.

درحالحاض//ر ماده اولیه سم//وم از ۲ تا ۰۲ درصد اس//ت که تولیدکنندهای ک//ه ۰۲ درصد وارد میکند ۰۸ درص//د را از داخل تامی//ن و نزدیک به ۵۱ حلقه تولی//د از کارتن، قوطی، برچس//ب، حالل ...و را فعال میکند که امروزه ۲ هزار اشتغال مستقیم و برای ۰۱ هزار نفر به صورت غیرمس//تقیم اشتغال ایجاد کرده در حال//ی که نزدی//ک به ۶۹ درصد س//م ایران را در داخ//ل میتوان تولید کرد ۰۶ درص//د از چین و ۰۳ درصد از هند وارد میشود. حال وقتی ایران میتواند تولی//د کند چ//را باید این محص//ول را وارد کنیم؟ از طرف دیگر این میزان محصول//ی که ایران نمیتواند تولید کند چینیه//ا و هندیها نیز نمیتوانند تولید کنند. از مش//کالت دیگری ک//ه در این صنعت وجود دارد مسائل گمرکی برای واردات مواد اولیه است زیرا سمپاش//ی بای//د در یک دوره زمان//ی ۰۱ تا ۵۱ روزه انجام شود که اگر مصرف نش//ود باید در انبار ذخیره ش//ود تا سال زراع//ی آینده مصرف ش//ود. حال باید توج//ه داشت که سم دو س//ال تاریخ انقضا دارد و در شرایطی که استفاده نشود باید دوباره آزمایش شود و اگر قابلیت مصرف داشت یکسال دیگر تاریخ انقضای آن تمدید میشود در غیر این صورت باید فرمول آن اصالح شود.

می/زان مص/رف توصی/ه ش/ده س/م برای کش/اورزان چگونه و براس/اس چه استانداردی تعیین میشود؟

میزان ت/وان تولید داخلی س/م در کش/ور چقدر است و آیا با میزان واردات تناسب دارد؟

سردبیر: مجتبی اعتماد مقدم صنعت کالن: حامد شایگان صنعت زیرساخت: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان شماره 26 -کد پستی 1586733811 روابط عمومی:

امور استانها: چاپ: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.