انرژیهای تجدیدپذیر پشت خط بهرهبرداری

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

«وزارت نیرو ع//زم جدی برای افزایش ظرفی//ت انرژیهای تجدیدپذیر دارد.» این جملهای اس//ت که هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته است. عزم جدی وزارت نیرو اما محل بحث در این گزارش است. گسترش صنعت در این گزارش برنامه و ظرفیتهای موجود در ایران برای تولید انرژیهای نو را مورد بررسی قرار داده است.

با اینکه سایتها برای مزارع بادی هنوز نهایی نشده اما مکانهای مختلف در سراسر ایران ازجمله اهر و سراب در شمال غرب هستند که برای افزایش تولید انرژیهای نو مطرح شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.